Znaleziono 7 artykułów

Maciej Zachariasiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Klauzula porządku publicznego jako podstawa odmowy uznania lub wykonania orzeczenia sądu polubownego w polskim prawie arbitrażowym na tle prawnoporównawczym Maciej Zachariasiewicz s. 61-114
Autonomiczny charakter klauzuli arbitrażowej w międzynarodowym arbitrażu handlowym Maciej Zachariasiewicz s. 85-113
Prawo właściwe dla roszczenia o uznanie umowy za bezskuteczną : skarga pauliańska w prawie prywatnym międzynarodowym Wojciech Popiołek Maciej Zachariasiewicz s. 115-139
Sposoby poszukiwania prawa właœściwego dla umów zawieranych przez Wspólnotę Europejską z podmiotami prywatnymi Maciej Zachariasiewicz s. 115-147
Dorozumiany wybór prawa : glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 2003 r., II CKN 1077 Maciej Zachariasiewicz Łukasz Żarnowiec s. 153-173
Wytyczne Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA) dotyczące stosowania klauzuli porządku publicznego jako podstawy odmowy uznania lub wykonania międzynarodowych orzeczeń arbitrażowych - Rezolucja 2 Maciej Zachariasiewicz Maciej Zachariasiewicz (tłum.) s. 155-160
W odpowiedzi na ankietę skierowaną do państw członkowskich Unii, dotyczącą stosowania Rozporządzenia nr 864 Monika Jagielska Witold Kurowski Maksymilian Pazdan Maria Anna Zachariasiewicz Maciej Zachariasiewicz Marek Świerczyński Łukasz Żarnowiec s. 165-197