Znaleziono 8 artykułów

Aleksandra Łukaszak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Literaturwissenschaft und Analytische Philosophie - zu Heide Göttners >>Logik der Interpretation<<. (Literaturoznawstwo i filozofia analityczna - w nawiązaniu do książki Heide Göttner >>Logika interpretacji<<)", Karl-Heinz Göttert, "Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik" R. 5 (1975) : [recenzja] Aleksandra Łukaszak Karl-Heinz Göttert (aut. dzieła rec.) s. 260
"Probleme einer Logik der Interpretation. (Problemy logiki interpretacji)", Heide G öttner, "Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik" R. 5 (1975) : [recenzja] Aleksandra Łukaszak Heide Göttner (aut. dzieła rec.) s. 260
"Erich Auerbach - eine erkenntnis- und methodenkritische Betrachtung. (Krytyczna analiza myśli filozoficznej i koncepcji metodycznych Ericha Auerbacha)", Ulrich Knocke, "Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik" R. 5 (1975) : [recenzja] Aleksandra Łukaszak Ulrich Knocke (aut. dzieła rec.) s. 262
"Über Ingarden hinaus... Forschungsgeschichtliche Hinweise zur Entwicklung des pähnomenologischen Ansatzes in der Literaturwissenschaft. (Wychodzimy poza Ingardena... Histryczno-badawcze uwagi o rozwoju fenomenologii w literaturoznawstwie)", Zoran Konstantinovic, "Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik" R. 5 (1975) : [recenzja] Aleksandra Łukaszak Zoran Konstantinovic (aut. dzieła rec.) s. 262
"Methoden und ihre mögliche Vermittlung. (Metody i ich możliwości przekazu)", Erwin Leibfried, "Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik" R. 5 (1975) : [recenzja] Aleksandra Łukaszak Erwin Leibfried (aut. dzieła rec.) s. 264
"Zum Problem der Frage in der Textauslegung. (O problemie pytania w interpretacji /wyłożeniu Aleksandra Łukaszak Hermann Müller-Solger (aut. dzieła rec.) s. 266
"Wie ist eine Literaturästhetik als empirische Wissenschafh nötig und möglisch? (Czy estetyka literatury jako nauka empiryczna jest potrzebna i możliwa?)", Edmund Nierlich, "Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik" R. 5 (1975) : [recenzja] Aleksandra Łukaszak Edmund Nierlich (aut. dzieła rec.) s. 268
"Literatur als Bewusstseinsphänomen: zum Ansatzpunkt phänomenologischer Literaturwissenschaft. (Literatura jako przejaw świadomości: uwagi na temat pozycji wyjściowej literaturoznawstwa fenomenologicznego)", Bernhard F. Scholz, "Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik" R. 5 (1975) : [recenzja] Aleksandra Łukaszak Bernhard F. Scholz (aut. dzieła rec.) s. 276