Znaleziono 32 artykuły

Władysław Smoleński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Szkice z dziejów szlachty mazowieckiej : rozrodzenie i ubóstwo Władysław Smoleński s. 20-42
Publicyści anonimowi z końca wieku XVIII Władysław Smoleński s. 48-74
Szkice z dziejów szlachty mazowieckiej : III. Mazurowie w świetle cudzych opinii Władysław Smoleński s. 52-61
Udział szlachty mazowieckiej w elekcyach królów. Szkic historyczny Władysław Smoleński s. 52-66
Emigracya polska w latach: 1795-97 : (materyały historyczne) Władysław Smoleński s. 63-95
Testament generała J. A. Cichockiego Władysław Smoleński s. 84-89
Towarzystwo patryotyczne Władysław Smoleński s. 89-105
Polemika Marian Kukiel Józef Siemieński Władysław Smoleński s. 111-118
Bracia Mostowscy : (z okazyi artykułu M. Sokolnickiego p. t. "Tadeusz i Józef Mostowscy i czynności polityczna Polski w r. 1792 i 1797) Władysław Smoleński s. 111-114
W sprawie krytyki historycznej Władysław Smoleński s. 129-145
Patrjotyzm historjografji polskiej w czasach porozbiorowych Władysław Smoleński s. 176-185
Publicyści anonimowi z końca wieku XVIII Władysław Smoleński s. 195-214
Ze studyów nad historyą sejmu grodzieńskiego z r. 1793. Dyonizy Mikorski, poseł wyszogrodzki Władysław Smoleński s. 198-221
Szkice z dziejów szlachty mazowieckiej : (IV. Sprawa drobnej szlachty w XVIII wieku) Władysław Smoleński s. 199-207
Książka o próbach powstańczych w latach: 1795-1797 Władysław Smoleński Maryan Kukiel (aut. dzieła rec.) s. 205-220
Udział szlachty mazowieckiej w elekcyach królów : szkic historyczny, (dokończenie) Władysław Smoleński s. 209-221
Szlachta wołyńska wobec Konstytucyi 3 Maja Władysław Smoleński s. 209-217
Emigracya polska w latach: 1795-97 : (materyały historyczne) Władysław Smoleński s. 213-245
Z korespondecyi Kołłątaja podczas Sejmu Wielkiego Władysław Smoleński s. 275-289
Rosya wobec sprawy włościańskiej w Polsce wieku XVIII Władysław Smoleński s. 307-312
Pasy Lipkowskie. Przyczynek do historyi przemysłu artystycznego polskiego Władysław Smoleński s. 313-321
Publicyści anonimowi z końca wieku XVIII Władysław Smoleński s. 317-337
Długi Kołłątaja w r. 1794. (Notatka do życiorysu) Władysław Smoleński s. 322-323
Szczegół z życia Kościuszki Władysław Smoleński s. 324
Testament księdza Piotra Świtkowskiego Władysław Smoleński s. 325-326
Książę ex-podkomorzy i Truskolaska Władysław Smoleński s. 327-328
Szkice z dziejów szlachty mazowieckiej : II. Emigracye Władysław Smoleński s. 342-351
Emigracya polska w latach: 1795-97 : (materyały historyczne) Władysław Smoleński s. 351-386
Zbiory artystyczne Kołłątaja w r. 1795 Władysław Smoleński s. 355-368
Nowe podręczniki do nauki historyi polskiej, 1901-1906 Władysław Smoleński s. 436-448
Aleksander Rembowski : (wspomnienie pośmiertne) Władysław Smoleński s. 449-450
"Przewrót umysłowy w Polsce wieku XVIII. Studia historyczne", Władysław Smoleński, oprac. i wstępem poprzedził Andrzej Wierzbicki, Warszawa 1979 : [recenzja] Rafał Karpiński Władysław Smoleński (aut. dzieła rec.) Andrzej Wierzbicki (aut. dzieła rec.) s. 867-868