Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 59
Przegląd Historyczny
1980, Tom 71, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Legenda o rzymskim pochodzeniu Litwinów i jej stosunek do mitu sarmackiego Elżbieta Kulicka s. 1-21
Resursy w Królestwie Polskim (1820-1863) Andrzej Szwarc s. 23-49
Polsko-niemiecka umowa gospodarcza z 17 marca 1930 r. : (case study mechanizmu podejmowania decyzji politycznych w II Rzeczypospolitej) Jerzy Halbersztadt s. 51-76
Opinia prasy o stosunku stronnictw opozycyjnych do polsko-radzieckiego układu o nieagresji z 1932 r. Jerzy Milewski s. 77-90
Fortfikacja wzorcowa Napoleona Ryszard Belostyk s. 91-111
Listy Franciszka Smolki do Tadeusza Romanowicza z 1870 roku Zbigniew Fras s. 113-119
Stryjkowski chyba nadal zagadkowy : (w związku z pracą Julii Radziszewskiej, Maciej Stryjkowski - historyk-poeta z epoki Odrodzenia, Katowice 1978) Zbysław Wojtkowiak Julia Radziszewska (aut. dzieła rec.) s. 121-129
O tolerancji w Wielkim Księstwie Litewskim : (na marginesie książki Marcelego Kosmana, Protestanci i kontrreformacja. Z dziejów tolerancji w Rzeczypospolitej XVI-XVII w., Wrocław [etc.] 1978) Jan Dzięgielewski Marcel Kosman (aut. dzieła rec.) s. 131-137
Małe miasto jako ośrodek rynku lokalnego i regionalnego na Pomorzu Gdańskim w XVII-XVIII w. : przykład Nowego nad Wisłą : (w związku z książką A. Pryłowski, Gospodarka Nowego n. Wisłą w latach 1662-1772. Problemy produkcji i wymiany, Bydgoszcz 1978) Józef Maroszek Andrzej Wyrobisz A. Pryłowski (aut. dzieła rec.) s. 139-145
"Aspekte der Nationenbildung im Mittelalter. Ergebnisse der Marburger Rundgespräche 1972-1975" hrsg. von Helmut Beumann und Werner Schröder, Sigmaringen 1978 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Helmut Beumann (aut. dzieła rec.) Werner Schröder (aut. dzieła rec.) s. 147-150
"Die Akten des Kanonisationsprozesses Dorotheas von Montau von 1394 bis 1521", hrsg. von Richard Stachnik [et al.], Köln-Wien 1978 : [recenzja] Karol Górski Richard Stachnik (aut. dzieła rec.) s. 150-151
"The elizabethan conquest of Ireland : a pattern established 1565-76", Nicholas Canny, Hassock Sussex : [recenzja] Antoni Mączak Nicholas Canny (aut. dzieła rec.) s. 151-154
"Filip II", Geoffrey Parker, Boston-Toronto 1978 : [recenzja] Jan Kieniewicz Geoffrey Parker (aut. dzieła rec.) s. 154-156
"Family and inheritance. Rural society in Western Europe, 1200-1800", wyd. J. Goody, J. Thirsk, E. P. Thopson, Cambridge 1976 : [recenzja] Andrzej Pośpiech J. Goody (aut. dzieła rec.) J. Thirsk (aut. dzieła rec.) E. P. Thopson (aut. dzieła rec.) s. 156-159
"The courts of Europe. Politics, patronage and royalty 1400-1800", wyd. A. G. Dickens, London 1977 : [recenzja] Wojciech Tygielski A. G. Dickens (aut. dzieła rec.) s. 159-161
"Les noblesses européennes de la fin du XVe siècle à la fin du XVIIIe siècle", Jean-Pierre Labatut, Paris 1978 : [recenzja] Antoni Mączak Jean-Pierre Labatut (aut. dzieła rec.) s. 161-163
"The Prague Slav Congress of 1848", Lawrence D. Orton, New York 1978 : [recenzja] Marian Tyrowicz Lawrence D. Orton (aut. dzieła rec.) s. 163-166
"Zagraniczne pożyczki państwowe na tle systemu dochodów i wydatków Polski międzywojennej", Andrzej Drwiłło, Gdańsk 1978 : [recenzja] Zbigniew Landau Andrzej Drwiłło (aut. dzieła rec.) s. 166-169
"W żołnierskim siodle", Stanisław Piotrowski, Warszawa 1978 : [recenzja] Janusz Odziemkowski Stanisław Piotrowski (aut. dzieła rec.) s. 169-171
"The Greek concept of jutice. From its shadow in Homer to its substance in Plato", Eric A. Havelock, Cambridge and London 1978 : [recenzja] Maria Niewęgłowski Eric A. Havelock (aut. dzieła rec.) s. 173
"Problemy metodologiczne dziejów Niemiec. Materiły z sesji naukowej zorganizowanej przez Zakład Historii Niemiec IH UAM w dniach 21-22 września 1977 r.", Poznań 1978 : [recenzja] Jerzy Halbersztadt s. 173-174
"Elementy demografii historycznej. Materiały do wykładów, ćwiczeń i metodyki prac badawczych", Jerzy Michalewicz, Warszawa 1979 : [recenzja] Wojciech Tygielski Jerzy Michalewicz (aut. dzieła rec.) s. 174-175
"Bizancjum a ziemie północno-zachodnio-słowiańskie we wczesnym średniowieczu. Studium archeologiczne", Eligia Gassowska, Wrocław 1979 : [recenzja] Zbigniew Morawski Eligia Gąssowska (aut. dzieła rec.) s. 175-176
"Normanowie", Lech Leciejewicz, Wrocław [etc.] 1979 : [recenzja] Marian Dygo Lech Leciejewicz (aut. dzieła rec.) s. 176-177
"Historia Gdańska, t. 1", oprac. zbiorowe pod red. Edmunda Cieślaka,, Gdańsk 1978 : [recenzja] Zbigniew Morawski Edmund Cieślak (aut. dzieła rec.) s. 177
"Dzieje Inowrocławia, t. 1", pod red. Mariana Biskupa, Wrocław [etc.] 1978 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Marian Biskup (aut. dzieła rec.) s. 178
"Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento" ; "Jahrbuch des italienisch-deutschen historischen Instituts in Trient, t. 1-3", Bologna, 1975-1977 : [recenzja] Wojciech Tygielski s. 178-179
"Balcanica. Guide to the Polish archives relatives to the history of Balkan countries", collective work under the scientific direction of Tadeusza Walichnowski, Warsaw 1979 : [recenzja] Rafał Karpiński Tadeusz Walichnowski (aut. dzieła rec.) s. 179-180
"Archeologiczeskije oczerki istorii nowgorodskoj torgowli X-XIV ww.", Elena A. Rybina, Moskwa 1978 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz Elena A. Rybina (aut. dzieła rec.) s. 180
"Kronikarze czescy. Kanonik Wyszehradzki, Mnich Sazawski", tł., wstęp i koment. Maria Wojciechowska, Warszawa 1978 : [recenzja] Marian Dygo Maria Wojciechowska (aut. dzieła rec.) s. 181
"Muzułmańska sekta asasynów w piśmienictwie wieków średnich", Jerzy Hauziński, Poznań 1978 : [recenzja] Zbigniew Morawski Jerzy Hauziński (aut. dzieła rec.) s. 181-182
"Polityka orientala Fryderyka II Hohenstaufa", Jerzy Hauziński, Poznań 1978 : [recenzja] Zbigniew Morawski Jerzy Hauziński (aut. dzieła rec.) s. 182
"Epithoma rerum hungaricarum", Petrus Ransanus, [ed.] Petrus Kulcsár, Budapest 1977 : [recenzja] Rafał Karpiński Petrus Kulcsár (aut. dzieła rec.) Petrus Ransanus (aut. dzieła rec.) s. 182-183
"Sztuka i ideologia XV wieku. Materiały Sympozjum Komitetu o Sztuce PAN, Warszawa 1-4 grudnia 1976", pod red. Piotra Skubiszewskiego, Warszawa 1978 : [recenzja] Marian Dygo Piotr Skubiszewski (aut. dzieła rec.) s. 183-184
"Poglądy monetarne w Polsce od XV do XVIII wieku", Aleksandra Popioł-Szymańska, Poznań 1978 : [recenzja] Marian Dygo Aleksandra Popioł-Szymańska (aut. dzieła rec.) s. 184-185
"Partiziati e aristocrazie nobiliari. Ceti dominanti e organizzazione del potere nell'Italia centro-settentrionale dal XVI al XVIII secolo", Trento 1978 : [recenzja] Antoni Mączak s. 185-186
"Problemy literatury staroploskiej, seria III", pod red. Janusza Pelca, Wrocław [etc.] 1978 : [recenzja] Rafał Karpiński Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 186-187
"Jan Kostka, kasztelan gdański, prezes Komisji Morskiej i rzecznik unii Prus z Koroną", Stanisław Bodniak, Zofia Skorupska, Wrocław 1979 : [recenzja] Andrzej Pośpiech Stanisław Bodniak (aut. dzieła rec.) Zofia Skorupska (aut. dzieła rec.) s. 187
"Vilniaus Akademijos Spaustuves Leidiniai 1576-1805. Bibliografija", K. Čepinè, I. Petrauskienè, Vilnius 1979 : [recenzja] Henryk Wisner I. Petrauskienè (aut. dzieła rec.) K. Čepinè (aut. dzieła rec.) s. 188-189
"O Zamoyskich, Zamościu i Akademii Zamoyskiej", Adam Andrzej Witusik, Lublin 1978 : [recenzja] Wojciech Tygielski Adam Andrzej Witusik (aut. dzieła rec.) s. 188
"Ikones książąt i królów polskich (reprodukcja fototypiczna wydania z 1605 r.)", Jan Głuchowski, oprac. Barbara Górska, Wrocław [etc.] : [recenzja] Marek Wrede Jan Głuchowski (aut. dzieła rec.) s. 189-190
"Ssyłka i oszczestwienno-politiczeskaja żizń w Sibiri (XVIII-naczało XX w.)", red. Ł. M. Goriuszkin, Nowosybirsk 1978 : [recenzja] Andrzej Szwarc Ł. M. Goriuszkin (aut. dzieła rec.) s. 190-192
"Wojownicy sarmaccy", Szymon Starowolski, przekł. i wstęp Jerzy Starnawski, Warszawa 1979 : [recenzja] Maria Sierocka Jerzy Starnawski (aut. dzieła rec.) Szymon Starowolski (aut. dzieła rec.) s. 190
"Pamiętnik mojego życia, t. 1-2", Tadeusz Bobrowski, oprac., wstępem i przypisami opatrzył Stefan Kieniewicz, Warszawa 1979 : [recenzja] Andrzej Szwarc Tadeusz Bobrowski (aut. dzieła rec.) Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) s. 192-193
"Prasa Galicji i Rzeczypospolitej Krakowskiej 1772-1850. Studia porównawcze", Marian Tyrowicz, Warszawa, 1978 : [recenzja] Andrzej Biernat Marian Tyrowicz (aut. dzieła rec.) s. 192
"Polacy przez siebie samych odmalowani. Szkice fizjologiczne 1833-1862", wstęp i oprac. J. Rosnowska, oprac. C. Gajkowska, Kraków 1979 : [recenzja] Andrzej Szwarc C. Gajkowska (aut. dzieła rec.) J. Rosnowska (aut. dzieła rec.) s. 193-194
"Pamiętnik podolskiego powstania 1830-1831", Aleksander Gołyński, oprac. i wstępem poprzedził Eligiusz Kozłowski, Warszawa 1979 : [recenzja] Andrzej Biernat Aleksander Gołyński (aut. dzieła rec.) Eligiusz Kozłowski (aut. dzieła rec.) s. 193
"Heroizm i kompromis. Prtret zbiorowy działaczy ludowych, t. 1-2", Tadeusz Kisielewski, Warszawa 1977-1979 : [recenzja] Wiesław Władyka Tadeusz Kisielewski (aut. dzieła rec.) s. 194
"Historiografia i polityka. Dzieje konkursu historycznego im. Juliana Ursyna Niemcewicza 1867-1922", Andrzej Feliks Grabski, Warszawa 1979 : [recenzja] Rafał Karpiński Andrzej Feliks Grabski (aut. dzieła rec.) s. 195-196
"U źródeł obozu belwederskiego", Andrzej Garlicki, Warszawa 1978 : [recenzja] Wiesław Władyka Andrzej Garlicki (aut. dzieła rec.) s. 195
"Moje wspomnienia", Wincenty Witos, przedm. i oprac. Antoni Czubiński [et al.], Warszawa 1978 : [recenzja] Tomasz Nałęcz Antoni Czubiński (aut. dzieła rec.) Wincenty Witos (aut. dzieła rec.) s. 196
"Carat i ziemstwa na przełomie XIX i XX w.", Leszek Jaśkiewicz, Warszawa 1979 : [recenzja] Andrzej Szwarc Leszek Jaśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 197
"Ojczyzną był język i mowa... Kultura polska a odbudowa niepodległości w 1918 r.", Janusz Żarnowski, Warszawa 1978 : [recenzja] Tomasz Nałęcz Janusz Żarnowski (aut. dzieła rec.) s. 197
"Przewrót majowy", Andrzej Garlicki, Warszawa 1978 : [recenzja] Wiesław Władyka Andrzej Garlicki (aut. dzieła rec.) s. 198
"Okupowanej Warszawy dzień powszedni. Studium historyczne", Tomasz Szarotka, wyd. 2 rozszerz., Warszawa 1979 : [recenzja] Wiesław Władyka Tomasz Szarotka (aut. dzieła rec.) s. 198
"Oddziały szturmowe konspiracyjnej Warszawy 1939-1944", Tomasz Strzembosz, Warszawa 1979 : [recenzja] Wiesław Władyka Tomasz Strzembosz (aut. dzieła rec.) s. 199-200
"Akcje zbrojne podziemnej Warszawy 1919-1944", Tomasz Strzembosz, Warszawa 1978 : [recenzja] Wiesław Władyka Tomasz Strzembosz (aut. dzieła rec.) s. 199
"Neuengamme", Bogdan Suchowiak, wyd. 2 rozszerz., Warszawa 1979 : [recenzja] Paweł Wróbel Bogdan Suchowiak (aut. dzieła rec.) s. 200
Komunikat - Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego [...]. s. 201