Znaleziono 190 artykułów

Remigiusz Sobański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prawno-teologiczne uwagi o nowym Kodeksie Prawa Kanonicznego Remigiusz Sobański s. 3-14
Eklezjologia nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego Remigiusz Sobański s. 3-30
"Iura propter officia" : (uwagi związane z nagłówkami I i II tytułu księgi II nowego CIC) Remigiusz Sobański s. 3-12
Proces odnowy soborowej na podstawie publikacji zawartych w kwartalniku "Prawo Kanoniczne" Remigiusz Sobański s. 3-12
Z zagadnień normy kanonicznej Remigiusz Sobański s. 3-20
Wprowadzenie do zagadnienia roli prawa w Kościele Remigiusz Sobański s. 3-24
Laudacja wygłoszona na cześć Profesora Dra Józefa Isensee z okazji nadania mu tytułu doktora nauk prawnych honoris causa Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie dnia 20 października 1997 Remigiusz Sobański s. 3-11
Znaczenie pojęcia osoby w kanonicznym porządku prawnym Remigiusz Sobański s. 3-13
Teoria prawa kościelnego Remigiusz Sobański s. 3-12
Władza moderatorów stowarzyszeń kościelnych Remigiusz Sobański s. 3-19
W sprawie zasady formalnej prawa kościelnego Remigiusz Sobański s. 3-30
Nowa kodyfikacja jako zjawisko kościelne : (dyskusja przed promulgacją nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego) Remigiusz Sobański s. 3-12
Słowo i sakrament jako czynniki kształtujące prawo kościelne Remigiusz Sobański s. 3-15
Zagadnienie wstępu do nauki prawa kanonicznego : (uwagi na marginesie dekretu "Optatam totius" nr 16,4) Remigiusz Sobański s. 3-30
Osobowość prawna Kościoła katolickiego w świetle konstytucji "Lumen gentium" Remigiusz Sobański s. 3-18
Recepcja prawa w Kościele Remigiusz Sobański s. 3-14
Uwagi o tożsamości sędziego kościelnego Remigiusz Sobański s. 3-22
Sytuacja metodologiczna prawa kościelnego Remigiusz Sobański s. 5-24
Norma kanoniczna - norma etyczna : zasadnicze uwagi wstępne do problemu Remigiusz Sobański s. 5-10
"Comme le levain et en quelque sorte l'ame de la société humaine" Remigiusz Sobański s. 5-16
Wprowadzenie do Kodeksu Prawa Kanonicznego Remigiusz Sobański s. 5-13
Dokąd zmierza prawo kościelne? Remigiusz Sobański s. 5-15
O Karcie Praw Podstawowych UE Remigiusz Sobański s. 5-22
Prawo w prawie kościelnym Remigiusz Sobański s. 7-17
Wykaz publikacji Remigiusz Sobański s. 7-28
Słowo wstępne Rektora ATk Ks. Prof. Remigiusza Sobańskiego inaugurujące uroczystość nadania doktoratu honoris causa Remigiusz Sobański s. 8-15
Pierwsze lata "Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych" Remigiusz Sobański s. 8-15
Problem stosunku Kościół - państwo w teorii i w praktyce Remigiusz Sobański s. 9-23
Baza finansowa Kościołów w perspektywie zintegrowanej Europy Remigiusz Sobański s. 9-23
Prawnicy wobec prawa : (o konsekutywnej i kreatywnej roli prawników) Remigiusz Sobański s. 11-17
Prawo jako wartość Remigiusz Sobański s. 11-26
Człowiek i środowisko w polityce dla rozwoju Remigiusz Sobański s. 11-25
Podstawy prawa kościelnego Remigiusz Sobański s. 13-24
Słowo w jurysprudencji Josef Isensee Remigiusz Sobański (tłum.) s. 13-19
Czy proboszcz parafii wojskowej może delegować upoważnienie do asystowania przy zawieraniu małżeństwa? Remigiusz Sobański s. 13-20
Historia prawa kościelnego miejscem realizacji Kościoła Remigiusz Sobański s. 13-21
Duch i funkcja prawa kościelnego Remigiusz Sobański s. 15-39
Prawo kanoniczne a kultura prawna Remigiusz Sobański s. 15-33
Przedmiot normy kanonicznej Remigiusz Sobański s. 19-30
Wolność a prawo Remigiusz Sobański s. 21-38
Procesy o nieważność małżeństwa w Polsce na przełomie tysiącleci ery chrześcijańskiej Remigiusz Sobański s. 21-33
Kanonista na trzech wydziałach Remigiusz Sobański s. 21-31
Niezmienność i historyczność prawa w Kościele : prawo Boże i prawo ludzkie Remigiusz Sobański s. 23-44
Kryzys czy odrodzenie nauki prawa kanonicznego? Remigiusz Sobański s. 23-36
Diecezja a wymagania nowego Kodeksu. - Uwagi o prawodawstwie (archi)diecezji katowickiej 1983-1993 Remigiusz Sobański s. 25-46
Źródła poznania katowickiego prawa diecezjalnego Alojzy Drozd Remigiusz Sobański s. 25-28
Zasięg normy kanonicznej Remigiusz Sobański s. 27-50
Ustawa kościelna «ordinatio rationis» czy «ordinatio fidei»? Remigiusz Sobański s. 27-35
Prawda jako entelechia procesu o nieważność małżeństwa w świetle przemówień Piusa XII do Roty Rzymskiej Remigiusz Sobański s. 29-41
Prawo partykularne diecezji katowickiej : 1922-1971 Remigiusz Sobański s. 29-142
Symulacja częściowa w ujęciu k. 1086 § 2 a nauka o małżeństwie konstytucji Gaudium et spes Remigiusz Sobański s. 31-49
Uwagi o interpretacji prawa kościelnego Remigiusz Sobański s. 31-45
"Jako zaczyn i niejako dusza społeczności ludzkiej" : (obecność jako zasada stosunku Kościoła do państwa) Remigiusz Sobański s. 31-42
Ponownie o proboszczach wojskowych i delegacji upoważnienia do asystencji małżeńskiej Remigiusz Sobański s. 31-37
Prawo kanoniczne na tle trendów antyjurydycznych Remigiusz Sobański s. 37-46
Model Kościoła-tajemnicy jako podstawa teorii prawa kościelnego Remigiusz Sobański s. 39-60
Wpływ idei konstytucyjnych na rozwój struktur kościelnych Remigiusz Sobański s. 41-51
Refleksje o kościelnym prawie fundamentalnym Remigiusz Sobański s. 43-57
Uwagi o etyce zawodów prawniczych Remigiusz Sobański s. 45-56
Uwagi o funkcji sędziego w procesie o nieważność małżeństwa Remigiusz Sobański s. 45-59
Epistemologiczne problemy pojęcia prawa kościelnego Remigiusz Sobański s. 47-59
Prawo a wolność osoby odrodzonej we chrzcie Remigiusz Sobański s. 47-65
Prawo naturalne wśród przesłanek myśli kanonistycznej ks. Mariana Żurowskiego Remigiusz Sobański s. 47-57
Wpływ Soboru Watykańskiego II na kanonistykę w Polsce Remigiusz Sobański s. 47-59
Dylematy przy stosowaniu kanonu 1095 Remigiusz Sobański s. 49-55
Problem prawnego ujęcia struktur Kościoła : (w oparciu o krytykę schematu prawa fundamentalnego) Remigiusz Sobański s. 55-60
De iure in Ecclesia animadversiones praeviae Remigiusz Sobański s. 55-60
Teologia prawa jako nauka o ontologicznych podstawach prawa kościelnego Remigiusz Sobański s. 59-70
Kanon 753 oraz 754 : kwestie wybrane Remigiusz Sobański s. 61-73
Powierzanie parafii zakonnikowi według motu proprio "Ecclesiae Sanctae" Remigiusz Sobański s. 61-80
Prawo kościelne a prawo świeckie Remigiusz Sobański s. 63-74
Trybunał metropolity : (uwagi o stosowaniu k. 1438 n.1 oraz 1441) Remigiusz Sobański s. 71-77
Recepcja normy kanonicznej Remigiusz Sobański s. 77-85
Präliminarien zum Problem der Heilsfunktion des Kirchenrechts Remigiusz Sobański s. 77-92
Prawny wykład kościelnego prawa publicznego : zarys problematyki Remigiusz Sobański s. 79-109
Niektóre wnioski prawne dotyczące Kościoła wynikające z konstytucji "Lumen gentium" Remigiusz Sobański s. 81-91
Kanoniczny obowiązek starania się o prowadzenie życia świętego Remigiusz Sobański s. 88-100
O procesach prawotwórczych w Kościele Remigiusz Sobański s. 93-102
Kanonische Norm - ethische Norm : Grundlegende Vorbemerkungen zum Problem Remigiusz Sobański s. 95-100
Quelques remarques sur "le droit et la miséricorde" Remigiusz Sobański s. 107-113
Wyznaczniki kanonicznego prawa małżeńskiego Remigiusz Sobański s. 113-123
    Zacytuj
  • Udostępnij
Udział adwokata w procesie o nieważność małżeństwa Remigiusz Sobański s. 125-144
Wolność a prawo Remigiusz Sobański s. 129-141
Czy dokumenty prywatne zdobyte w sposób niegodziwy są dopuszczalne jako dowody w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa? Remigiusz Sobański s. 133-145
Chrzest jako czynnik konstytuujący Kościół w dokumentach Soboru Watykańskiego II Remigiusz Sobański s. 137-164
Orzekanie nieważności małżeństwa z dwu (lub więcej) tytułów wadliwego konsensu Remigiusz Sobański s. 139-150
Uwagi o prawodawstwie (Archi)Diecezji Katowickiej 1983-1993 Remigiusz Sobański s. 139-162
Recht und Seelsorge : Erwägungen über den rechtlichen und pastoralen Charakter der Diözesansynoden Remigiusz Sobański s. 141-152
Przyjęcie skargi o orzeczenie nieważności małżeństwa Remigiusz Sobański s. 143-152
Sakramentalne podstawy pozycji prawnej wiernych w Kościele Remigiusz Sobański s. 143-158
O nową koncepcję kościelnego prawa publicznego wewnętrznego Remigiusz Sobański s. 143-159
Prawo w Europie Remigiusz Sobański s. 145-156
    Zacytuj
  • Udostępnij
«Scire leges» : uwagi o prawie słusznym i jego słusznym stosowaniu Remigiusz Sobański s. 147-155
Der Mensch - Subjekt der Rechte und der Pflichten in der kirchlichen Communio Remigiusz Sobański s. 151-173
Ochrona małżeństwa w kanonicznym prawie procesowym Remigiusz Sobański s. 155-171
Valeat aequitas Remigiusz Sobański s. 156-160
Zbawcza funkcja prawa kościelnego Remigiusz Sobański s. 157-169
Między rygoryzmem a laksyzmem : kanoniczny proces o nieważność małżeństwa na tle kondycji małżeństw sakramentalnych w Polsce Remigiusz Sobański s. 161-169
Cechy charakterystyczne katowickiego prawa diecezjalnego Remigiusz Sobański s. 167-180
„Nie wstydzi się nazywać ich braćmi swymi” (Hbr 2,11) : Chrześcijanina obraz człowieka Remigiusz Sobański s. 168-173
O niektórych problemach kościelnego prawa karnego : uwagi na marginesie reformy Remigiusz Sobański s. 173-177
Iudex veritatem de matrimonio dicit Remigiusz Sobański s. 181-196
Akademia Teologii Katolickiej w ciągu dwudziestopięciolecia Remigiusz Sobański s. 183-196
"La théologie contemporaine (1945-1980)", Raymond Winling, Paris 1983 : [recenzja] Remigiusz Sobański Raymond Winling (aut. dzieła rec.) s. 183-185
"La Conferenza episcopale svizzera. Analisi storica e canonica", Romeo Astorri, Friburgo 1988 : [recenza] Remigiusz Sobański Romeo Astorri (aut. dzieła rec.) s. 199-200
Wyrok Sądu Metropolitalnego w Katowicach (c. Sobański) z 10.07.2009 z tytułu niezdolności pozwanej do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich Remigiusz Sobański s. 199-211
Otwarcie sympozjum Remigiusz Sobański s. 201-203
Nowy periodyk kanonistyczny Remigiusz Sobański s. 205-206
"Österreichisches Staatskirchenrecht", Hugo Schwendenwein, Essen 1992 : [recenzja] Remigiusz Sobański Hugo Schwendenwein (aut. dzieła rec.) s. 206-209
"Die Bayerische Benediktinerkongregation 1684-1803. Eine rechtsgeschichtliche Untersuchung der Verfassung eines benediktinischen Klösterverbandes unter Berücksichtigung rechtlicher Vorformen und rechtssprachlicher Grundbegriffe", Stephan Haering, St. Ottilien 1989 : [recenzja] Remigiusz Sobański Stephan Haering (aut. dzieła rec.) s. 207-210
"Stosunki państwo - Kościół, Belgia, Francja, Hiszpania, Włochy", Andrzej Czohara, Warszawa 1994 : [recenzja] Remigiusz Sobański Andrzej Czohara (aut. dzieła rec.) s. 210-211
Czy od dekretu kolegium zatwierdzającego dekret przewodniczącego odrzucający skargę powodową przysługuje prawo rekursu do drugiej instancji? Remigiusz Sobański s. 211-213
Wspomnienie o prof. P. A. d'Avack Remigiusz Sobański s. 213-216
Wyrok Sądu Metropolitalnego w Katowicach (c. Sobański) z 06.07.2009 z tytułu niezdolności pozwanego do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich Remigiusz Sobański s. 213-216
"Der neue Codex und die Kirchlichen Vereine", Winfried Schulz, Paderborn 1986 : [recenzja] Remigiusz Sobański Winfried Schulz (aut. dzieła rec.) s. 217-218
Dekret Sądu Metropolitalnego w Katowicach z 09.07.2009 w sprawie o nieważność wyroku Remigiusz Sobański s. 217-220
"Episcopal Conferences. Historical, Canonical, and Theological Studies", ed. by Th. J. Reese, Washington D.C. 1989 : [recenzja] Remigiusz Sobański Th. J. Reese (aut. dzieła rec.) s. 219-221
Idee przewodnie nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego Remigiusz Sobański s. 223-234
"Die Universität im Spannungsfeld von Kirche und Staat", Hugo Schwendenwein, Wien 1988 : [recenzja] Remigiusz Sobański Hugo Schwendenwein (aut. dzieła rec.) s. 223-224
"Regimen christianum : Weg und Ergebnisse des Gewaltenverhältnisses und des Gewaltenverständnisses (8 bis 14 Jahrhundert)", W. Kölmel, Berlin 1970 : [recenzja] Remigiusz Sobański W. Kölmel (aut. dzieła rec.) s. 226-227
"Psychosexuelle Abweichungen und Ehenichtigkeit. Eine kirchenrechtliche Untersuchung zur Rechtsprechung der Rota Romana und zur Rechtslage nach dem Codex Iuris Canonici von 1983 im Horizont der zeitgenössischen Sexualwissenschaft", Georg Bier, Würzburg 1990 : [recenzja] Remigiusz Sobański Georg Bier (aut. dzieła rec.) s. 227-230
Eklezjologia nowego Kodeksu na przykładzie pierwszej księgi Remigiusz Sobański s. 235-248
Słowo wstępne na ogólnopolskim sympozjum kanonistów w ATK w dniu 2 maja 1983 r. Remigiusz Sobański s. 241-245
Bibliografia zagadnień fundamentalnych prawa kanonicznego (1985-1987) Remigiusz Sobański Honorata Typańska s. 243-312
Uwagi o zamierzonym utworzeniu Wydziału Teologiczno-Kanonicznego Remigiusz Sobański s. 245-248
"Questioni fondamentali della canonistica nel pensiero di Klaus Mörsdorf", Arturo Cattaneo, Pamplona 1986 : [recenzja] Remigiusz Sobański Arturo Cattaneo (aut. dzieła rec.) s. 247-248
Kanonistyka wśród nauk prawnych : (uwagi o nowej wydawniczej serii kanonistycznej) Remigiusz Sobański s. 249-258
Bezkarne powodowanie nieważności małżeństwa? Remigiusz Sobański s. 251-259
Bibliografia kościelnego prawa publicznego 1975-1976 Remigiusz Sobański Honorata Typańska s. 255-273
"Österreichisches Archiv für Kirchenrecht", 23, 1972 : [recenzja] Remigiusz Sobański s. 255-257
Miejsce i rola Kościoła lokalnego w Kościele powszechnym Remigiusz Sobański s. 255-261
Prawo moralne a procesy prawotwórcze demokratycznego państwa prawnego Remigiusz Sobański s. 256-266
Bibliografia zagadnień fundamentalnych prawa kościelnego (1982-1983) Remigiusz Sobański Honorata Typańska s. 257-299
Zaświadczenie o spowiedzi przedślubnej? Remigiusz Sobański s. 259-266
Inspiracje dla zagadnienia rozwoju wypływające z pojęcia communio Remigiusz Sobański s. 259-269
"Gesetz im kanonischen Recht. Eine rechtssprachliche und systematisch-normative Untersuchung zu Grundproblemen der Erfassung des Gesetzes im katholischen Kirchenrecht", Lothar Wächter, St. Ottilien 1989 : [recenzja] Remigiusz Sobański Lothar Wächter (aut. dzieła rec.) s. 260-261