Znaleziono 6 artykułów

Artur Paździor

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Wycena wartości przedsiębiorstwa w warunkach destabilizacji rynków finansowych", Artur Paździor, Warszawa 2013 : [recenzja] Małgorzata Jabłońska Artur Paździor (aut. dzieła rec.) s. 99
Dylematy szacowania kosztu kapitału własnego w niewielkich przedsiębiorstwach Artur Paździor s. 121-127
Ocena źródeł finansowania systemu ochrony zdrowia Wiesław Janik Artur Paździor s. 137-147
Zastosowanie narzędzi controllingu operacyjnego w szpitalu Gabriel Maj Artur Paździor s. 181-191
Wpływ czynników kształtujących rentowność spółek z indeksu Wig-spożywczy Artur Paździor s. 249-257
    Zacytuj
  • Udostępnij
Dylematy związane z wyznaczaniem zysku ekonomicznego w mikroprzedsiębiorstwach : studium przypadku Artur Paździor s. 487-494