Znaleziono 119 artykułów

Jerzy Róziewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Listy Marii Skłodowskiej-Curie do Tatiany Jegorowej Jerzy Róziewicz
"Polskie słowianofilstwo" i jego wpływ na slawistykę polską (koniec XVIII w. - 1939 r.) Władimir Djakow Bronisława Konopielko (tłum.) s. 7-29
Droga Jana Sobestyjańskiego do profesury na Uniwersytecie Charkowskim Jerzy Róziewicz s. 83-92
O tomie biograficznym "Historii nauki polskiej" T. Nowak Jerzy Róziewicz Zbigniew Wójcik Leszek Hajdukiewicz (aut. dzieła rec.) s. 93-110
Polskie Kolegium Uniwersyteckie w Kijowie (1917-1919) Jerzy Róziewicz Leszek Zasztowt s. 93-123
"Polacy w Rosji od XVII wieku do 1917 roku. Słownik biograficzny", Artur Kijas, Warszawa-Poznań 2000 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Artur Kijas (aut. dzieła rec.) s. 97-101
"Wydajuszcziesja chimiki mira. Biograficzeskij sprawocznik", Władimir Akimowicz Wołkow, Jewgienij Władimirowicz Wonskij, Galina Iwanowna Kuzniecowa, Moskwa 1991 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Galina Iwanowna Kuzniecowa (aut. dzieła rec.) Jewgienij Władimirowicz Wonskij (aut. dzieła rec.) Władimir Akimowicz Wołkow (aut. dzieła rec.) s. 99-101
"Jan Niecisław Baudouin de Courtenay a lingwistyka światowa. Materiały z konferencji międzynarodowej, Warszawa 4-7 IX 1979", Wrocław 1989 : [recenzja] Jerzy Róziewicz s. 105-109
Profesor Seweryn Żurawicki (1908-1994) - historyk myśli ekonomicznej i metodolog nauk ekonomicznych Romuald Poliński Jerzy Róziewicz s. 109-118
Wykaz prac prof. Aleksandra Birkenmajera z zakresu historii nauki i historii filozofii Jerzy Róziewicz s. 119-126
Inne problemy warte badawczego trudu Jerzy Róziewicz s. 131-132
"Z badań nad historią, oświatą i kulturą. Studia ofiarowane Ryszardowi W. Wołoszyńskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestą piątą pracy naukowej", pod red. Jerzego Kukulskiego, Piotrków Trybunalski 2001 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Jerzy Kukulski (aut. dzieła rec.) s. 134-136
Dzieje badań Polaków Syberii Wschodniej i Bajkału Krzysztof Jakubowski Jerzy Róziewicz s. 137-142
"Woprosy Istorii Jestiestwoznanija i Tiechniki", nry 1/42-4/45, Moskwa, 1973 : [recenzja] Jerzy Róziewicz s. 139-142
"I. P. Pawłow w wospominanijach sowriemiennikow", Leningrad 1967; "Fizjołogiczeskaja szkoła I. P. Pawłowa. Portriety i charaktieristiki sotrudnikow i uczenikow", Dmitrij Grigorjewicz Kwasow, Aleksandra Konstatinowna Fiedorowa-Grot, Leningrad 1967 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Aleksandra Konstantinowna Fiedorowa-Grot (aut. dzieła rec.) Dmitrij Grigorjewicz Kwasow (aut. dzieła rec.) s. 140-143
Kazimierz Opałek (1918-1995) jako historyk nauki Jerzy Róziewicz Andrzej Śródka s. 143-152
"Bibliografia prasy polskiej, 1661-1831", Jerzy Łojek, Warszawa 1965 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 146-148
"Pół wieku matematyki polskiej. Wspomnienia i refleksje", Kazimierz Kuratowski, Warszawa 1973 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Kazimierz Kuratowski (aut. dzieła rec.) s. 146-148
"Ignacy Domeyko. Zarys biografii w latach 1802-1831", Zbigniew Wójcik, [w:] "Prace Muzeum Ziemi", Zesz. 42, 1993 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Zbigniew Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 149-151
"Słownik historyków polskich", Warszawa 1994 : [recenzja] Jerzy Róziewicz s. 153-165
"Maria Skłodowska-Curie i promieniotwórczość", Józef Hurwic, Warszawa 1993 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Józef Hurwic (aut. dzieła rec.) s. 156-158
"Bibliografija trudow Instituta etnografii im. N. N. Mikłucho-Makłaja 1900-1962", O. W. Bunakowa, R. W. Kamienieckaja, Leningrad 1967 : [recenzja] Jerzy Róziewicz O. W. Bunakowa (aut. dzieła rec.) R. W. Kamienieckaja (aut. dzieła rec.) s. 156-157
"Kadra inżynierska w dwudziestoleciu międzywojennym. Kształcenie, liczba inżynierów, model absolwenta politechniki", Józef Piłatowicz, Warszawa 1992 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Józef Piłatowicz (aut. dzieła rec.) s. 158-160
Tradycje i współczesność polsko-radzieckiej współpracy naukowej Jerzy Róziewicz s. 158-159
"Woprosy Istorii Jestiestwoznanija i Tiechniki" poświęcone XIII Międzynarodowemu Kongresowi Historii Nauki Jerzy Róziewicz s. 161-166
"Badania archeologiczne Polaków na terytorium Imperium Rosyjskiego w XIX i początku XX wieku", Maria Magdalena Blombregowa, Łódź 1993 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Maria Magdalena Blombergowa (aut. dzieła rec.) s. 161-167
Sesja naukowa poświęcona życiu i działalności Johannesa Keplera Jerzy Róziewicz s. 169-174
"Syberia w historii i kulturze narodu polskiego", pod red. Antoniego Kuczyńskiego, Wrocław 1998 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Antoni Kuczyński (aut. dzieła rec.) s. 169-178
"Polska bibliografia naukoznawstwa i ruchu naukowego. Rok 1963", pod red. Barbary Bieńkowskiej, Wrocław 1966 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Barbara Bieńkowska (aut. dzieła rec.) s. 170-173
Konferencja o polskich profesorach i studentach w uniwersytetach Rosji w XIX i XX wieku Jerzy Róziewicz Zbigniew Wójcik Leszek Zasztowt s. 173-178
"Kadra inżynierska w II Rzeczypospolitej", Józef Piłatowicz, Siedlce 1994 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Józef Piłatowicz (aut. dzieła rec.) s. 173-176
"Kultura polska na Łotwie", Ryga 1994 : [recenzja] Jerzy Róziewicz s. 177-182
"Bibliografia rusycystyki polskiej 1945-1975", Warszawa 1976; "Literaturoznawstwo", pod red. Bazylego Białokozowicza; "Językoznawstwo", pod red. Anatola Mirowicza; "Dydaktyka", pod red. Olgierda Spirydowicza : [recenzja] Jerzy Róziewicz Bazyli Białokozowicz (aut. dzieła rec.) Anatol Mirowicz (aut. dzieła rec.) Olgierd Spirydowicz (aut. dzieła rec.) s. 178-180
Historiografia polska i rosyjska w ostatnich dwóch dziesięcioleciach. Czy rzeczywiście przełom? Janina Owczarek Jerzy Róziewicz s. 180-181
"Fakty iz istorii jestiestwiennych nauk i tiechniki w popularnych lekcijach", Władimir Akimowicz Wołkow, Moskwa 1976 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Władimir Akimowicz Wołkow (aut. dzieła rec.) s. 182-183
"Czasopisma zagraniczne w bibliotekach Polskiej Akademii Nauk", Wrocław-Warszawa-Kraków 1965-1967 : [recenzja] Jerzy Róziewicz s. 183-186
"Korespondencja polska Marii Skłodowskiej-Curie 1881-1934", oprac. Krystyna Kabzińska, Małgorzata H. Malewicz, Jan Piskurewicz, Jerzy Róziewicz, Warszawa 1994 : [recenzja] Leszek Zasztowt Krystyna Kabzińska (aut. dzieła rec.) Małgorzata H. Malewicz (aut. dzieła rec.) Jan Piskurewicz (aut. dzieła rec.) Jerzy Róziewicz (aut. dzieła rec.) s. 183-185
"Woprosy Istorii Jestiestwoznanija i Tiechniki", Nr 2-3 (47-48), 4 (49), 1 (50), Moskwa 1974-1976 : [recenzja] Jerzy Róziewicz s. 188-191
Historia kontaktów polsko-rosyjskich w dziedzinie etnografii Jerzy Róziewicz s. 190-193
Dwadzieścia tomów Polskiego słownika biograficznego Jerzy Róziewicz s. 195
Sesja popularnonaukowa poświęcona XIX-wiecznym planom inżynierskim regulacji Wisły Jerzy Róziewicz s. 196-198
Dzieje polskich, rosyjskich i radzieckich badań polarnych (III Sympozjum Polsko-Radzieckie) Jerzy Róziewicz s. 198-202
Sympozjum naukowe z okazji 150 rocznicy śmierci Stanisława Staszica Jerzy Róziewicz s. 198-199
Maria Henslowa (1920-2007) Jerzy Róziewicz s. 201-204
"Czechoslovak History of Science. Selected Bibliography 1970-1980", Hana Barvíková, Mária Hrochová, Prague 1981 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Hana Barvíková (aut. dzieła rec.) Mária Hrochová (aut. dzieła rec.) s. 206-207
75-lecie Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie Jerzy Róziewicz s. 206-207
"Akadēmiskis Pauls Valdens. Biobibliogrāfiskais rādītājs", Riga 1983 : [recenzja] Jerzy Róziewicz s. 211-213
"W. I. Lenin und die Entwicklung der chemischen Industrie der UdSSR", Władimir Akimowicz Wołkow, Leipzig 1977 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Władimir Akimowicz Wołkow (aut. dzieła rec.) s. 212-214
"Etīdes par Latvijas zinātņu pagātni", Jānis Stradiņs, Rīgē 1982 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Jānis Stradiņs (aut. dzieła rec.) s. 213-215
XVI Międzynarodowy Kongres Historii Nauki. Bukareszt 26 sierpnia - 3 września 1981 r. Jerzy Róziewicz s. 213-221
Z dziejów polsko-łotewskich powiązań naukowych Jerzy Róziewicz s. 213-215
"Ukrajina w doslidżenniach polskych etnohrafif XIX st.", Z. Je. Bołtarowycz, Kyiw 1976 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Z. Je. Bołtarowycz (aut. dzieła rec.) s. 216-217
Wyróżnienie "Biblioteki Zesłańca" Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego Jerzy Róziewicz s. 218-222
O Janie Filipie Carosim : na marginesie artykułu Ignacego Z. Siemiona Jerzy Róziewicz Zbigniew Wójcik s. 221-241
Spotkanie w rocznicę śmierci profesora Eugeniusza Olszewskiego Jerzy Róziewicz s. 222-223
Sympozjum ICOHTEC na temat historii górnictwa i hutnictwa Jerzy Jasiuk Bolesław Orłowski Jerzy Róziewicz s. 226-232
Nagroda "Przeglądu Wschodniego" 1994 Jerzy Róziewicz s. 228-229
"Polsko-rosyjskie powiązania naukowe (1725-1918)", Jerzy Roziewicz, Gdańsk 1984 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Jerzy Roziewicz (aut. dzieła rec.) s. 259
Sympozjum: Nauka, filozofia, kultura (aspekty historyczne) Jerzy Róziewicz s. 264-266
Działalność publicystyczna Wojciecha Świętosławskiego na łamach tygodnika kijowskiego "Świt" Jerzy Róziewicz s. 303-314
Życie i dzieło Jana Ewangelisty Purkynego w piśmiennictwie polskim (1841-1987) Jerzy Róziewicz s. 345-366
Kontakty Józefa Jerzego Boguskiego z Dmitrijem Mendelejewem Natalia Juriewna Pawłowa Jerzy Róziewicz s. 347-364
"Polsko-ruskije litieraturnyje swjazi", Moskwa 1970 : [recenzja] Jerzy Róziewicz s. 349-352
"Wspomnienia. 1895-1939", Stanisław Tołwiński, Warszawa 1971 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Stanisław Tołwiński (aut. dzieła rec.) s. 363-364
"Retrospektywna bibliografia geologiczna Polski oraz prac Polaków z zakresu nauk o Ziemi. 1750-1950. Uzupełnienia", Stanisław Czarniecki, Zofia Martini, Warszawa 1972 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Zbigniew Wójcik Stanisław Czarniecki (aut. dzieła rec.) Zofia Martini (aut. dzieła rec.) s. 365-368
"Życie Warszawy" o historii warszawskich instytucji naukowych Jerzy Róziewicz s. 366-367
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Metodologii Jerzy Róziewicz s. 380-381
"Woprosy Istorii Jestiestwoznanija i Tiechniki", Nr 1 (46), 1974 : [recenzja] Jerzy Róziewicz s. 383-385
"Polacy w Petersburgu", Ludwik Bazylow, Wrocław 1984 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Ludwik Bazylow (aut. dzieła rec.) s. 384-388
"Archiwy akademij nauk socjalisticzeskich stran. Bibliografija", Wypusk 1: "1917-1968", Wypusk 2: "1969-1972", Leningrad 1971, 1975 : [recenzja] Jerzy Róziewicz s. 389-390
"Bibliografija russkoj astronomiczeskoj litieratury, 1800-1900 gg.", Natalia Borisowna Ławrowa, Moskwa 1968 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Natalia Borisowna Ławrowa (aut. dzieła rec.) s. 389-391
Medal Polskiej Akademii Nauk im. Mikołaja Kopernika Jerzy Róziewicz s. 394-397
Milenium i historia techniki Jerzy Róziewicz s. 402-403
Wagowie w kulturze polskiej. Sesja popularnonaukowa w Łomży, 25-26 listopada 1972 r. Jerzy Róziewicz s. 404-408
Polacy w laboratoriach Iwana Pawłowa Jerzy Róziewicz s. 409-429
Posiedzenie Pracowni Historii Nauk Społecznych Jerzy Róziewicz s. 409-410
Listy Augusta Bielowskiego do Afanasija Byczkowa Jerzy Róziewicz s. 435-444
Interesujący cykl telewizyjny Jerzy Róziewicz s. 439
"Istorija russkoj etnografii. Dooktiabrskij pieriod", Siergiej Aleksandrowicz Tokariew, Moskwa 1966 : [recenzja] Henryka Róziewicz Jerzy Róziewicz Siergiej Aleksandrowicz Tokariew (aut. dzieła rec.) s. 445-448
Komunikaty Jerzy Róziewicz s. 522
Działalność Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN w roku 1986 Jerzy Róziewicz s. 527-537
Związki Marii Skłodowskiej-Curie z nauką rosyjską i radziecką Jerzy Róziewicz s. 534-556
W odpowiedzi profesorowi Leszkowi Hajdukiewiczowi Jerzy Róziewicz Zbigniew Wójcik s. 535-544
Władysław Olewiński (1832-1862) : sylwetka człowieka i uczonego, przyjaciela Dymitrija Mendelejewa Nina Gieorgijewna Karpiło Jerzy Róziewicz s. 549-588
"Sowietskije uczenyje poczetnyje czleny inostrannych naucznych uczrieżdienij", Stiepan Gawriłowicz Korniejew, Moskwa 1973 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Stiepan Gawriłowicz Korniejew (aut. dzieła rec.) s. 587-590
Ogólnopolska sesja staszicowska Jerzy Róziewicz s. 607-611
"Bibliographie néerlandaise historique-scientifique. Des ouvrages importants dont les auteurs sont nés aux 16e, 17e et 18e siècles, sur les sciences mathématiques et physiques, avec leurs applications", David Bierens de Haan, Nieuwkoop 1965 : [recenzja] Jerzy Róziewicz David Bierens de Haan (aut. dzieła rec.) s. 610-611
Posiedzenia naukowe Pracowni Historii Nauk Społecznych Jerzy Róziewicz s. 611-613
Tydzień w redakcji "Woprosów Jestiestwoznanija i Tiechniki" Jerzy Róziewicz s. 618-619
"Polsko-radzieckie stosunki naukowe w latach 1918-1939", Jerzy Róziewicz, Wrocław-Warszawa 1979 : [recenzja] Piotr Łossowski Jerzy Róziewicz (aut. dzieła rec.) s. 639-642
Działalność Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN w roku 1989 Jerzy Róziewicz s. 659-665
"Litwa a sprawy polskie 1939-1940", Piotr Łossowski, Warszawa 1982 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Piotr Łossowski (aut. dzieła rec.) s. 662-666
"Bibliotieka D. I. Mendelejewa", Roman Borisowicz Dobrotin, Nina Gieorgijewna Karpiło, Leningrad 1980 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Roman Borisowicz Dobrotin (aut. dzieła rec.) Nina Gieorgijewna Karpiło (aut. dzieła rec.) s. 674-676
"Polscy członkowie rosyjskich towarzystw archeologicznych 1839-1914", Maria Magdalena Blombergowa, Wrocław 1988 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Maria Magdalena Blombergowa (aut. dzieła rec.) s. 683-686
Trójgłos o wykazie pracowników nauki polskiej Eugeniusz Olszewski Walerian Piotrowski Jerzy Róziewicz Janina Żurawicka (aut. dzieła rec.) s. 687-699
"Wpływ rewolucji październikowej i szkoły radzieckiej na polską myśl oświatową 1918-1939", Łukasz Kurdybacha, Warszawa 1967 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Łukasz Kurdybacha (aut. dzieła rec.) s. 701-704
"Polsko-radzieckie stosunki kulturalne 1918-1939. Dokumenty i materiały", pod red. Wiesława Balceraka, Warszawa 1977 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Wiesław Balcerak (aut. dzieła rec.) s. 709-713
Związki Jana Baudouina de Courtenay z Cesarską Akademią Nauk w Petersburgu Jerzy Róziewicz s. 711-734
Współpraca nauki polskiej z nauką radziecką w 30-leciu PRL Waldemar Rolbiecki Jerzy Róziewicz s. 719-734
Uczeni radzieccy członkami Polskiej Akademii Umiejętności Jerzy Róziewicz s. 719-742
"Oczerki istorii organizacii nauki w Leningradie, 1703-1977", red. B.D. Lebin, Leningrad 1980 : [recenzja] Jerzy Róziewicz B. D. Lebin (aut. dzieła rec.) s. 720-723
Teaching of the history of science and technology in Polish insitutions higer education (1918-1980) : tendencies, problems and facts Jerzy Róziewicz Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 731-754
"Członkowie Akademii Umiejętności oraz Polskiej Akademii Umiejętności 1872-1952", Elżbieta Helena Nieciowa, Wrocław 1973 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Elżbieta Helena Nieciowa (aut. dzieła rec.) s. 741-744
The 25th Anniversary of the "Quartely Journal of the History of Science and Technology" (1956-1980) Jerzy Róziewicz s. 769-774
Kontakty naukowe polsko-radzieckie w latach 1919-1939. Materiały wstępne Jerzy Róziewicz s. 769-799
"50 lat Polskiego Towarzystwa Botanicznego", Wrocław 1972 : [recenzja] Jerzy Róziewicz s. 782-783
Krzysztof Kluk uczony i praktyk rolniczy (Sesja naukowa, Ciechanowiec 19-20 maja 1973 r.) Jerzy Róziewicz Zbigniew Wójcik s. 782-790
Z pobytu w Związku Radzieckim Jerzy Róziewicz s. 786-789
Rola książki w kształtowaniu kultury umysłowej. Żagań 3-4 maja 1972 r. Jerzy Róziewicz s. 799-804
Wystawa poświęcona rozwojowi drukarstwa Jerzy Róziewicz s. 805-807
"Polsko-rosyjskie powiązania naukowe (1725-1918)", Jerzy Róziewicz, Wrocław 1984 : [recenzja] Mieczysław Tanty Jerzy Róziewicz (aut. dzieła rec.) s. 808-810
"Pieriepiska I. P. Pawłowa", Leningrad 1970 : [recenzja] Jerzy Róziewicz s. 832-835
"Polacy w Piotrogrodzie 1914-1917", Irena Spustek, Warszawa 1966 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Irena Spustek (aut. dzieła rec.) s. 833-834
"Radziecko-polska współpraca w dziedzinie nauki i oświaty 1944-1950", Jekatierina W. Piliszek, Wrocław 1977 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Jekatierina W. Piliszek (aut. dzieła rec.) s. 845-848
"Letopis żizni i diejatielnosti D. I. Miendielejewa", Leningrad 1984 : [recenzja] Jerzy Róziewicz s. 875-877
"Archiwy akadiemij nauk socjalisticzeskich stran. Ukazatiel litieratury", Wypusk 3; "1973-1975", Wypusk 4: "1976-1978", Jurij Abramowicz Winogradow, Leningrad 1981, 1985 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Jurij Abramowicz Winogradow (aut. dzieła rec.) s. 883-884
Międzynarodowa konferencja Jan Evangelista Purkyně w nauce i kulturze Ryszard Ergetowski Jerzy Róziewicz s. 907-911
Działalność Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN w latach 1984-1985 Józef Miąso Jerzy Róziewicz s. 910-928
Działalność Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN w roku 1987 Jerzy Róziewicz s. 913-923