Znaleziono 19 artykułów

Henryk Benisz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sztuka cierpienia w dramacie życia według Nietzschego : preludium dionizyjskie Henryk Benisz s. 5-28
Humanizm ugruntowany w świecie przyrody : filozofia Goethego według Karla Löwitha = Humanism Estabilished in the World of Nature : Philosophy of Goethe according to Karl Löwith Henryk Benisz s. 25-54
    Zacytuj
  • Udostępnij
Fenomen życia w filozofii Fryderyka Nietzschego Henryk Benisz s. 41-61
Kochać (się) albo nie kochać (się), oto jest pytanie : Schopenhauerowska metafizyka miłości płciowej = To Love or not to Love, That is the Question : Schopenhauer's Metaphysics of Sexual Love Henryk Benisz s. 55-75
Kontrowersje wokół Schopenhauerowskiej metafizyki miłości płciowej = Controversy over Schopenhauer's Metaphysics of Sexual Love Henryk Benisz s. 61-81
Ontologia fundamentalna Heideggera jako próba ugruntowania szczególnej odmiany filozofii życia w ogólnej teorii życia = Heidegger's Fundamental Ontology as an Attempt to Ground a Specific Type of Philosophy of Life within the General Theory of Being Henryk Benisz s. 63-93
Filozofia Miłości w "Uczcie" Platona : miłość mądrości jako mądrość miłości, czyli filozofia na nowo odkrywająca samą siebie Henryk Benisz s. 85-101
Genealogia filozoficznego myślenia według Fryderyka Nietzschego Henryk Benisz s. 99-123
Złudna idea de(kon)strukcji architektury = The Illusory Idea of a De(con)struction of Architecture Henryk Benisz s. 107-129
O kulcie pracy i kryzysie sztuki : F. Nietzschego krytyka kultury, gloryfikującej pracę zawodową (zarobkową) i deprecjonującej autentyczną (antyczną sztukę) Henryk Benisz s. 129-144
Dlaczego Platon nie wykluczył poetów z państwa? = Why Plato Did Not Exclude Poets from a State? Henryk Benisz s. 153-171
    Zacytuj
  • Udostępnij
Meandry estetyki Kirkegaarda Henryk Benisz s. 159-169
Kwestia humanizmu i ludzkiego (sposobu) bycia w filozofii Heideggera = The Question of Humanism and Human (Manner of) Being in the Philosophy of Heidegger Henryk Benisz s. 239-266
Czy można sądzić, że życie jest piękne? : estetyka Schopenhauera = Can You Judge That Life Is Beautiful? : Aesthetics of Schopenhauer Henryk Benisz s. 245-275
Życiowa mądrość Schopenhauera Henryk Benisz Artur Schopenhauer s. 249-258
O komplementarnym rozumieniu Nietzschego Andrzej Kucner Henryk Benisz (aut. dzieła rec.) s. 347-354
    Zacytuj
  • Udostępnij
Między Löwithem a Heglem? Paweł Pieniążek Henryk Benisz (aut. dzieła rec.) s. 371-376
Wieczne powroty (do) Nietzschego Henryk Benisz Stanisław Łojek (aut. dzieła rec.) s. 387-400
Dionizos przeciw Ukrzyżowanemu... Jacek Pietrzak Henryk Benisz (aut. dzieła rec.) s. 409-415