Znaleziono 204 artykuły

Hanna Filipkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Obchody Kasprowiczowskie w 50-lecie zgonu poety Hanna Filipkowska s. 17-19
Z działalności Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza Hanna Filipkowska s. 41-45
Z prac Pracowni literatury okresu Młodej Polski Hanna Filipkowska s. 41-43
"Bolesława Prusa powieści w odcinkach", Edward Pieścikowski, "Twórczość" nr 9 (1973) : [recenzja] Hanna Filipkowska Edward Pieścikowski (aut. dzieła rec.) s. 104
"Wokół teatru i literatury. / Studia i szkice Hanna Filipkowska Stefania Skwarczyńska (aut. dzieła rec.) s. 108
"Obnażenie przypadku", Adam Ważyk, "Teksty" nr 3 (1973) : [recenzja] Hanna Filipkowska Adam Ważyk (aut. dzieła rec.) s. 108
"Humanitas rzymska", Krystyna Paulo da Silva, "Przegląd Humanistyczny" R.XIV (1970) : [recenzja] Hanna Filipkowska Krystyna Paulo da Silva (aut. dzieła rec.) s. 115
"Spór o Las Casasa", Janusz Tazbir, "Przegląd Humanistyczny" R.XIV (1970) : [recenzja] Hanna Filipkowska Janusz Tazbir (aut. dzieła rec.) s. 115
"Hellada i Roma w twórczości Józefa Weyssenhoffa", Mieczysław Brożek, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie" z. 27 Kraków 1973 : [recenzja] Hanna Filipkowska Mieczysław Brożek (aut. dzieła rec.) s. 118
"Perspektywa narracyjna a zagadnienie autorstwa (Rozdział pracy pt. >>Światopogląd powieści<<)", Stanisław Eile, "Ruch Literacki" R. 13 (1972) : [recenzja] Hanna Filipkowska Stanisław Eile (aut. dzieła rec.) s. 126
"Funkcja archaizacyjna metaforyki "Popiołów", Jerzy Paszek, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Hanna Filipkowska Jerzy Paszek (aut. dzieła rec.) s. 128
"Rodowód i funkcje motywów ludowych w twórczości Wyspiańskiego", Franciszek Ziejka [w:] "Problemy literatury polskiej lat 1890-1939", Wrocław 1972 : [recenzja] Hanna Filipkowska Franciszek Ziejka (aut. dzieła rec.) s. 128
"Elementy poetyki Młodej Polski w powieściach lat 1918-1928. / Na wybranych przykładach Hanna Filipkowska Jerzy Rozental (aut. dzieła rec.) s. 130
"Elementy teatralne w powieściach Tadeusza Micińskiego", Elżbieta Rzewuska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Hanna Filipkowska Elżbieta Rzewuska (aut. dzieła rec.) s. 132
"Karol Irzykowski o dramacie i teatrze", Jadwiga Ludwińska, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1973) : [recenzja] Hanna Filipkowska Jadwiga Ludwińska (aut. dzieła rec.) s. 138
"Adresat ballad Leśmiana", Eugeniusz Czaplejewicz, Warszawa 1971 : [recenzja] Hanna Filipkowska Eugeniusz Czaplejewicz (aut. dzieła rec.) s. 138
"Inteligencja i szafot", Albert Camus, "Przegląd Humanistyczny" R.XIV (1970) : [recenzja] Hanna Filipkowska Albert Camus (aut. dzieła rec.) s. 139
"O twórczości Wyspiańskiego", Adam Grzymała-Siedlecki, Kraków 1970 : [recenzja] Hanna Filipkowska Adam Grzymała-Siedlecki (aut. dzieła rec.) s. 139
"Somnambule. (O młodopolskiej konwencji onirycznej)", Maria Podraza-Kwiatkowska, "Teksty" nr 2 (1973) : [recenzja] Hanna Filipkowska Maria Podraza-Kwiatkowska (aut. dzieła rec.) s. 140
"Poglądy Wilhelma Feldmana jako krytyka literackiego", Andrzej Jazowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Hanna Filipkowska Andrzej Jazowski (aut. dzieła rec.) s. 141
"H-E-A-ES / fragment książki "Diabelne tarapaty" Hanna Filipkowska Maria Kurecka (aut. dzieła rec.) s. 141
"Symbole-klucze", Maria Podraza-Kwiatkowska, "Ruch Literacki" R. 13 (1972) : [recenzja] Hanna Filipkowska Maria Podraza-Kwiatkowska (aut. dzieła rec.) s. 142
"Poeta-malarz: studium o Stanisławie Wyspiańskim", Taduesz Makowiecki, Warszawa 1969 : [recenzja] Hanna Filipkowska Taduesz Makowiecki (aut. dzieła rec.) s. 143
"Wesele we wspomnieniach i krytyce", Aniela Łempicka, Kraków 1970 : [recenzja] Hanna Filipkowska Aniela Łempicka (aut. dzieła rec.) s. 143
"Witkacy - teoretyk groteski", Lech Sokół [w:] "Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu", pod red. M. Głowińskiego, J. Sławińskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Hanna Filipkowska Lech Sokół (aut. dzieła rec.) s. 144
"Wizja sceniczna >>Wyzwolenia<< Stanisława Wyspiańskiego", Maria Rudzka-Symotiuk, Lublin 1971 : [recenzja] Hanna Filipkowska Maria Rudzka-Symotiuk (aut. dzieła rec.) s. 144
"Irańska wersja legendy o umęczonym bogu", Maria Składankowa, "Przegląd Humanistyczny" R. XIV (1970) : [recenzja] Hanna Filipkowska Maria Składankowa (aut. dzieła rec.) s. 145
"Bolesław Śmiały; Skałka (dramaty", Stanisław Wyspiański, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Hanna Filipkowska Stanisław Wyspiański (aut. dzieła rec.) s. 145
"Problematyka >>Żółtego krzyża<< Andrzeja Struga", Janina Hasiec, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska" vol.XXVIII, sectio F (1973) : [recenzja] Hanna Filipkowska Janina Hasiec (aut. dzieła rec.) s. 145
"Autentyzm radiowy jako kategoria estetyczna", Michał Kaziów, "Miesięcznik Literacki" nr 9 (1975) : [recenzja] Hanna Filipkowska Michał Kaziów (aut. dzieła rec.) s. 145
"Z przemian w literaturze polskiej lat 1907-1917", Jan Prokop, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Hanna Filipkowska Jan Prokop (aut. dzieła rec.) s. 145
"Pisma krytyczne. T.1: O Wyspiańskim i dramacie", Ostap Ortwin, Warszawa 1969 : [recenzja] Hanna Filipkowska Ostap Ortwin (aut. dzieła rec.) s. 145
"Deformacja, rzeczywistość i >>Szewcy<<", Jerzy Ziomek [w:] "Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu", pod red. M. Głowińskiego, J. Sławińskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Hanna Filipkowska Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) s. 146
"Historia literatury jako wyzwanie rzucone nauce o literaturze. (Fragmenty)", Hans Robert Jauss, "Pamiętnik Literacki" R. 63 (1972) : [recenzja] Hanna Filipkowska Hans Robert Jauss (aut. dzieła rec.) s. 147
"Henryka Sienkiewicza parabola o Messeńczykach", Julian Krzyżanowski [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Hanna Filipkowska Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 147
"O Wacławie Berencie: cz. II/1918-1940 Hanna Filipkowska Władysław Studencki (aut. dzieła rec.) s. 147
"Bolszewik Adam Snyk bohaterem powieści", Karel Krejči [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Hanna Filipkowska Karel Krejči (aut. dzieła rec.) s. 147
"Historia literatury niepodległej Polski / 965-1795 Hanna Filipkowska Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 147
"Personalne dossier dramatów Witkacego", Jerzy Ziomek [w:] "Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu", pod red. M. Głowińskiego, J. Sławińskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Hanna Filipkowska Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) s. 148
"Wiersz Bolesława Leśmiana >>Do siostry<<". Oryginał a tłumaczenie rosyjskie Borysa Pasternaka", Zygmunt Saloni [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Hanna Filipkowska Zygmunt Saloni (aut. dzieła rec.) s. 149
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza Hanna Filipkowska s. 149-156
"Estetyczna doktryna Zoli a poglądy realistów polskich na istote powieści i zadania powieściopisarza", Janina Kulczycka-Saloni [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Hanna Filipkowska Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) s. 149
"Antoni Sygietyński. Estetyk i krytyk", Jan Detko, Warszawa 1971 : [recenzja] Hanna Filipkowska Jan Detko (aut. dzieła rec.) s. 149
"Richard Dehmel i Stanisław Przybyszewski", Roman Taborski [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Hanna Filipkowska Roman Taborski (aut. dzieła rec.) s. 151
"Z zagadnień genetycznych dramatu Sienkiewicza >>Na jedną kartę<<", Zygmunt Szweykowski [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Hanna Filipkowska Zygmunt Szweykowski (aut. dzieła rec.) s. 151
"Gallowska koncepcja inscenizacji >>Akropolis<< Stanisława Wyspiańskiego. Próba interpretacji", Urszula Aszyk, "Litteraria. Teoria literatury-Metodologia-Kultura-Humanistyka" Wrocław 1972 : [recenzja] Hanna Filipkowska Urszula Aszyk (aut. dzieła rec.) s. 152
"Zasługi polskie Francka-Louis Schoella", Kazimierz Wyka [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Hanna Filipkowska Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 153
"Oto noc płomieniem czerwona", Zygmunt Greń, "Miesięcznik Literacki" R.V (1970) : [recenzja] Hanna Filipkowska Zygmunt Greń (aut. dzieła rec.) s. 153
"Moderniści o sztuce", Elżbieta Grabska, Warszawa 1971 : [recenzja] Hanna Filipkowska Elżbieta Grabska (aut. dzieła rec.) s. 153
"Wyspiański w Czechach", Bartoš Otakar,"Miesięcznik Literacki" R.V (1970) : [recenzja] Hanna Filipkowska Bartoš Otakar (aut. dzieła rec.) s. 153
"Teoria i praktyka : /wokół Leśmianowskiej wizji teatru Hanna Filipkowska Krzysztof Miklaszewski (aut. dzieła rec.) s. 155
"Dzieci - powieściowym rozrachunkiem Bolesława Prusa z rewolucją 1905-1907", Stanisława Tomczyk-Zgierska [w:] "Literatura polska wobec idei rewolucyjnych XX wieku", Warszawa 1969 : [recenzja] Hanna Filipkowska Stanisława Tomczyk-Zgierska (aut. dzieła rec.) s. 155
"Tadeusz Pawlikowski i jego krakowscy aktorzy", Adam Grzymała-Siedlecki, Kraków 1971 : [recenzja] Hanna Filipkowska Adam Grzymała-Siedlecki (aut. dzieła rec.) s. 155
"Wyspiański, jak się o nim nie mówi", Jan Dürr-Durski, Stefan Durski, "Przegląd Humanistyczny", R. 13 (1969), nr 6 : [recenzja] Hanna Filipkowska Stefan Durski (aut. dzieła rec.) Jan Dürr-Durski (aut. dzieła rec.) s. 157
"Studia o kompozycji dramatów Stanisława Wyspiańskiego", Ewa Miodońska-Brookes, Wrocław 1971 : [recenzja] Hanna Filipkowska Ewa Miodońska-Brookes (aut. dzieła rec.) s. 157
"Reżyser ma pomysły", Konrad Górski, "Twórczość" R.XXVI (1970) : [recenzja] Hanna Filipkowska Konrad Górski (aut. dzieła rec.) s. 157
"O teatrze i dramacie", Antoni Sygietyński, Kraków 1971 : [recenzja] Hanna Filipkowska Antoni Sygietyński (aut. dzieła rec.) s. 159
"Stanisław Wyspiański - summa tradycji i źródło nowoczesności", Jan Zygmunt Jakubowski, "Przegląd Humanistyczny", R. 13 (1969), nr 6 : [recenzja] Hanna Filipkowska Jan Zygmunt Jakubowski (aut. dzieła rec.) s. 159
"Wyspiański a teatr baroku hiszpańskiego", Zofia Karczewska-Markiewicz, "Przegląd Humanistyczny", R. 13 (1969), nr 6 : [recenzja] Hanna Filipkowska Zofia Karczewska-Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 159
"Klątwa i Sędziowie, czyli o młodopolskim synkretyzmie artystycznym", Roman Taborski, "Przegląd Humanistyczny", R. 13 (1969), nr 6 : [recenzja] Hanna Filipkowska Roman Taborski (aut. dzieła rec.) s. 161
"Teatr Wyspiańskiego", Wojciech Natanson, "Przegląd Humanistyczny", R. 13 (1969), nr 6 : [recenzja] Hanna Filipkowska Wojciech Natanson (aut. dzieła rec.) s. 161
"Program ugody polsko-rosyjskiej >>Kraju<<", Zenon Kmiecik, "RocznikHistorii Czasopiśmiennictwa Polskiego", T. 8 (1969), z. 4 : [recenzja] Hanna Filipkowska Zenon Kmiecik (aut. dzieła rec.) s. 163
"Czasopiśmiennictwo naukowe w Galicji w dobie autonomicznej", Jerzy Myśliński, "RocznikHistorii Czasopiśmiennictwa Polskiego", T. 8 (1969), z. 4 : [recenzja] Hanna Filipkowska Jerzy Myśliński (aut. dzieła rec.) s. 163
"Pisma zebrane pod redakcją J. Z. Jakubowskiego i M. Olszanieckiej", Stanisław Witkiewicz, Kraków 1971 : [recenzja] Hanna Filipkowska Stanisław Witkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 163
"Narrator w opowiadaniach Gabrieli Zapolskiej", Andrzej Szubert, "Acta Universitatis Wratinslaviensis. Prace literackie" XVI, Wrocław 1974 : [recenzja] Hanna Filipkowska Andrzej Szubert (aut. dzieła rec.) s. 165
"Wybór opowiadań", Joseph Conrad, Kraków 1972 : [recenzja] Hanna Filipkowska Joseph Conrad (aut. dzieła rec.) s. 166
"Władysław Orkan. Opowieść biograficzna", Józef Dużyk, Warszawa 1975 : [recenzja] Hanna Filipkowska Józef Dużyk (aut. dzieła rec.) s. 167
"Pozytywizm Elizy Orzeszkowej", Maria Żmigrodzka, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Hanna Filipkowska Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 167
"Utopia Młodej Polski", Bogdan Rogatko, Łódź 1972 : [recenzja] Hanna Filipkowska Bogdan Rogatko (aut. dzieła rec.) s. 169
"Bolesław Prus. Materiały", Red. nauk. E. Pieścikowski, Wrocław 1974 : [recenzja] Hanna Filipkowska s. 169
"Władysław Ordon (Szanser) i Mikołaj Niekrasow. (W sześćdziesięciolecie śmierci Ordona)", Andrzej Cesarz, "Przegląd Humanistyczny" nr 10 (1974) : [recenzja] Hanna Filipkowska Andrzej Cesarz (aut. dzieła rec.) s. 169
"O miłości romantycznej", Janusz Węgiełek, "Teksty" nr 3 (1973) : [recenzja] Hanna Filipkowska Janusz Węgiełek (aut. dzieła rec.) s. 170
Literatura polska i rosyjska przełomu XIX/XX wieków Hanna Filipkowska s. 170-177
"Listy", Stanisław Brzozowski, Kraków 1970 : [recenzja] Hanna Filipkowska Stanisław Brzozowski (aut. dzieła rec.) s. 170
"Stefan Żeromski", Jan Zygmunt Jakubowski, Warszawa 1970 : [recenzja] Hanna Filipkowska Jan Zygmunt Jakubowski (aut. dzieła rec.) s. 170
"Władysław Nehring jako badacz polskiego piśmiennictwa", Rościsław Skręt, Kraków 1970 : [recenzja] Hanna Filipkowska Rościsław Skręt (aut. dzieła rec.) s. 171
"Stanisław Wyspiański. Próba interpretacji programu artystycznego", Bogusław Mansfeld, Poznań 1969 : [recenzja] Hanna Filipkowska Bogusław Mansfeld (aut. dzieła rec.) s. 172
"O >>Trans-Atlantyku<< Witolda Gombrowicza", Wojciech Wyskiel, "Ruch Literacki" z.4 (1973) : [recenzja] Hanna Filipkowska Wojciech Wyskiel (aut. dzieła rec.) s. 172
"Obraz idealnej miłości w >>Lalce<< Bolesława Prusa, Mieczysław Inglot, "Acta Universitatis Wratinslaviensis. Prace literackie" XVI, Wrocław 1974 : [recenzja] Hanna Filipkowska Mieczysław Inglot (aut. dzieła rec.) s. 172
"Stanisław Pigoń w kręgu Młodej Polski", Henryk Markiewicz, "Miesięcznik Literacki" R.V (1970) : [recenzja] Hanna Filipkowska Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 173
">>Hamlet<< Gerharda Hauptmanna", Olga Dobijanka-Witczakowa, Kraków 1971 : [recenzja] Hanna Filipkowska Olga Dobijanka-Witczakowa (aut. dzieła rec.) s. 173
"Pisma krytyczne. T. 2 ", Ostap Ortwin, Warszawa 1970 : [recenzja] Hanna Filipkowska Ostap Ortwin (aut. dzieła rec.) s. 174
"Czas czynu" polskich ekspresjonistów", Edward Pawlak, "Miesięcznik Literacki" R.V (1970) : [recenzja] Hanna Filipkowska Edward Pawlak (aut. dzieła rec.) s. 175
"Z biografii Wacława Gąsiorowskiego", Barbara Gołębiowska, Łódź 1971 : [recenzja] Hanna Filipkowska Barbara Gołębiowska (aut. dzieła rec.) s. 175
"Duhamel i jego krytycy", Leon Zaręba, Kraków 1971 : [recenzja] Hanna Filipkowska Leon Zaręba (aut. dzieła rec.) s. 175
"Rozmowy z samym sobą", Adam Grzymała-Siedlecki, Kraków 1972 : [recenzja] Hanna Filipkowska Adam Grzymała-Siedlecki (aut. dzieła rec.) s. 176
"Stanisław Witkiewicz teoretyk sztuki", Wanda Nowakowska, Wrocław 1970 : [recenzja] Hanna Filipkowska Wanda Nowakowska (aut. dzieła rec.) s. 177
"Franko i Prus- próba zbliżenia", Mikołaj Kuplowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 10 (1974) : [recenzja] Hanna Filipkowska Mikołaj Kuplowski (aut. dzieła rec.) s. 177
"Józef Mehoffer i Stanisław Wyspiański : dzieje przyjaźni artystów", Jadwiga Puciata-Pawłowska, Toruń 1970 : [recenzja] Hanna Filipkowska Jadwiga Puciata-Pawłowska (aut. dzieła rec.) s. 177
"Dickens w Polsce", Janina Kulczycka-Saloni, "Przegląd Humanistyczny", R. 14 (1970), nr 5 : [recenzja] Hanna Filipkowska Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) s. 178
"Medium piszące", Monika Warneńska, Łódź 1970 : [recenzja] Hanna Filipkowska Monika Warneńska (aut. dzieła rec.) s. 179
"Wyspiański. Studia o dramatach", Jan Nowakowski, Kraków 1972 : [recenzja] Hanna Filipkowska Jan Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 180
"Świat jako zadanie inteligencji. Studiu o Stefanie Żeromskim", Halina Janaszek-Ivaničkowá, Warszawa 1971 : [recenzja] Hanna Filipkowska Halina Janaszek-Ivaničkowá (aut. dzieła rec.) s. 180
">>Obrazki Syberii<< Ludwika Niemojowskiego. Jeden sukces i niepowodzenia literackie", Hanna Maria Małgowska, "Przegląd Humanistyczny" nr 10 (1974) : [recenzja] Hanna Filipkowska Hanna Maria Małgowska (aut. dzieła rec.) s. 180
"Italia Leopolda Staffa", Irena Maciejewska, "Przegląd Humanistyczny", R. 14 (1970), nr 5 : [recenzja] Hanna Filipkowska Irena Maciejewska (aut. dzieła rec.) s. 180
"Funkcje didaskaliów w dramacie młodopolskim", Maria Woźniakiewicz-Dziadosz, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (1970) : [recenzja] Hanna Filipkowska Maria Woźniakiewicz-Dziadosz (aut. dzieła rec.) s. 181
"Adresat w poezji Leśmiana", Eugeniusz Czaplejewicz, Wrocław 1973 : [recenzja] Hanna Filipkowska Eugeniusz Czaplejewicz (aut. dzieła rec.) s. 181
"Twórczość Ibsena w sądach krytyki polskiej 1875-1906", Jan Michalik, Wrocław : [recenzja] Hanna Filipkowska Jan Michalik (aut. dzieła rec.) s. 182
"Teatr mały" i "Teatr ogromny", Dobrochna Ratajczak, "Nurt" nr 2 (1970) : [recenzja] Hanna Filipkowska Dobrochna Ratajczak (aut. dzieła rec.) s. 183
"Powieści dramatyczne" Wacława Berenta : / o odrębności i specyfice rodzajowej "Próchna" i "Oziminy" Hanna Filipkowska Agnieszka Fijałkowska (aut. dzieła rec.) s. 183
"Od naturalizmu Zoli do prozy zespołu >>Przedmieście<<. (Z dziejów tradycji naturalistycznej w wieku XX)", Danuta Knysz-Rudzka, Wrocław 1972 : [recenzja] Hanna Filipkowska Danuta Knysz-Rudzka (aut. dzieła rec.) s. 184
"Wielka Improwizacja", Zdzisław Kępiński, "Miesięcznik Literacki" R. VI (1917) : [recenzja] Hanna Filipkowska Zdzisław Kępiński (aut. dzieła rec.) s. 184
"Dzieje recepcji Norwida", Marian Piechal, "Miesięcznik Literacki" R. VI (1971) : [recenzja] Hanna Filipkowska Marian Piechal (aut. dzieła rec.) s. 184
"Wobec niepodległości i rewolucji", Andrzej Lam, "MIesięcznik Literacki", T. 7 (1972), nr 5 : [recenzja] Hanna Filipkowska Andrzej Lam (aut. dzieła rec.) s. 184
"Rzeczywistość i fikcja w >>Emili Plater<< Wacława Gąsiorowskiego", Barbara Gołębiowska, "Prace Polonistyczne", T. 28 (1972) : [recenzja] Hanna Filipkowska Barbara Gołębiowska (aut. dzieła rec.) s. 184
"Piśmiennictwo polskie i teatr polski na Bukowinie w okresie panowania austriackiego / 1774-1918 Hanna Filipkowska Emil Biedrzycki (aut. dzieła rec.) s. 186
"Kraków i Polesie", Jerzy Tynecki, "Prace Polonistyczne", T. 28 (1972) : [recenzja] Hanna Filipkowska Jerzy Tynecki (aut. dzieła rec.) s. 186
"Wyspiański w oczach współczesnych", Leon Płoszewski, Kraków 1971 ; [recenzja] Hanna Filipkowska s. 186
"Struktura gatunkowa i konstrukcja "Na przełęczy" Stanisława Witkiewicza", Henryk Kurczab, Rzeszów 1969 : [recenzja] Hanna Filipkowska Henryk Kurczab (aut. dzieła rec.) s. 187
"Polcho-slavica czyli o drogach i manowcach naszej komparatystyki genetycznej", Maria Bobrownicka, "Ruch Literacki" z.4 (1973) : [recenzja] Hanna Filipkowska Maria Bobrownicka (aut. dzieła rec.) s. 188
"Stanisław Wyspiański", Alicja Okońska, Warszawa 1971 : [recenzja] Hanna Filipkowska Alicja Okońska (aut. dzieła rec.) s. 188
"Pisma krytycznoliterackie", Antoni Sygietyński, Kraków 1971 : [recenzja] Hanna Filipkowska Antoni Sygietyński (aut. dzieła rec.) s. 188
"Technika kreacji bahaterów w utworach nowelistycznych Ignacego Maciejowskiego /Sewera Hanna Filipkowska Eugenia Łoch (aut. dzieła rec.) s. 189
"Mity i rzeczywistość literacka", Jan Górec-Rosiński, Warszawa 1973 : [recenzja] Hanna Filipkowska Jan Górec-Rosiński (aut. dzieła rec.) s. 190
"Stanisław Witkiewicz", Jan Zygmunt Jakubowski, "Przegląd Humanistyczny" R.XV (1971) : [recenzja] Hanna Filipkowska Jan Zygmunt Jakubowski (aut. dzieła rec.) s. 190
"Wokół rodowodu i założeń twórczych pisarstwa Piotra Choynowskiego", Józef Nowakowski, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Rzeszowie. Nauki Humanistyczne. Filologia Polska", z. 5 (1970) : [recenzja] Hanna Filipkowska Józef Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 190
"Stan i problematyka badań nad twórczością Antoniego Sygietyńskiego", Eleonora Udalska, "Ruch Literacki" R.XI (1970) : [recenzja] Hanna Filipkowska Eleonora Udalska (aut. dzieła rec.) s. 191
"Nowy teatr Wyspiańskiego", Irena Sławińska, "Zeszyty Naukowo KUL" R.XII (1970) : [recenzja] Hanna Filipkowska Irena Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 191
"Ufność i zwątpienie: od modernistycznego estetyzmu do katastroficznej negacji kultury", Andrzej Gronczewski, "Przegląd Humanistyczny" R.XIV (1970) : [recenzja] Hanna Filipkowska Andrzej Gronczewski (aut. dzieła rec.) s. 191
"Z zagadnień gestyki w utworach dramatycznych Stanisława Przybyszewskiego", Stanisław Mrazek, Kraków 1971 : [recenzja] Hanna Filipkowska Stanisław Mrazek (aut. dzieła rec.) s. 192
"Parandowski a Wilde /o "Królu życia" Hanna Filipkowska Bożena Sadkowska (aut. dzieła rec.) s. 193
"O kompozycji czasu dramatycznego w utworach S. Wyspiańskiego na przykładzie "Achilleis", Ewa Miodońska-Brockes, "Ruch Literacki" R.XII (1971) : [recenzja] Hanna Filipkowska Ewa Miodońska-Brockes (aut. dzieła rec.) s. 194
"Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Seria 4. Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu", Warszawa 1971 : [recenzja] Hanna Filipkowska s. 194
"Stanisław Pigoń w kręgu Młodej Polski", Henryk Markiewicz [w:] "Stanisław Pigoń. Człowiek i dzieło. Praca zbiorowa pod red. H. Markiewicza, M. Rydlowej i T. Ulewicza", Kraków 1972 : [recenzja] Hanna Filipkowska Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 195
"Wyspiański - pisarz dramatyczny. Idee i formy", Aniela Łempicka, Kraków 1973 : [recenzja] Hanna Filipkowska Aniela Łempicka (aut. dzieła rec.) s. 196
"Dramatyczne listy Stanisława Brzozowskiego", Tomasz Weiss, "Ruch Literacki" R.XII (1971) : [recenzja] Hanna Filipkowska Tomasz Weiss (aut. dzieła rec.) s. 196
"Chłopska epopeja Kazimierza Tetmajera", Jadwiga Zacharska, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1974) : [recenzja] Hanna Filipkowska Jadwiga Zacharska (aut. dzieła rec.) s. 197
"Swojskość i cudzoziemszczyzna w dziejach kultury polskiej", red. nauk. Z. Stefanowska, Warszawa 1973 : [recenzja] Hanna Filipkowska s. 198
"Uwagi o powieści historycznej Władysława Stanisława Reymonta", Jerzy Jarowiecki, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN", T. 10 (1972) : [recenzja] Hanna Filipkowska Jerzy Jarowiecki (aut. dzieła rec.) s. 198
"Z problematyki mitu w literaturze Młodej Polski", Hanna Filipowska [w:] "Problemy literatury polskiej lat 1890-1939. Seria 1", pod red. H. Kirchner, Z. Żabickiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Hanna Filipkowska Hanna Filipkowska (aut. dzieła rec.) s. 198
"Skalne podhale w literaturze polskiej", Stanisław Piotrowski, Warszawa 1970 : [recenzja] Hanna Filipkowska Stanisław Piotrowski (aut. dzieła rec.) s. 199
"Nietzscheanizm w dramatach Jana Augusta Kisielewskiego", Jan Michalik, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN", T. 10 (1972) : [recenzja] Hanna Filipkowska Jan Michalik (aut. dzieła rec.) s. 200
"Funkcje mitu w prozie Przybyszewskiego i Berenta", Mieczysław Jankowiak [w:] "Problemy literatury polskiej lat 1890-1939. Seria 1", pod red. H. Kirchner, Z. Żabickiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Hanna Filipkowska Mieczysław Jankowiak (aut. dzieła rec.) s. 200
"Krystalizacja i rozpad mitów Żeromskiego po roku 1918", Halina Janaszek-Ivaničková [w:] "Problemy literatury polskiej lat 1890-1939. Seria 1", pod red. H. Kirchner, Z. Żabickiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Hanna Filipkowska Halina Janaszek-Ivaničková (aut. dzieła rec.) s. 200
"Młodopolski portret artysty", Andrzej Makowiecki, Warszawa 1971 : [recenzja] Hanna Filipkowska Andrzej Makowiecki (aut. dzieła rec.) s. 202
"Wyspiański w zyciu i twórczości Żeromskiego", Stanisław Zabierowski, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN", T. 10 (1972) : [recenzja] Hanna Filipkowska Stanisław Zabierowski (aut. dzieła rec.) s. 202