Znaleziono 11 artykułów

Ryszard Łużny

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O zasadności powołania serii wydawniczej "Acta Polono-Ruthenica" Ryszard Łużny s. 7-13
Lwa Tołstoja sztuka epistolografii Ryszard Łużny s. 21-32
Z obserwacji nad właściwościami kompozycyjno-gatunkowymi liryki Fiodora Dostojewskiego Ryszard Łużny s. 43-55
"Gofred Tassa Kochanowskiego na Rusi w wieku XVII-XVIII", Ryszard Łużny, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Barbara Otwinowska Ryszard Łużny (aut. dzieła rec.) s. 99
"Nurt tradycji staropolskiej w procesie literackim rosyjskiego Oświecenia", Ryszard Łużny, "Ruch Literacki" z.4 (1973) : [recenzja] Maria Joczowa Ryszard Łużny (aut. dzieła rec.) s. 140
"Tadeusz Stanisław Grabowski jako badacz literatur wschodniosłowiańskich. W stulecie urodzin uczonego", Ryszard Łużny, "Slavia Orientalis" XXX z.2 (1981) : [recenzja] Elżbieta Pułka Ryszard Łużny (aut. dzieła rec.) s. 167
Wiedza o Puszkinie dziś oraz jej polskie aspekty Ryszard Łużny s. 169-174
"Akademia Kijowsko-Mohylańska", Ryszard Łużny, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1984) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Ryszard Łużny (aut. dzieła rec.) s. 227
Metropolita Piotr Mohyła : człowiek dialogu na pograniczu kulturowym grecko-słowiańskim i łacińsko-polskim Ryszard Łużny s. 333-348
"Bolesław Markiewicz w życiu ideowym Rosji lat sześćdziesiątych-siedemdziesiątych XIX wieku", Ryszard Łużny [w:] "Polacy w życiu kulturalnym Rosji”, Red. R.Łużny, Wrocław 1986 : [recenzja] Anna Bujnowska Ryszard Łużny (aut. dzieła rec.) s. 352
"Dziennik pisarza, t. 1-3", Fiodor Dostojewski, przeł. Maria Leśniewska, red. nauk. i wstęp Ryszard Łużny, Warszawa 1982 : [recenzja] Andrzej Szwarc Fiodor Dostojewski (aut. dzieła rec.) Maria Leśniewska (aut. dzieła rec.) Ryszard Łużny (aut. dzieła rec.) s. 607