Znaleziono 60 artykułów

Julian Kałowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wyciąg z protokołu posiedzenia Rady Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW z dnia 21 grudnia 1999 roku Julian Kałowski Andrzej Orczykowski s. 3
Wiek wymagany przy przyjęciu do zakonu - nowicjatu : (studium prawno-historyczne) Julian Kałowski s. 3-41
O. prof. dr hab. Stanisław Ferdynand Pasternak Julian Kałowski s. 5-10
Konstytucje jako zabezpieczenie celu i zadań instytutów życia konsekrowanego Julian Kałowski s. 5-19
Ks. profesor doktor habilitowany Marian Fąka Julian Kałowski s. 5-8
Uchwała Rady Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW z dnia 19 lutego 2002 r. Julian Kałowski Andrzej Orczykowski s. 5
Wyciąg z protokołu posiedzenia Rady Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW z dnia 24 lutego i 23 marca 2004 r. Arkadiusz Domaszk Julian Kałowski s. 7
Laudacja wygłoszona na cześć Pana Profesora Doktora Habilitowanego Andrzeja Stelmachowskiego z okazji nadania mu tytułu doktora nauk prawnych "honoris causa" Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w dniu 18 grudnia 2002 r. Julian Kałowski s. 7-12
Laudacja na cześć Jego Eminencji Ks. kardynała Edwarda M. Egana wygłoszona przez Promotora podczas wręczenia metropolicie nowojorskiemu dyplomu Doktora honoris causa Uniwersytetu Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Julian Kałowski s. 9-14
Problemy dotyczące instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego zawarte w kwartalniku "Prawo Kanoniczne" w latach 1958-2007 Julian Kałowski s. 13-29
Laudacja wygłoszona przez Promotora podczas wręczenia dyplomu Doktora honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Profesorowi Peterowi Blaho Julian Kałowski s. 21-25
Skutki prawne opuszczenia instytutu zakonnego Julian Kałowski s. 21-59
Słowo Czcigodnego Jubilata ks. prof. Juliana Kałowskiego MIC Julian Kałowski s. 21-24
Współpraca między instytutami zakonnymi w dziedzinie formacji Julian Kałowski s. 33-79
Znaczenie i zadania osób odpowiedzialnych za formację zakonną Julian Kałowski s. 57-83
Ocena zarzutów przeciwko legalności odnowy zakonu marianów Julian Kałowski s. 71-95
Troska Kościoła o formację osób zakonnych - rys historyczny, geneza i charakter dokumentu "Wskazania dotyczące formacji w instytutach zakonnych" Julian Kałowski s. 71-88
Udział przełożonego instytutu życia konsekrowanego w radach Julian Kałowski s. 75-99
Ewolucja prawodawstwa kościelnego dotyczącego instytutów zakonnych o ślubach prostych Julian Kałowski s. 75-103
Obowiązek przesyłania Stolicy Apostolskiej sprawozdań o stanie instytutu życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego Julian Kałowski s. 83-99
Podział na chóry w polskich żeńskich instytutach zakonnych Julian Kałowski s. 87-101
Przystosowanie konstytucji zakonnych do zarządzeń soborowych i posoborowych Julian Kałowski s. 87-97
Czas trwania nowicjatu Julian Kałowski s. 111-126
Konieczność zmiany struktury prawnej zakonu marianów Julian Kałowski s. 113-121
"Norma vitae" : pierwsze konstytucje zakonu marianów Julian Kałowski s. 113-162
Problem zależności jurysdykcyjnej zakonu marianów od braci mniejszych obserwantów Julian Kałowski s. 119-144
Skutki kasaty z 1864 r. dla zakonu marianów Julian Kałowski s. 131-140
Uprawnienia nad zakonami udzielone biskupom przez Stolicę Apostolską po 1864 r. Julian Kałowski s. 137-149
Reguła zgromadzenia sióstr życia Maryi Julian Kałowski s. 137-150
Konstytucje i inne zbiory prawne instytutów życia konsekrowanego według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Julian Kałowski s. 149-184
"Prawo zakonów, instytutów świeckich i stowarzyszeń życia apostolskiego", Franciszek Bogdan, Poznań 1988 : [recenzja] Julian Kałowski Franciszek Bogdan (aut. dzieła rec.) s. 204-217
"Życie braterskie we wspólnocie : studium prawno-historyczne", Julian Kałowski, Warszawa 1999 : [recenzja] Wiesław Wenz Julian Kałowski (aut. dzieła rec.) s. 210-212
"Nuove forme di vita consacrata", Antonio Neri, Roma 1995 : [recenzja] Julian Kałowski Antonio Neri (aut. dzieła rec.) s. 211-215
"Il noviziato nel nuovo Codice", Elio Gambari, Roma 1985 : [recenzja] Julian Kałowski Elio Gambari (aut. dzieła rec.) s. 218-220
"Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Księga II. Lud Boży. Część III. Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego", Bronisław Wenanty Zubert, Lublin 1990 : [recenzja] Julian Kałowski Bronisław Wenanty Zubert (aut. dzieła rec.) s. 221-227
"Prawo o instytutach życia konsekrowanego według Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich", Julian Kałowski, Warszawa 1994 : [recenzja] Józef Wroceński Julian Kałowski (aut. dzieła rec.) s. 221-224
"Tanulmányok az egyházi házasság - és perjogról", Zenon Grocholewski, Budapest 2000 : [recenzja] Julian Kałowski Zenon Grocholewski (aut. dzieła rec.) s. 239-242
"Życie braterskie we wspólnocie. Studium prawno-historyczne", Julian Kałowski, Warszawa 1999 : [recenzja] Bożena Szewczul Julian Kałowski (aut. dzieła rec.) s. 241-245
"La formazione alla vita religiosa negli istituti femminili di voti semplici secondo la legislazione postconciliare", Giuliana Accornero, Roma 1981 : [recenzja] Julian Kałowski Giuliana Accornero (aut. dzieła rec.) s. 244-246
"Presente e futuro nella vita consacrata", Giancarlo Rocca, Roma 1994 : [recenzja] Julian Kałowski Giancarlo Rocca (aut. dzieła rec.) s. 245-248
"L'ammissione negli instituti religiosi. Cenni storici, ricerca delle fonti e legislazione vigente", Luigi Sabbarese, Parma 1994 : [recenzja] Julian Kałowski Luigi Sabbarese (aut. dzieła rec.) s. 248-251
"Prawno-teologiczne elementy charyzmatu Zgromadzenia Misji Wincentyńskiej do powstania pierwszych "Reguł Wspólnych" (1617-1655)", Wiesław Wenz, Wrocław 1999 : [recenzja] Julian Kałowski Wiesław Wenz (aut. dzieła rec.) s. 249-251
"Rola i zadania prezbiterium w życiu Kościoła partykularnego. Studium prawno-historyczne", Józef Wroceński, Warszawa 1998 : [recenzja] Julian Kałowski Józef Wroceński (aut. dzieła rec.) s. 255-258
"Uscita definitiva dall'istituto religioso dei professi di voti perpetui. Evoluzione storica e disciplina attuale", Janusz Kowal, Roma 1997 : [recenzja] Julian Kałowski Janusz Kowal (aut. dzieła rec.) s. 265-270
"La riforma della vita del clero nella diocesi di Vilna dopo il Concilio di Trento (1564-1796)", Andrzej Kakareko, Roma 1996 : [recenzja] Julian Kałowski Andrzej Kakareko (aut. dzieła rec.) s. 269-274
"L'abito religioso. Studio storico e psico-sociologico dell'abbigliamento religioso", Matias Augé, Roma 1977 : [recenzja] Julian Kałowski Matias Augé (aut. dzieła rec.) s. 273-277
"La massoneria nelle disposizioni del "Codex Iuris Canonici" del 1917 e del 1983", Zbigniew Suchecki, [Città del Vaticano] 1997 : [recenzja] Julian Kałowski Zbigniew Suchecki (aut. dzieła rec.) s. 273-276
"Służba i dialog. Materiały II Międzynarodowego Sympozjum Prawa Zakonnego (Lublin, 17-18 X 1994)", pod red. Bronisława W. Zuberta i Elżbiety Szczot, Lublin 1996 : [recenzja] Julian Kałowski Elżbieta Szczot (aut. dzieła rec.) Bronisław Wenanty Zubert (aut. dzieła rec.) s. 274-279
"Univerzita a Cirkev na začiatku tretieho milénia", Zenon Grocholewski, Ružomberok 2002 : [recenzja] Julian Kałowski Zenon Grocholewski (aut. dzieła rec.) s. 279-284
"Enchiridion della vita consacrata. Dalle Decretali al rinnovamento post-conciliare (385-2000)", Bologna-Milano 2001 : [recenzja] Julian Kałowski s. 283-284
"Słuszna autonomia instytutów zakonnych w Kościele łacińskim", Ambroży Skorupa, Kraków 2002 : [recenzja] Julian Kałowski Ambroży Skorupa (aut. dzieła rec.) s. 285-288
"Il capitolo generale. Saggio storico-giuridico", Filippo Iannone, Roma 1988 : [recenzja] Julian Kałowski Filippo Iannone (aut. dzieła rec.) s. 286-289
"Die ermländischen Diözesansynoden 1922 und 1932", Adam S. Ornatek, Münster 2001 : [recenzja] Julian Kałowski Adam S. Ornatek (aut. dzieła rec.) s. 290-292
"Il diritto dei religiosi. Commento al Codice", Domingo Javier Andres, Roma 1984 : [recenzja] Julian Kałowski Domingo Javier Andres (aut. dzieła rec.) s. 292-296
"Consacrati e inviati. Spiritualità e diritto della vita consacrata", Elio Gambari, Milano 1979 : [recenzja] Julian Kałowski Elio Gambari (aut. dzieła rec.) s. 294-297
"Il nuovo Codice e la vita religiosa", Elio Gambari, Milano 1984 : [recenzja] Julian Kałowski Elio Gambari (aut. dzieła rec.) s. 296-297
"Autorità e obbedienza nella vita religiosa", Koser et al., Milano 1978 : [recenzja] Julian Kałowski Konstantyn Koser s. 305-310
"Esperienze di vita religiosa in Italia e in America Latina, Atti del simposio CISM - USMI - CLAR Roma, 26-30 maggio 1978", [Bartolomeo] Sorge et al., Milano 1978 : [recenzja] Julian Kałowski Bartolomeo Sorge (aut. dzieła rec.) s. 316-320
"La legge naturale nella dottrina della Chiesa", Zenon Grocholewski, a cura di Luigi Cirillo, Roma 2008 : [recenzja] Julian Kałowski Luigi Cirillo (aut. dzieła rec.) Zenon Grocholewski (aut. dzieła rec.) s. 353-356
Doktorat ks. H. Stawniaka Julian Kałowski s. 3012-303
    Zacytuj
  • Udostępnij