Znaleziono 17 artykułów

Bożena Mądra

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Edward Fiała Henryk Gradkowski Ireneusz Guszpit Marta Jaworska-Ziółkowska Jarosław Komorowski Krystyna Korotajowa Janusz Kostecki Halina Kostka Leon Kowalewski Wojciech Ligęza Krystyna Miłobędzka-Falkiewicz Bożena Mądra Ryszard Nycz Danuta B. Ossowska Ewa Owczarz Krzysztof Rutkowski Janusz Skuczyński Teresa Smolińska Irena Socha Bronisława Woźniczka-Paruzel Marek Zaleski Marian Śliwiński s. 16-137
"120 rocznica Powstania Styczniowego" Bożena Mądra s. 79-88
"Studia o metaforze. I", Red. E.Sarnowska-Temeriusz, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej. T.LV, Wrocław 1980 : [recenzja] Bożena Mądra s. 211
Zagadnienie uogólnienia i sposób wartościowania literatury D. W. Fokkema Bożena Mądra (tłum.) s. 241-263
"Mitologizacja rzeczywistości poetyckiej w >>Ścieżkach polnych<< Leopolda Staffa", Maria Jakitowicz, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XVII. Literatura, z.109 : [recenzja] Bożena Mądra Maria Jakitowicz (aut. dzieła rec.) s. 243
"Humor u Jarosława Iwaszkiewicza", Szymon Kobyliński, "Twórczość" nr 2 (1980) : [recenzja] Bożena Mądra Szymon Kobyliński (aut. dzieła rec.) s. 259
"Kreski i futureski Stanisława Młodożeńca. Między Marinettim a Peiperem", Mieczysław Dąbrowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1979) : [recenzja] Bożena Mądra Mieczysław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 269
"Z zagadnień wyobraźni poetyckiej Tadeusza Różewicza", Grażyna Sojak-Halkiewicz, "Ruch Literacki" nr 6 (1979) : [recenzja] Bożena Mądra Grażyna Sojak-Halkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 309
"Zapożyczenia Juliana Tuwima z Anbose'a Bierce'a", Bohdan Strumiński, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1980) : [recenzja] Bożena Mądra Bohdan Strumiński (aut. dzieła rec.) s. 317
"Polska poezja futurystyczna w oczach językoznawcy. Przyczynek do przemian poezji współczesnej", Teresa Skubalanka, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1979) : [recenzja] Bożena Mądra Teresa Skubalanka (aut. dzieła rec.) s. 333
">>Poznałem Krym twój...<<, Josef Svatopluk Machar wobec >>Sonetów Krymskich<< A.Mickiewicza", Krystyna Kardyni-Pelikánová, "Prace Polonistyczne" S.38 (1982): [recenzja] Bożena Mądra Krystyna Kardyni-Pelikánová (aut. dzieła rec.) s. 362
">>Doliny piękne zostawmy szczęśliwym<< (O >>Konradzie Wallenrodzie<< Mickiewicza)", Halina Krukowska, "Ruch Literacki" nr 6 (1983) : [recenzja] Bożena Mądra Halina Krukowska (aut. dzieła rec.) s. 374
"Od apologii mody do apologii patriotyzmu. Postać Wacława Rzewuskiego w literaturze romantycznej", Janina Lasecka, "Prace Polonistyczne" S.38 (1982): [recenzja] Bożena Mądra Janina Lasecka (aut. dzieła rec.) s. 378
"Utwory prozą", Bronisława Ostrowska, Wstęp: M.Głowiński, Warszawa 1982 : [recenzja] Bożena Mądra Bronisława Ostrowska (aut. dzieła rec.) s. 408
">>Sprzysiężenie<< młodzieży wileńskiej w ujęciu Maurycego Mochnackiego", Krystyna Ratajska, "Prace Polonistyczne" S.38 (1982): [recenzja] Bożena Mądra Krystyna Ratajska (aut. dzieła rec.) s. 426
"Sztuka dwudziestolecia międzywojennego. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki- Warszawa 1980", Red. A.Marczak, Warszawa 1982 : [recenzja] Bożena Mądra s. 452
"Eseje literackie", Adam Ważyk, Warszawa 1982 : [recenzja] Bożena Mądra Adam Ważyk (aut. dzieła rec.) s. 472