Znaleziono 36 artykułów

Janusz Lalewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Krytyka teorii funkcji mowy Bühlera-Jakobsona Janusz Lalewicz s. 16-33
Proces i aparat komunikacji literackiej Janusz Lalewicz s. 17-36
Społeczny kontekst faktu literackiego i funkcje literatury Janusz Lalewicz s. 41-67
Contexte social du fait littéraire et fonctions de la lecture Janusz Lalewicz Hubert Krzyżanowski (tłum.) s. 47-82
"Komunikacja językowa i literatura", Janusz Lalewicz, Wrocław 1975 : [recenzja] Izabela Jarosińska Janusz Lalewicz (aut. dzieła rec.) s. 70
"Mechanizmy komunikacyjne >>twórczej zdrady<<", Janusz Lalewicz, "Teksty" nr 6 (1974) : [recenzja] Janusz Lalewicz Janusz Lalewicz (aut. dzieła rec.) s. 70
Mechanizmy komunikacyjne "twórczej zdrady" Janusz Lalewicz s. 70-89
Kamila Rudzińska Janusz Lalewicz s. 82-84
La notion de public et le problème de lien social Janusz Lalewicz Lucjan Grobelak (tłum.) s. 85-96
Sprawozdania z podróży naukowych Krystyna Czajkowska Cecylia Gajkowska Janusz Lalewicz s. 100-106
Napis i wypowiedź Janusz Lalewicz s. 101-116
Uwagi o ikoniczności tekstu Janusz Lalewicz s. 115-122
Śmierć drugiego Philippe Aries Janusz Lalewicz (tłum.) s. 121-137
"Społeczny kontekst faktu literackiego i funkcje literatury", Janusz Lalewicz, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1978) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Janusz Lalewicz (aut. dzieła rec.) s. 131
"Napis i wypowiedź", Janusz Lalewicz, "Teksty" nr 1 (1973) : [recenzja] Zbigniew Jarosiński Janusz Lalewicz (aut. dzieła rec.) s. 136
"Komunikacja jęzkowa i literatura", Janusz Lalewicz, Wrocław 1975 : [recenzja] Janusz Lalewicz Janusz Lalewicz (aut. dzieła rec.) C. Maire (tłum.) s. 142-149
Strukturoznawstwo a strukturalizm Janusz Lalewicz Jean Piaget (aut. dzieła rec.) s. 168-171
"Uwagi o ikoniczności tekstu", Janusz Lalewicz, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Barbara Paczkowska Janusz Lalewicz (aut. dzieła rec.) s. 176
"Proces i aparat komunikacji literackiej", Janusz Lalewicz, "Teksty" nr 1 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Janusz Lalewicz (aut. dzieła rec.) s. 192
Hugo Georges Poulet Janusz Lalewicz (tłum.) s. 207-236
Opis struktur poetyckich : dwie próby analizy wiersza Baudelaire'a "Koty" Michael Riffaterre Janusz Lalewicz (tłum.) s. 211-246
Język poetycki - forma i funkcja Iván Fónagy Janusz Lalewicz (tłum.) s. 217-257
Problemy rekonstrukcji historycznej w historii nauki : przykład historii językoznawstwa Janusz Lalewicz s. 225-245
Porozumiewanie się i teatr Jean-Pierre Richard Janusz Lalewicz (tłum.) s. 237-254
Analogia i metafora w nauce, poezji i filozofii Chaim Perelman Janusz Lalewicz (tłum.) s. 247-257
"Kommunikationsmechanismen des >>schöpferischen Verrats<<. /Mechanizmy komunikacyjne >>twórczej zdrady<< Dietrich Scholze Janusz Lalewicz (aut. dzieła rec.) s. 253
"O problemach literatury z punktu widzenia czytelnika", Janusz Lalewicz [w:] "Teoretycznoliterackie tematy i problemy. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej" T.LXVII, Red. J.Sławiński, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Janusz Lalewicz (aut. dzieła rec.) s. 253
"Znaczenie i komunikowanie. Uwagi o przedmiocie i granicach semiotyki", Janusz Lalewicz [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Janusz Lalewicz (aut. dzieła rec.) s. 254
"Socjologia komunikacji literackiej. Problemy rozpowszechniania i odbioru literatury", Janusz Lalewicz, Wrocław 1985 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Janusz Lalewicz (aut. dzieła rec.) s. 255
Obrona "Stoffgeschichte" Raymond Trousson Janusz Lalewicz (tłum.) s. 287-299
"Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka", Maria Renata Mayenowa, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Vademecum Polonisty, redaktor naukowy serii Janusz Sławiński, opracowano w Instytucie Badań Literackich PAN, ss. 464 + errata na wklejce : [recenzja] Janusz Lalewicz Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) s. 325-334
"Komunikacja językowa i literatura", Janusz Lalewicz, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, ss. 166 : [recenzja] Krzysztof Dmitruk Janusz Lalewicz (aut. dzieła rec.) s. 326-335
"Opowiadanie i rozumienie", Janusz Lalewicz [w:] " Wypowiedź literacka a wypowiedź filozoficzna", Red. M.Głowiński, J. Sławiński, Wrocław 1982 : [recenzja] Marian Płachecki Janusz Lalewicz (aut. dzieła rec.) s. 337
"O stylistyce utworów mówionych", Józef Mayen, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, tom XXVI, komitet redakcyjny: Janusz Sławiński (red. naczelny), Edward Balcerzan, Kazimierz Bartoszyński, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, ss. 162 : [recenzja] Janusz Lalewicz Józef Mayen (aut. dzieła rec.) s. 350-356
"Du sens. Essais sémiotiques", Algirdas Julien Greimas, Paris 1970, Editions du Seuil, ss. 318 : [recenzja] Janusz Lalewicz Algirdas Julien Greimas (aut. dzieła rec.) s. 385-391
"Socjologia komunikacji literackiej : problemy rozpowszechniania i odbioru literatury", Janusz Lalewicz, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1985 : [recenzja] Stefan Żółkiewski Janusz Lalewicz (aut. dzieła rec.) s. 398-404