Znaleziono 23 artykuły

Kazimierz Piasecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykorzystanie w postępowaniu cywilnym materiału dowodowego zebranego w sprawie karnej Kazimierz Piasecki s. 5-17
Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia orzeczeń sądów cywilnych Kazimierz Piasecki s. 8-18
Uchybienie i przywrócenie terminu czynności procesowej strony w sprawach cywilnych Kazimierz Piasecki s. 10-26
Procedury poprzedzające sądowe postępowanie cywilne Kazimierz Piasecki s. 11-24
Zakaz reformofionis in peius w procesie cywilnym Kazimierz Piasecki s. 16-26
Cywilnoprocesowe skutki zasądzenia tzw. symbolicznej złotówki w postępowaniu adhezyjnym Kazimierz Piasecki s. 19-25
Nadużycie praw procesowych przez strony Kazimierz Piasecki s. 20-28
Z problematyki uchylenia wyroku sądu pierwszej instancji i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Kazimierz Piasecki s. 26-37
Problematyka formy czynności prawnych i dowodów z dokumentów w zakresie stosunków pracy Kazimierz Piasecki s. 26-35
Zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia i przywrócenie stanu poprzedniego Kazimierz Piasecki s. 30-44
Przedawnienie roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym Kazimierz Piasecki s. 31-40
Wpływ procesu i wyroku cywilnego na proces i wyrok karny : (zagadnienia de lege ferenda) Kazimierz Piasecki s. 33-44
Zagadnienie stosowania art. 473 k.z. do roszczeń odszkodowawczych z tytułu manka Kazimierz Piasecki s. 34-43
Problematyka źródeł prawa pracy w świetle przepisów kodeksu cywilnego Kazimierz Piasecki s. 37-44
Znaczenie procesowe faktów powszechnie znanych i faktów znanych sądowi urzędowo Kazimierz Piasecki s. 38-46
Popełnienie przestępstwa jako podstawa rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia Kazimierz Piasecki s. 54-63
Zagadnienia nadużycia prawa w Czechosłowackiej Republice Kazimierz Piasecki s. 63-66
"Skorowidz orzeczeń Izby Cywilnej Sądu Najwyższego opublikowanych w zbiorze urzędowym w latach 1959-1962", oprac. Kazimierz Piasecki, Warszawa 1963 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Kazimierz Piasecki (aut. dzieła rec.) s. 64-65
Z problematyki odpowiedzialności Państwa za szkody wyrządzone na skutek wydania orzeczenia lub zarządzenia Kazimierz Piasecki s. 73-86
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna oraz Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz prawa prywatnego międzynarodowego wraz z bibliografią za lata 1984-1991 Kazimierz Piasecki s. 82-96
"Wyrok pierwszej instancji w procesie cywilnym", Kazimierz Piasecki, Warszawa 1981 : [recenzja] Witold Broniewicz Kazimierz Piasecki (aut. dzieła rec.) s. 86-91
"Orzecznictwo Sądu Najwyższego w składach powiększonych. Sprawy cywilne za lata 1945-1959", W. Święcicki, K. Piasecki, Warszawa 1961 : [recenzja] A. Wiśniewski Kazimierz Piasecki (aut. dzieła rec.) Witold Święcicki (aut. dzieła rec.) s. 117-118
Cywilnoprocesowe skutki zasądzenia tzw. symbolicznej złotówki w postępowaniu adhezyjnym Kazimierz Piasecki s. 171-172