Znaleziono 104 artykuły

Jerzy Myśliński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uwagi o prasie polskiej przełomu XIX i XX w. jako źródle historycznym Jerzy Myśliński s. 5-26
Prasa i opinia publiczna Jerzy Myśliński s. 5-10
Od redakcji Jerzy Myśliński s. 5
Nieudane warszawskie przeszczepy prasowe we Lwowie przed pierwszą wojną światową : ("Kronika Powszechna" 1910-1914 i "Życie" 1910-1912) Jerzy Myśliński s. 13-40
Prasa Polskiej Partii Socjalistycznej 1893-1906 Jerzy Myśliński s. 13-59
Prasa Polskiej Partii Socjalistycznej Lewicy 1906-1914 Jerzy Myśliński s. 17-31
Polskie czasopiśmiennictwo socjalistyczne do 1918 r. : instrument towarzyszący powstaniu i rozwojowi ruchu robotniczego Jerzy Myśliński s. 21-32
Publicystyka Bolesława Limanowskiego okresu formowania polskiego niepodległościowego programu socjalistycznego (1886-1894) Jerzy Myśliński s. 23-38
Architekt pierwszego polskiego dziennika socjalistycznego (Emil Haecker) Jerzy Myśliński s. 23-29
Komuna Paryska w polskiej publicystyce socjalistycznej przed 1905 r. Jerzy Myśliński s. 25-42
Badania nad prasą polską okresu popowstaniowego w ostatnim dwudziestoleciu Jerzy Myśliński s. 27-34
Prasa konspiracyjna w Polsce do 1939 r. Jerzy Myśliński s. 27-39
Wybrane problemy dziejów prasy Polski Ludowej Jerzy Myśliński s. 29-48
Współtwórca "Robotnika" (Feliks Perl) Jerzy Myśliński s. 30-37
Pracownia Historii Czasopiśmiennictwa w IBL Jerzy Myśliński Eugeniusz Rudziński Jerzy Łojek s. 31-37
Prasa wydawana przez Ligę Narodową w Krakowie przed 1905 rokiem (Zarys informacyjno-bibliograficzny) Jerzy Myśliński s. 32-56
Początek I wojny światowej w świetle prasy polskiej w zaborze rosyjskim Jerzy Myśliński s. 33-42
Kadra kierownicza Polskiego Radia w latach 1944-1960 Jerzy Myśliński s. 71-77
Nakłady prasy społeczno-politycznej w Galicji w latach 1881-1913 : część druga Jerzy Myśliński s. 80-98
Radiofonia polska w latach 1944-1949 : projekt rozdziału podręcznika historii prasy polskiej Jerzy Myśliński s. 81-96
Józef Skrzypek (17 IX 1905 - 29 VI 1974) Jerzy Myśliński s. 83-86
"Z dziejów polskiej prasy robotniczej 1879-1948", pod red. J. Myślińskiego i A. Ślisza, Warszawa 1983 : [recenzja] Tadeusz Sierocki Jerzy Myśliński (aut. dzieła rec.) Andrzej Ślisz (aut. dzieła rec.) s. 89-92
Echa pierwszego wydania "Kapitału" Karola Marksa w czasopismach polskich (1867-1883) Jerzy Myśliński s. 92-119
Pracownia Czasopiśmiennictwa Polskiego XIX i XX wieku Jerzy Myśliński s. 95-99
Prasa w języku polskim na Białorusi Radzieckiej 1921-1941 : (charakterystyka bibliograficzna i przegląd zawartości) Jerzy Myśliński s. 97-116
Problematyka badawcza Pracowni Historii Czasopiśmienictwa Polskiego XIX i XX w. w latach 1981 - 1985 Jerzy Myśliński s. 98-100
"Prasa galicyjska wobec powstania styczniowego", Kazimierz Olszański, Wrocław 1975 : [recenzja] Jerzy Myśliński Kazimierz Olszański (aut. dzieła rec.) s. 103-106
Szczepańscy : dziennikarze niekonwencjonalni Jerzy Myśliński s. 104-112
"Polska prasa socjalistyczna w okresie zaborów", Jerzy Myśliński, Warszawa 1982 : [recenzja] Jan Tomicki Jerzy Myśliński (aut. dzieła rec.) s. 106-109
Maciej Józef Kwiatkowski (2 IX 1920-25 I 1994) : [klepsydra] Jerzy Myśliński s. 108
Rozgłośnia "Kraj" na tle programów radiowych dla Polonii po 1944 r. Jerzy Myśliński s. 109-115
"Prasa lubelska : tradycje i współczesność", pod red. J. Jarowieckiego, J. Myślińskiego, A. Słomkowskiej, Lublin 1986 : [recenzja] Danuta Grzelewska Jerzy Jarowiecki (aut. dzieła rec.) Jerzy Myśliński (aut. dzieła rec.) s. 109-111
"Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" Jerzy Myśliński s. 109-111
"Polskie programy radiowe w Stanach Zjednoczonych", Józef Migała, Warszawa 1984 : [recenzja] Jerzy Myśliński Józef Migała (aut. dzieła rec.) s. 112-113
Nakłady prasy społeczno-politycznej w Galicji w latach 1881-1913 : część pierwsza Jerzy Myśliński s. 115-133
"Prasa SD w Polsce Ludowej 1945-1973", Jerzy Centkowski : [recenzja] Jerzy Myśliński Jerzy Centkowski (aut. dzieła rec.) s. 115-118
Z dziejów prasy konserwatywnej w Krakowie przed pierwszą wojną światową : sprawy finansowania wydawnictw Jerzy Myśliński s. 117-131
Nakłady prasy w Królestwie Polskim w 1909 r. s. 117-120
Nakłady prasy w Warszawie w latach 1905-1906 s. 119-124
"Pitaval prasy polskiej na Śląsku w XIX stuleciu : redaktorzy i wydawcy przed sądem", Joachim Glensk, Opole 1992 : [recenzja] Jerzy Myśliński Joachim Glensk (aut. dzieła rec.) s. 120-121
"Stulecie Polskiej Partii Socjalistycznej 1892-1992. Materiały sesji naukowej Towarzystwa Miłośników Historii i Towarzystwa Naukowego im. Adama Próchnika, zorganizowanej w dniach 8-9 czerwca 1992 r.", pod red. Mariana M. Drozdowskiego, Jerzego Myślińskiego, Janusza Sujeckiego, Anny Żarnowskiej, Warszawa 1993 : [recenzja] Jan Kancewicz Marian M. Drozdowski (aut. dzieła rec.) Jerzy Myśliński (aut. dzieła rec.) Janusz Sujecki (aut. dzieła rec.) Anna Żarnowska (aut. dzieła rec.) s. 120-122
Plutarch polskiego socjalizmu (Bolesław Limanowski) Jerzy Myśliński s. 121-126
Ludwik Bazylow (1915-1985) Zenon Kmiecik Jerzy Myśliński Andrzej Ślisz s. 121-122
"Czasopiśmiennictwo w języku polskim na terenach Czechosłowacji w latach 1848-1938", Stanisław Zahradnik, Opole 1989 : [recenzja] Jerzy Myśliński Stanisław Zahradnik (aut. dzieła rec.) s. 121
"Bibligrafia ukraińskoj presy w Polszczi (1918-39) i Zachidnio-Ukrainśkij Narodnij Respublici (1918-19)", ukław Jewhen Misiło, Edmonton 1991 : [recenzja] Jerzy Myśliński Jewhen Misiło (aut. dzieła rec.) s. 122
Prasa lubelska : tradycje i współczesność Jerzy Myśliński Bożena Pietrzyk (aut. dzieła rec.) Leszek Żyła (aut. dzieła rec.) s. 122-126
"Wybrane zagadnienia z dziejów prasy Warszawskiej" Jerzy Myśliński s. 123
Słowo wstępne Jerzy Myśliński s. 125-126
Redaktor w sutannie i ludowy trybun (Stanisław Stojałowski) Jerzy Myśliński s. 127-132
Myśl i sumienie polskiego socjalizmu (Ludwik Krzywicki) Jerzy Myśliński s. 133-138
"Trzy czasopisma : na tropach ideologii polskiego ruchu robotniczego", Żanna Kormanowa, Warszawa 1989 : [recenzja] Jerzy Myśliński Żanna Kormanowa (aut. dzieła rec.) s. 136-137
"Polska Partia Socjalistyczna w latach 1892-1896", Jan Kancewicz, Warszawa 1984 : [recenzja] Jerzy Myśliński Jan Kancewicz (aut. dzieła rec.) s. 137-140
"Wojna w eterze : wspomnienia". T. 1, "1948-1956", Jan Nowak [Zdzisław Jeziorański], Londyn 1985 : [recenzja] Jerzy Myśliński Jan Nowak (aut. dzieła rec.) s. 138-140
"Bibliografia publikacji podziemnych w Polsce : 13 XII 1981 - VI 1986", Józefa Kamińska, Paryż 1988 : [recenzja] Jerzy Myśliński Józefa Kamińska (aut. dzieła rec.) s. 138-139
"Na czołówce : prasa w Październiku 1956 roku", Wiesław Władyka, Warszawa ; Łódź 1989 : [recenzja] Jerzy Myśliński Wiesław Władyka (aut. dzieła rec.) s. 141-143
"Bibliografia prasy drugiego obiegu wydawanej w Krakowie i regionie Małopolska w okresie od 13 grudnia 1981 do 31 grudnia 1990", Wojciech Wiśniewski, Adam Roliński, [w:] "Solidarność Małopolska w podziemiu : Solidarność regionu Małopolska w latach 1981-1989", Kraków 1991, s. 211-303 : [recenzja] Jerzy Myśliński Adam Roliński (aut. dzieła rec.) Wojciech Wiśniewski (aut. dzieła rec.) s. 142-143
"Mikrofon i polityka : z dziejów radiofonii polskiej 1944-1960", Jerzy Myśliński, Warszawa 1990 : [recenzja] Maciej Józef Kwiatkowski Jerzy Myśliński (aut. dzieła rec.) s. 143-152
Wysłouchowie : twórcy prasy ludowej Jerzy Myśliński s. 145-152
"I w trudi, i w boju..(50 roki w ukrainśkoj radianśkoj presy)", Władymir Andrejewicz Ruban, Kyjiw 1967 : [recenzja] Jerzy Myśliński Władymir Andrejewicz Ruban (aut. dzieła rec.) s. 146-148
"Prasa Rzeszowa XIX i XX wieku", Stanisława Darłakowska, Rzeszów 1966 : [recenzja] Jerzy Myśliński Stanisława Darłakowska (aut. dzieła rec.) s. 148-150
"Prasa i społeczność polska we Francji w latach 1920-1940", Andrzej Paczkowski, Wrocław 1979 : [recenzja] Jerzy Myśliński Andrzej Paczkowski (aut. dzieła rec.) s. 148-151
"Dzieje prasy polskiej", Jerzy Łojek, Jerzy Myśliński, Wiesław Władyka, Warszawa 1988 : [recenzja] Alina Słomkowska Jerzy Myśliński (aut. dzieła rec.) Wiesław Władyka (aut. dzieła rec.) Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 149-154
"Dzień po dniu", Janusz Markiewicz, Warszawa 1970 : [recenzja] Jerzy Myśliński Janusz Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 149-150
Profesor Tadeusz Cieślak Jerzy Myśliński s. 153-154
"Człowiek : informacja : społeczeństwo", Ireneusz Ihnatowicz, Warszawa 1989 : [recenzja] Jerzy Myśliński Ireneusz Ihnatowicz (aut. dzieła rec.) s. 153-154
Z działalności Resortu Informacji i Propagandy PKWN w zakresie prasy i informacji prasowej Jerzy Myśliński s. 155-162
Sprawa dziennika socjalistycznego w Galicji w latach 1897-1899 w świetle korespondencji Ignacego Daszyńskiego i Witolda Jodko-Narkiewicza Jerzy Myśliński s. 155-161
"Prasa Galicji w dobie autonomicznej 1867-1918", Jerzy Myśliński, Warszawa 1972 : [recenzja] Jerzy Myśliński Jerzy Myśliński (aut. dzieła rec.) s. 159
Z papierów Tadeusza Romanowicza : rachunki redakcyjne "Słowa Polskiego" (1895-1896) s. 161-170
"Czasopiśmiennictwo naukowe w Galicji w dobie autonomicznej", Jerzy Myśliński, "RocznikHistorii Czasopiśmiennictwa Polskiego", T. 8 (1969), z. 4 : [recenzja] Hanna Filipkowska Jerzy Myśliński (aut. dzieła rec.) s. 163
"Bolszewitskaja pieczat' Moskwy", Iwan Wasilewicz Kuzniecow, Anatolij Wasilewicz Szumakow, Moskwa 1968 : [recenzja] Jerzy Myśliński Iwan Wasilewicz Kuzniecow (aut. dzieła rec.) Anatolij Wasilewicz Szumakow (aut. dzieła rec.) s. 167-169
Koszty wydawnictw czasopism "Przegląd Rzeszowski" i "Kurier Rzeszowski" oraz ich kolportaż 1883-1887 Jerzy Myśliński s. 168-173
"Studia nad polską pracą społeczno-polityczną w zachodniej Galicji 1905-1914", Jerzy Myśliński, Warszawa 1970 : [recenzja] Jerzy Myśliński Jerzy Myśliński (aut. dzieła rec.) s. 172
"Ognisko" (1889-1890) na tle losów Czytelni Akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego Jerzy Myśliński s. 184-203
Z badań nad układem zawartości polskiej prasy codziennej na przełomie XIX i XX wieku : (prasa ugrupowań konserwatywnych i partii socjalistycznych) Jerzy Myśliński s. 187-210
"Oświata dorosłych i popularyzacja nauki w Galicji w okresie autonomii", Ryszard Terlecki, Wrocław 1990 : [recenzja] Jerzy Myśliński Ryszard Terlecki (aut. dzieła rec.) s. 196-198
"Prasa polityczna ruchu ludowego / 1918-1939 Jerzy Myśliński Andrzej Paczkowski (aut. dzieła rec.) s. 197
Prasa w języku polskim na Litwie Radzieckiej 1940-1966 Jerzy Myśliński s. 198-219
Strona finansowa wydawnictwa "Krytyka" 1910-1913 Jerzy Myśliński s. 203-208
Dzieje "Ojczyzny" w Krakowie w latach 1907-1914 Jerzy Myśliński s. 207-213
"Prasa polska w Czechosłowacji w latach 1935-1968. Przegląd bibliograficzny", Jerzy Myśliński, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego", T. 9 (1970), z. 3 : [recenzja] Andrzej Notkowski Jerzy Myśliński (aut. dzieła rec.) s. 212
"Prasa w języku polskim na białorusi Radzieckiej 1921-1941. / Charakterystyka bibliograficzna i przegląd zawartości. Andrzej Notkowski Jerzy Myśliński (aut. dzieła rec.) s. 215
"Role prasy w kształtowaniu kultury politycznej w dobie rewolucji", Jerzy Myśliński, "Przegląd Humanistyczny" nr 6 (1980) : [recenzja] Małgorzata Masalska Jerzy Myśliński (aut. dzieła rec.) s. 234
"Polska prasa socjalistyczna w okresie zaborów", Jerzy Myśliński, Warszawa 1982 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Jerzy Myśliński (aut. dzieła rec.) s. 246
O prenumeratorach czasopism warszawskich w Rosji poza Królestwem Polskim w r. 1915 Jerzy Myśliński s. 258-260
"Czasy przełomu : wspomnienia dziennikarza z lat 1944-1946", Stanisław Ziemba, Kraków 1975 : [recenzja] Jerzy Myśliński Stanisław Ziemba (aut. dzieła rec.) s. 261-263
"Polskie czasopisma o wsi i dla wsi od XVIII w. do r. 1960 : materiały bibliograficzno-katalogowe", Irena Turowska-Bar, wstęp napisał Stanisław Lato, Warszawa 1963 : [recenzja] Jerzy Myśliński Irena Turowska-Bar (aut. dzieła rec.) s. 270-273
"Prasa konspiracyjna PPR : zarys : katalog : życiorysy", Antoni Przygoński, Warszawa 1966 : [recenzja] Jerzy Myśliński Andrzej Paczkowski Antoni Przygoński (aut. dzieła rec.) s. 281-285
"Prasa konspiracyjna w Polsce do 1939", Jerzy Myśliński, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" R.XVIII : [recenzja] Andrzej Gołąb Jerzy Myśliński (aut. dzieła rec.) s. 283
"Katalog prasy wojennej Ludowego Wojska Polskiego 1943-1945", Paulina Pakier, Warszawa 1965 : [recenzja] Jerzy Myśliński Paulina Pakier (aut. dzieła rec.) s. 283-284
Prasa polska okresu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego 23 VII-31 XII 1944 r. : przegląd informacyjno-bibliograficzny Jerzy Myśliński s. 285-297
"Presa Ukrainskoj RSR 1917-1966 : statystycznyj dowidnyk", M. A. Nizowyj, M. I. Brezgunowa, J. B. Medwedow, Charkiw 1967 : [recenzja] Jerzy Myśliński M. I. Brezgunowa (aut. dzieła rec.) J. B. Medwedow (aut. dzieła rec.) M. A. Nizowyj (aut. dzieła rec.) s. 294-295
"Centralny katalog polskiej prasy konspiracyjnej 1939-1945", opracował Lucjan Dobroszycki przy współudziale Wandy Kiedrzyńskiej pod kierownictwem naukowym Stanisława Płoskiego, Warszawa 1962 : [recenzja] Jerzy Myśliński Lucjan Dobroszycki (aut. dzieła rec.) Wanda Kiedrzyńska (aut. dzieła rec.) Stanisław Płoski (aut. dzieła rec.) s. 298-301
"Wybrane problemy dziejów prasy Polski Ludowej", Jerzy Myśliński, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 1 (1985) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Jerzy Myśliński (aut. dzieła rec.) s. 316
"Krakowski <Kraj> (1869-1874)", Czesław Lechicki, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975 : [recenzja] Jerzy Myśliński Czesław Lechicki (aut. dzieła rec.) s. 335-337
"Na wojennej emigracji : wspomnienia z lat 1942-1944", Tadeusz Kochanowicz, Warszawa 1975 : [recenzja] Jerzy Myśliński Tadeusz Kochanowicz (aut. dzieła rec.) s. 343-345
"Rozgłośnia >>Kraj<< na tle programów radiowych dla Polonii po 1944 r.", Jerzy Myśliński, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 1 (1987) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Jerzy Myśliński (aut. dzieła rec.) s. 368
Prasa polska w Czechosłowacji w latach 1935-1968 : przegląd bibliograficzny Jerzy Myśliński s. 389-401
"Bilszowyćka presa Ukrainy 1917-1918 rr. jak istoryczne dżereło", Maria Fiedorowna Dmytrienko, Kijiw 1967 : [recenzja] Jerzy Myśliński Maria Fiedorowna Dmytrienko (aut. dzieła rec.) s. 440-442
"Zbornik Filozofickej Fakulty Univerzity Komenskeho : żurnalistika", Bratislava 1968 : [recenzja] Jerzy Myśliński s. 467-468
Czasopiśmiennictwo naukowe w Galicji w dobie autonomicznej : uwagi wstępne Jerzy Myśliński s. 477-500
Protokół zebrania dziennikarzy warszawskich w 1905 r. s. 539-542
"Pieczat' Sowietskoj Biełorusi (Istoriczeskij oczerk)", Stanisław Wiktorowicz Marceliew, Mińsk 1967 : [recenzja] Jerzy Myśliński Stanisław Wiktorowicz Marceliew (aut. dzieła rec.) s. 561-563
"Polska prasa socjalistyczna w okresie zaborów", Jerzy Myśliński, Warszawa 1982 : [recenzja] Jan Kancewicz Jerzy Myśliński (aut. dzieła rec.) s. 797-801