Znaleziono 65 artykułów

Andrzej Marcinkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O projektach zmian w prawie cywilnym z wiceministrem sprawiedliwości Andrzejem Marcinkowskim rozmawia Stanisław Mikke Andrzej Marcinkowski Stanisław Mikke s. 5-9
Rozważania o szkoleniu aplikantów adwokackich Andrzej Marcinkowski s. 15-17
Pytania i odpowiedzi prawne Andrzej Marcinkowski Andrzej Zieliński s. 43-45
Pytania i odpowiedzi prawne Andrzej Marcinkowski s. 60
Pytania i odpowiedzi prawne Andrzej Marcinkowski s. 66
Adwokat Adam Jeżewski (1905—1978) Andrzej Marcinkowski s. 73-74
Pytania i odpowiedzi prawne Andrzej Marcinkowski s. 73
Pytania i odpowiedzi prawne Andrzej Marcinkowski Elżbieta Zglejc s. 94-96
Pytania i odpowiedzi prawne Andrzej Marcinkowski Andrzej Zieliński s. 96-99
Pytania i odpowiedzi prawne Andrzej Marcinkowski s. 96-98
Pytania i odpowiedzi prawne Andrzej Marcinkowski s. 101
Pytania i odpowiedzi prawne Andrzej Marcinkowski s. 105
Jeszcze o znaczeniu podpisu Andrzej Marcinkowski s. 106-109
Dlaczego adwokat powinien podpisywać odpisy, kopie, kserokopie itp. pism procesowych i załączników? Andrzej Marcinkowski s. 115-116
Pytania i odpowiedzi prawne Andrzej Marcinkowski s. 118
Uwagi o szkoleniu aplikantów adwokackich Andrzej Marcinkowski s. 123-126
Pytania i odpowiedzi prawne Andrzej Marcinkowski s. 125
Pytania i odpowiedzi prawne Andrzej Marcinkowski Elżbieta Zglejc s. 130-132
Czy sądy winny zaliczać zapłacony przez klienta podatek VAT do kosztów procesu? Andrzej Marcinkowski s. 137-138
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 1987 r. III CRN 50 Andrzej Marcinkowski s. 142-145
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 1984 r. III CZP 31 Andrzej Marcinkowski s. 142-145
Pytania i odpowiedzi prawne Andrzej Marcinkowski Andrzej Zieliński s. 149-152
Obchody 47. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 r. Andrzej Marcinkowski s. 151-154
"Postępowanie cywilne - Kompendium", A. Zieliński, Warszawa 1996 : [recenzja] Andrzej Marcinkowski Andrzej Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 153-154
W jaki sposób można bronić się przed rażąco wygórowanymi odsetkami umownymi? Andrzej Marcinkowski s. 153-154
Pytania i odpowiedzi prawne Andrzej Marcinkowski s. 156-157
Pytania i odpowiedzi prawne Andrzej Marcinkowski s. 164-165
    Zacytuj
  • Udostępnij
Czy i ewentualnie kiedy można oczekiwać, że inicjatywy samorządu adwokackiego dotyczące zmian ustawodawczych (art. 1 ust. 1 Prawa o adwokaturze) zostaną uwzględnione przez ustawodawcę? Andrzej Marcinkowski s. 167
    Zacytuj
  • Udostępnij
Czy prawidłowa jest praktyka sądów odwoławczych, doręczających postanowienia wydane na posiedzeniu niejawnym bez uzasadnienia; czy adwokat może remonstrować przeciwko takim praktykom sądów odwoławczych? Andrzej Marcinkowski s. 167-168
Pytania i odpowiedzi prawne Andrzej Marcinkowski s. 168
Pytania i odpowiedzi prawne Andrzej Marcinkowski s. 171
Pytania i odpowiedzi prawne Andrzej Marcinkowski s. 173-174
Jak należy prawidłowo liczyć wynagrodzenie adwokackie w sprawie o zakaz przejazdu i przechodu przez nieruchomość właściciela? Andrzej Marcinkowski s. 175-176
Czy można objąć podziałem majątku wspólnego byłych małżonków prawo najmu mieszkania? Andrzej Marcinkowski s. 175-176
"Zasady prawa gospodarczego prywatnego", Czesława Żuławska, Warszawa 1995 : [recenzja] Andrzej Marcinkowski Czesława Żuławska (aut. dzieła rec.) s. 175-176
Czy można dochodzić odszkodowania za uszkodzenie samochodu z tytułu utraty jego wartości handlowej? Andrzej Marcinkowski s. 177
Czy przepis art. 380 k.p.c. ma zastosowanie w postępowaniu przed Sądem Najwyższym? Andrzej Marcinkowski s. 178
Czy można w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku odtwarzać treść zaginionego własnoręcznego testamentu spadkodawcy? Andrzej Marcinkowski s. 186
"Umowy o działalności gospodarczej. Wzory i objaśnienia umów", Wiktor Jaślan, 1994 : [recenzja] Andrzej Marcinkowski Wiktor Jaślan (aut. dzieła rec.) s. 193-194
Pytania i odpowiedzi prawne Andrzej Marcinkowski s. 201-202
Czy niestaranne określenie wartości przedmiotu zaskarżenia może doprowadzić do odrzucenia kasacji? Andrzej Marcinkowski s. 203-204
Czy będzie skuteczne uzupełnienie - na wezwanie sądu II instancji, lecz po terminie miesięcznym od doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem - kasacji, w której nie przedstawiono okoliczności uzasadniających jej rozpoznanie? Andrzej Marcinkowski s. 205-206
Pytania i odpowiedzi prawne Andrzej Marcinkowski s. 210
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 9 lutego 1996 r. I CRN 9 Andrzej Marcinkowski s. 211-213
Czy współwłaściciel może skutecznie przeciwstawić się zameldowaniu drugiego współwłaściciela w nieruchomości? Andrzej Marcinkowski s. 213-214
Czy przepisy dotyczące przeprowadzenia dowodu z przesłuchania stron są nadużywane? Andrzej Marcinkowski s. 215-216
Czy darowizna dokonana za życia darczyńcy pozbawia zachowku jego spadkobierców ustawowych? Andrzej Marcinkowski s. 218-219
Czy okoliczność, że sąd rozpoznał sprawę i wydał wyrok pomimo opuszczenia sali rozpraw przez adwokata, którego wniosek o odroczenie rozprawy, rozpoczętej ze znacznym opóźnieniem, nie został uwzględniony, uzasadnia zarzut nieważności postępowania? Andrzej Marcinkowski s. 228
Pytania i odpowiedzi prawne Andrzej Marcinkowski s. 228-229
Czyżby nowa wykładnia przepisu art. 4799 k.p.c.? Andrzej Marcinkowski s. 233
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 30 maja 1996 r. III CZP 54 Andrzej Marcinkowski s. 237-240
Czy adwokat może udzielić pełnomocnictwa substytucyjnego radcy prawnemu? Jak należy reagować, gdy jako substytut adwokata zgłasza się radca prawny? Andrzej Marcinkowski s. 241
Czy podniesienie zarzutu nieważności testamentu przerywa bieg przedawnienia roszczenia o zachowek? Andrzej Marcinkowski s. 241-242
Czy niedziałanie względnie niedbałe działanie w procesie adwokata wyznaczonego z urzędu może uzasadniać wznowienie postępowania na podstawie przewidzianej w art. 401 pkt 2 k.p.c.? Andrzej Marcinkowski s. 243-244
W jakiej wysokości należy uiścić opłatę kancelaryjną za kserokopię protokołu rozprawy? Andrzej Marcinkowski s. 245-246
Czy w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku należy do akt sprawy przedłożyć odpisy aktów stanu cywilnego wszystkich uczestników i ich antenatów? Andrzej Marcinkowski s. 246-247
Co oznacza uchylenie art. 443 k.p.c.? Andrzej Marcinkowski s. 250-251
Szpalty pamięci : adwokat Jan Paweł Frąckowiak (1908-1996) Andrzej Marcinkowski s. 252-254
    Zacytuj
  • Udostępnij
Czy roszczenie z tytułu podziału majątku wspólnego byłych małżonków może być dochodzone tylko w postępowaniu nieprocesowym? Andrzej Marcinkowski s. 253-254
Czy, gdy spadkodawca dokonał darowizny wyczerpującej prawie cały spadek, warunkiem koniecznym wystąpienia z powództwem o zachowek jest uprzednie dokonanie działu spadku? Andrzej Marcinkowski s. 253-254
Czy w sprawie wpisu do księgi wieczystej prawa własności nieruchomości nabytego w drodze zasiedzenia znajduje zastosowanie przepis art. 34 ustawy o księgach wieczystych i hipotece? Andrzej Marcinkowski s. 256-257
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 11 października 1995 r. III CZP 138 Andrzej Marcinkowski s. 259-261
Jak należy rozumieć zmianę w art. 409 k.p.c. określenia „wyrok” na „orzeczenie”? Andrzej Marcinkowski s. 259-260
Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy ELSA w Poznaniu Andrzej Marcinkowski s. 266
Moje wspomnienie o marszałku Trąmpczyńskim Andrzej Marcinkowski s. 307-308