Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Funkcje ołtarza w świetle tekstów Starego Testamentu Alfred Tschirschnitz s. 7-30
O przemocy w Starym Testamencie : problemy interpretacyjne i literacko-krytyczne Rdz 34 Jakub Slawik s. 31-68
Jedność Ewangelii i Dziejów Apostolskich według świętego Łukasza Wsiewołod Konach s. 69-86
Starodruki cyrylickich lekcjonarzy w świetle cerkiewnosłowiańskiej tradycji Jerzy Ostapczuk s. 87-106
Prymat w Kościele w korespondencji papieża św. Grzegorza Wielkiego z patriarchami wschodnimi Andrzej Kuźma s. 107-121
Narodowościowa przynależność prawosławnej społeczności warszawskiej Pragi przełomu XIX i XX w. Doroteusz Sawicki s. 123-135
Zbawienie świata - zbawienie człowieka : chrześcijańskie przesłanie nadziei Marcin Hintz s. 137-159
Obowiązki strony państwowej i wyznaniowej w procesie realizacji art. 25 ust. 5 Konstytucji w parlamencie Tadeusz J. Zieliński s. 161-176
Jan Paweł II o odkupieńczym sensie ludzkiego cierpienia : aspekt teologiczny Zbigniew Kaźmierczak s. 177-198
Miłość ludzka i łaska Boża w procesie chrześcijańskiego doskonalenia Jarosław Kadylak s. 199-217
Drogi ku adaptacji cerkiewnego śpiewu kijowskiego na ziemiach ruskich Włodzimierz Wołosiuk s. 219-242
Działalność pomocowa organizowana w ramach Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Izabela Kochan s. 243-260
"Państwo a Kościół. Doświadczenia austriackie - uregulowania konkordatowe", Agnieszka Hess, Kraków 2003 : [recenzja] Tadeusz J. Zieliński Agnieszka Hess (aut. dzieła rec.) s. 261-264
"Christian Theology. An Introduction", Alister E. McGrath, 2011 : [recenzja] Marcin Hintz Alister E. McGrath (aut. dzieła rec.) s. 265-272
Inauguracja roku akademickiego 2011 s. 273-277