Znaleziono 21 artykułów

Marian Gołębiewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jedność Pisma Świętego jako zasada hermeneutyczna Marian Gołębiewski s. 5-17
Bóg Stwórca i Odkupiciel u Deutero-Izajasza Marian Gołębiewski s. 5-11
Źródła teologii pawłowej: żydowskie czy hellenistyczne Marian Gołębiewski s. 7-14
Biblia a Kościół Marian Gołębiewski s. 9-15
Objawienie Boga w Starym Testamencie Marian Gołębiewski s. 19-43
Greckie i łacińskie tłumaczenia Psałterza Marian Gołębiewski s. 19-44
Prorocy a polityka : na przykładzie działalności Izajasza i Jeremiasza Marian Gołębiewski s. 31-38
Teologiczne znaczenie stworzenia w Starym Testamencie Marian Gołębiewski s. 37-53
Skuteczność Słowa Bożego wg Iz 55,8-11 Marian Gołębiewski s. 47-69
Le sens de la parole divine chez le Deutéro-Isaïe Marian Gołębiewski s. 47-56
L'alliance éternelle en Is 54-55 en comparaison avec d'autres textes prophétiques Marian Gołębiewski s. 89-102
Żydowska i chrześcijańska interpretacja pierwszych wierszy Księgi Rodzaju : od Qumran do Nowego Testamentu Marian Gołębiewski s. 95-109
Is. 51,17-52,2 nella struttura generale dei CC. 51-52 e il suo significatio teologico Marian Gołębiewski s. 147-160
"Ogród Eden : zapoznane świadectwo asyryjskiej diaspory", W. Chrostowski, Warszawa 1996 : [recenzja] Marian Gołębiewski W. Chrostowski (aut. dzieła rec.) s. 265-268
Starożytni Pisarze o mądrości - aktualność orędzia Marian Gołębiewski s. 279-286
Wielki Czwartek, Msza Wieczerzy Pańskiej Marian Gołębiewski s. 354-355
Wielki Piątek Męki Pańskiej, Kalwarie na całym świecie Marian Gołębiewski s. 355-357
Wigilia paschalna, Światło – woda – alleluja Marian Gołębiewski s. 357-358
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, Podstawowa prawda chrześcijaństwa Marian Gołębiewski s. 359-360
Archi(Diecezja) Włocławska w rozwoju historycznym Marian Gołębiewski s. 465-480
"Dziennik pisarzy sercem (I) : Silva rerum", Marian Gołębiewski, Wrocław 2017 : [recenzja] K. R. Marian Gołębiewski (aut. dzieła rec.) s. 678-681