Znaleziono 18 artykułów

Tomasz Nowak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Badania eksperymentalne w zakresie semantyki języka naturalnego. Przyczynek do dyskusji nad realnością psychologiczną hipotez lingwistycznych Tomasz Nowak s. 11-26
Opozycja "człowiek (umysł) - maszyna (komputer)" w języku : głos językoznawczy w dyskusji nad sztuczną inteligencją Tomasz Nowak s. 15-36
Diagnozowanie miejskich systemów kanalizacyjnych : doświadczenia własne Tomasz Nowak s. 39-43
O granicach werbalizacji, czyli „ile” i „co” można wyrazić w języku? : próba sformułowania problemu Tomasz Nowak s. 51-63
Ile zwierzęcia w człowieku? : kategoria zwierzę w ludzkim mózgu, umyśle i języku Tomasz Nowak s. 73-81
O zastosowaniu teorii algorytmów w dydaktyce języka polskiego jako języka obcego Tomasz Nowak s. 79-95
W kręgu neurolingwistycznych modeli percepcji języka i mowy. Wybrane propozycje i wstępne interpretacje Tomasz Nowak s. 89-111
Analiza porównawcza koryt pomiarowych standardu ISO do pomiaru przepływu cieczy w przewodach otwartych Tomasz Nowak s. 90-97
Muzyka i jej funkcje w balijskiej obrzędowości pogrzebowej Teresa Nowak Tomasz Nowak s. 105-118
Małpia gramatyka? Porównanie potencjału kombinatoryczne- go ludzi i szympansów (studium przypadku) Tomasz Nowak s. 109-127
Przetwarzanie języka/mowy w umyśle Tomasz Nowak s. 112-137
O propozycjach klasyfikacji jednostek mowy ludzkiej – polemicznie Tomasz Nowak s. 123-138
Polish Folk Music in the Period of Polish People's Republic - Look from Afar Tomasz Nowak s. 129-137
Przyczynek do studiów nad biologiczną ewolucją komunikacji : na tropie pewnej hipotezy Tomasz Nowak s. 133-147
The Work of Sorbian Composers and the Issue of Their National Identity Teresa Nowak Tomasz Nowak s. 192-204
Kilka uwag o znaczeniu czasownika "zastanawiać się" Tomasz Nowak s. 199-209
Fenomenologia lingwistyczna, czyli o "chmurce filozofii w kropli lingwistyki" : (na marginesie książki A. Bogusławskiego pt. "A Study in the Linguistics-Philosophy Interface") Tomasz Nowak Andrzej Bogusławski (aut. dzieła rec.) s. 215-224
Polskie przyimki prefigowane : próba opisu generatywnego Tomasz Nowak s. 391-406