Znaleziono 59 artykułów

Marian Paździor

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uczestnictwo zakładów przemysłowych w ochronie i odbudowie zabytków architektury w Polsce Marian Paździor s. 49-54
Ochrona powietrza ochroną zabytków Marian Paździor s. 52-61
Ogólnopolska Konferencja Konserwatorska w Radziejowicach Marian Paździor s. 53-55
Rada Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Sztuki Marian Paździor s. 54
Na dziesięciolecie konkursu na najlepszego użytkownika obiektu zabytkowego 1975-1984 Marian Paździor s. 54-56
30 lat Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu Marian Paździor s. 55-60
Sprawozdanie Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków z prac konserwatorskich prowadzonych w Polsce w 1962 roku Marian Paździor s. 57-60
Polska zmiana Ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach, 1990 Marian Paździor s. 60-68
Prace konserwatorskie na Zamku Średnim w Malborku Marian Paździor s. 62-67
Międzynarodowe Kolokwium ICOMOS Marian Paździor s. 66
Nagrody artystyczne Ministra Kultury i Sztuki - 1987 Marian Paździor s. 67
Ogólnopolski konkurs na najlepszego użytkownika obiektu zabytkowego Marian Paździor s. 67-71
Kraków i Wieliczka na pierwszej liście światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego Marian Paździor s. 69
Konkurs na prace naukowe, projektowe i popularnonaukowe w zakresie ochrony zabytków i muzealnictwa w 1979 r. Marian Paździor s. 82-83
"Biuletyn Konserwatorski Województwa Białostockiego", Państwowa Służba Ochrony Zabytków, Oddział Wojewódzki w Białymstoku : [recenzja] Marian Paździor s. 87-90
    Zacytuj
  • Udostępnij
Konserwacja zabytków architektury w Turyngii (1945-1965) Marian Paździor s. 92-99
Anna Czapska : "Konserwatorzy zabytków architektury w centralnej Polsce : pierwsza połowa XX wieku" : (w:) "Inżynierowie polscy w XIX i XX wieku : kształcenie i osiągnięcia" : Warszawa 1994 : wyd. Polskie Towarzystwo Historii i Techniki : t. III : ss. 245-301 Marian Paździor Anna Czapska (aut. dzieła rec.) s. 96-97
"Lubelszczyzna" : pismo Regionalnego Ośrodka Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Lublinie Marian Paździor s. 97-99
    Zacytuj
  • Udostępnij
Konkurs na najlepszego użytkownika obiektu zabytkowego 1988 r. Marian Paździor s. 100-102
"Materiały do dziejów rezydencji", t. 1-4, cz. 1 : "Wielkie Księstwo Litewskie, Inflanty, Kurlandia", Roman Aftanazy, Warszawa 1986-1987 : [recenzja] Marian Paździor Roman Aftanazy (aut. dzieła rec.) s. 104
Konkurs na opracowania z dziedziny ochrony zabytków i muzealnictwa Marian Paździor s. 121-127
Sesja Polskiego Komitetu ICOMOS Marian Paździor s. 132
Konkurs Ministerstwa Kultury i Sztuki na najlepszego użytkownika obiektu zabytkowego - 1983 Marian Paździor s. 137-139
Ogólnopolska Konferencja Konserwatorska w Warszawie Marian Paździor s. 137
Ogólnopolski konkurs na najlepszego użytkownika obiektu zabytkowej architektury Marian Paździor s. 137-139
Ogólnopolski zjazd społecznych opiekunów zabytków i wojewódzkich konserwatorów zabytków w Gdańsku Marian Paździor s. 140-141
"Warszawa - miasto naszej troski" Marian Paździor s. 142
"Conseils pour restaurer une maison compagnarde", Jean François, L. Delferiere, Paul J. Rensonnet, Liège 1975 : [recenzja] Marian Paździor L. Delferiere (aut. dzieła rec.) Jean François (aut. dzieła rec.) Paul J. Rensonnet (aut. dzieła rec.) s. 157
"Historyczne place Warszawy : urbanistyka, architektura, problemy konserwatorskie : materiały sesji naukowej Warszawa 3-4 listopad 1994" pod red. Bożeny Wierzbickiej : Warszawa 1995 : ss. 263 : il. 184 Marian Paździor Bożena Wierzbicka (aut. dzieła rec.) s. 176-178
Z działalności Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Marian Paździor s. 182-183
25 lat Ośrodka Dokumentacji Zabytków Marian Paździor s. 196-197
"Monumenti di Bologna. Distruzioni e restauri", Alfredo Barbacci, Bologna 1977 : [recenzja] Marian Paździor Alfredo Barbacci (aut. dzieła rec.) s. 201-202
Konkurs na najlepszego użytkownika obiektu zabytkowego - 1985 r. Marian Paździor s. 220-221
Konferencja przedstawicieli Prowincji Republiki Federalnej Niemiec - ds. Ochrony Zabytków oraz Instytutu Ochrony Zabytków Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Wartburg 1-2 marca 1990 r. Marian Paździor s. 232-233
Ogólnopolska Konferencja Konserwatorsko-Muzealna Marian Paździor s. 232
Wystawa w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie Marian Paździor s. 235
"Il volto sfregiato", Alfredo Barbacci, Bologna 1972 : [recenzja] Marian Paździor Alfredo Barbacci (aut. dzieła rec.) s. 236-238
Konferencja konserwatorska w Warszawie Marian Paździor s. 249
Modernizacja i rewaloryzacja zespołów starej zabudowy w miastach - narada konsultacyjna w Warszawie Marian Paździor s. 249-250
Bibliografia prac Marii Sulimierskiej-Laube Jan Gromnicki Marian Paździor Teresa Szyburska s. 253-254
Nowa inwencja Centralnego Laboratorium Konserwacji AGAD w Warszawie Marian Paździor s. 277
Konkurs na najlepszego użytkownika obiektu zabytkowego w 1987 r. Marian Paździor s. 306-309
Klub Indywidualnych Użytkowników Obiektów Zabytkowych Marian Paździor s. 307-308
"Góra Kalwaria - portret miasta" Marian Paździor s. 310
Ogólnopolski Sejmik Społecznych Działaczy Ochrony Zabytków Marian Paździor s. 312-313
Społeczne Komitety Odnowy Zabytków Marian Paździor s. 312
Archiwalny zbiór pomiarów zabytków architektury i budownictwa dawnego Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Sztuki. Cz. 2 Marian Paździor s. 319-325
Nowy periodyk muzealny Marian Paździor s. 319
Dedykowane służbie konserwatorskiej Marian Paździor s. 320
Ogólnopolska konferencja konserwatorska we Fromborku Marian Paździor s. 323-324
"Teka Konserwatorska, Polska Południowo-Wschodnia", Rzeszów 1985 : [recenzja] Marian Paździor s. 324
Konkurs na prace naukowo-badawcze, projektowe i popularyzatorskie z dziedziny ochrony zabytków i muzealnictwa Marian Paździor s. 325-327
Archiwalny zbiór pomiarów zabytków architektury i budownictwa Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Sztuki Marian Paździor s. 331
Zagadnienia ochrony zabytków techniki w okresie modernizacji przemysłu Marian Paździor s. 332-334
Reorganizacja Ministerstwa Kultury i Sztuki Marian Paździor s. 334
"Wiadomości Konserwatorskie Województwa Krakowskiego", z. 1-4, Kraków 1994-1996 Marian Paździor s. 342-344
Kurs szkoleniowy dla wojewódzkich konserwatorów zabytków w Radziejowicach Marian Paździor s. 344-345
    Zacytuj
  • Udostępnij
Jan Zachwatowicz - historyk architektury, konserwator zabytków : przeszłość i przyszłość jego szkoły Marian Paździor s. 368-370
"Architektura niedostrzegana. Budownictwo folwarczne Wielkopolski", Poznań 1994 : [recenzja] Marian Paździor s. 377-378