Znaleziono 12 artykułów

Roman Buchta

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Analyse de la parabole du pharisien et du publicain (Lc 18, 9–14) avec la méthode de K. H. Sorger Roman Buchta s. 39-47
Analyse de la parabole du pharisien et du publicain (Lc 18,9-14) avec la méthode de K. H. Sorger Roman Buchta s. 39-47
Katechetyczne wtajemniczenie i mistagogia w świetle "Verbum Domini" Roman Buchta s. 113-135
Katecheza dorosłych jako szansa urzeczywistnienia się dialogu Kościoła ze światem Roman Buchta s. 145-158
Eucharystia a życie” (Katowice 19 V 2005 r.) Roman Buchta s. 246-249
"Katecheza w Kościele i dla Kościoła” (Częstochowa 20–21 IX 2005 r.) Roman Buchta s. 250-252
Arteterapia w katechezie specjalnej : VII Ogólnopolska Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych Roman Buchta s. 255-258
Konferencja katechetów i duszpasterzy osób niesłyszących Roman Buchta s. 259-262
Od mistagogii do chrześcijańskiej duchowości Roman Buchta s. 288-290
W trosce o właściwy przekaz przypowieści ewangelicznych na katechezie Roman Buchta s. 323-336
"Etyczne i duchowe potrzeby osób niepełnosprawnych", red. R. Buchta, K. Sosna, Katowice 2007: [recenzja] Dariusz Lipiec Roman Buchta (aut. dzieła rec.) Krzysztof Sosna (aut. dzieła rec.) s. 387-389
"Znajomość przypowieści ewangelicznych u katechizowanych maturzystów liceów ogólnokształcących w Rudzie Śląskiej", Roman Buchta, Katowice 2004 : [recenzja] Józef Kozyra Roman Buchta (aut. dzieła rec.) s. 483-487