Znaleziono 26 artykułów

Janina Kruszewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Odpowiedzialność odszkodowawcza adwokata i zespołu adwokackiego Janina Kruszewska s. 3-12
Kryteria zasadności wypowiedzenia umowy o pracę Janina Kruszewska s. 5-14
Porzucenie pracy w świetle orzecznictwa Janina Kruszewska s. 15-22
O ustawie o radcach prawnych Janina Kruszewska s. 15-30
Czy integracja radców prawnych z adwokaturą? Janina Kruszewska s. 18-24
Refleksje w związku z prawem o adwokaturze Janina Kruszewska s. 19-28
Nagrody jubileuszowe za wielolełnią pracę Janina Kruszewska s. 24-33
Ustawa o radcach prawnych Janina Kruszewska s. 24-31
Jednostki gospodarki uspołecznionej w przepisach części ogólnej kodeksu cywilnego Tadeusz Jackowski Janina Kruszewska s. 33-43
Spory między dyrektorem a radą pracowniczą przedsiębiorstwa państwowego oraz udział radcy prawnego w tych sporach Janina Kruszewska s. 34-44
Zobowiązania bezumowne w obrocie uspołecznionym Tadeusz Jackowski Janina Kruszewska s. 35-38
Ochrona stosunku pracy ustanowiona w kodeksie pracy w świetle ustawy o związkach zawodowych Janina Kruszewska s. 39-46
Uprawnienia i roszczenia pracowników zatrudnionych na podstawie powołania Janina Kruszewska s. 43-53
Prekluzja i przedawnienie w sprawach o manko : (na marginesie artykułu K. Piaseckiego pt.: Zagadnienie stosowania art. 473 k.z. do roszczeń odszkodowawczych z tytułu manka) Janina Kruszewska s. 43-51
Nowe elementy w ogólnych warunkach umów sprzedaży i dostawy między jednostkami gospodarki uspołecznionej Tadeusz Jackowski Janina Kruszewska s. 47-66
Rękojmia, gwarancja, roszczenia odszkodowawcze oraz kary umowne w obrocie uspołecznionym i powszechnym Janina Kruszewska Michał Rogalski s. 48-70
Głos w dyskusji na temat sytuacji radców prawnych w związku z artykułem J. Wiercińskiego Janina Kruszewska s. 48-51
Stosunki umowne jednostek gospodarki uspołecznionej w kodeksie cywilnym Tadeusz Jackowski Janina Kruszewska s. 49-59
Wykonywanie zobowiązań przez jednostki gospodarki uspołecznionej w kodeksie cywilnym Tadeusz Jackowski Janina Kruszewska s. 50-60
Systemowe zmiany rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy oraz roszczeń ze stosunku pracy lub z nim związanych : (rozważania dla praktyki) Janina Kruszewska s. 51-62
Obowiqzujący stan prawny w zakresie dyscypliny pracy i zwolnień od pracy Janina Kruszewska s. 55-69
Ze wspomnień adwokata-radcy prawnego Janina Kruszewska s. 63-71
Ciągłość pracy według przepisów kodeksu pracy Janina Kruszewska s. 68-86
Pytania i odpowiedzi prawne Janina Kruszewska s. 77-79
Zaskarżalność orzeczeń okręgowych sqdów pracy i ubezpieczeń społecznych w świetle prawa międzyczasowego Janina Kruszewska s. 90-98
Kronika : z życia izb adwokackich Alfred Dreszer Andrzej Grzywacz Janusz Gładyszewski Janina Kruszewska Ferdynand Rymarz Andrzej Świątkowski s. 124-129