Tytuł Folia Iuridica Wratislaviensis
ISSN 2299-8322
Wydawca Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Folia Iuridica Wratislaviensis
2013, Tom 2, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ustrój Rady Ministrów, ministerstw i system kontroli resortowej w Polsce w latach 1918–1928 Jacek Goclon s. 9-84
Administracyjno-prawna problematyka zmiany nazewnictwa ulic Wrocławia w latach 1945–1946 Marta Jankowska s. 85-99
Koncepcje społeczno-polityczne grupy wileńskich krajowców-demokratów w latach 1905–1911 Marta Mackiewicz s. 101-113
Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych : ujęcie prawnoporównawcze Daniel Karkut s. 117-136
Specyfika prawa deliktów w systemie amerykańskim i systemie polskim na przykładzie frivolous lawsuits Karolina Trzeciak s. 137-152
Obowiązywanie zasady równości stron w postępowaniu przed sądem polubownym Kamila Lichoń s. 155-182
Pojęcie funkcjonariusza publicznego w prawie karnym Martyna Pieszczek s. 185-208
Prawo karne ubezpieczeń społecznych : pojęcie i zakres Sebastian Kowalski s. 209-222
Zaliczanie okresów pozbawienia prawa jazdy przy orzekaniu i wykonywaniu środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów Konrad A. Politowicz s. 223-245
Zasadność obowiązywania przepisu art. 96 § 3 kodeksu wykroczeń Dariusz Wasiak s. 247-259
Szczególny charakter instytucji zgłoszenia zamiaru budowy ogrodzenia Michał Bursztynowicz s. 263-284
Kontrola podatkowa w trybie zwykłym a ogólne zasady postępowania podatkowego Roman Szumlakowski s. 285-300