Tytuł Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
ISSN 0137-2998
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
1981, Tom 20, Numer 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 5
Spojrzenie na dzieje prasy polskiej w świetle ostatnich badań (1960-1980) Marian Tyrowicz s. 7-17
1960-1980 : badania nad prasą polską okresu 1661-1864 Jerzy Łojek s. 19-26
Badania nad prasą polską okresu popowstaniowego w ostatnim dwudziestoleciu Jerzy Myśliński s. 27-34
Rozwój badań nad czasopiśmiennictwem Drugiej Rzeczypospolitej w ostatnim dwudziestoleciu Wiesław Władyka s. 35-41
Stan badań nad prasą konspiracyjną w okupowanej Polsce Stanisława Lewandowska s. 43-50
Przegląd badań nad historią prasy Polski Ludowej Urszula Jakubowska s. 51-58
Badania nad prasą polską za granicą w latach 1960-1980 : (materiały publikowane) Andrzej Paczkowski s. 59-64
Miejsce historii prasy w dziennikarskiej edukacji Andrzej Ślisz s. 65-68
Stan retrospektywnej bibliografii tytułów czasopism i bibliografii opracowań historyczno-prasowych Aleksandra Garlicka s. 69-77
Bibliografia zawartości "Kwartalnika Historii Prasy Polskiej" (poprzednio "Rocznika Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego") za lata 1962-1981 s. 79-120