Znaleziono 13 artykułów

Robert Stanisławski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Piotr Niedzielski Robert Stanisławski Edward Stawasz s. 5-10
Założenia polityki innowacyjnej państwa Robert Stanisławski s. 13-35
Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w świetle badań własnych Robert Stanisławski s. 55-70
Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach rozwiniętych i zmarginalizowanych : analiza porównawcza Renata Lisowska Robert Stanisławski s. 65-79
Instrumenty polityki innowacyjnej skierowane do MSP Robert Stanisławski s. 77-122
Rola otoczenia w procesie dyfuzji innowacji w sektorze MSP w Polsce Robert Stanisławski s. 105-128
Wykorzystanie i wpływ wybranych instrumentów polityki innowacyjnej na rozwój MSP w Polsce : analiza na podstawie badań wtórnych Ewelina Kiełek Robert Stanisławski s. 123-201
Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw przykładem stosowania koncepcji "open innovation" Robert Stanisławski s. 259-268
Analiza uwarunkowań i ocena realizacji polityki innowacyjnej (instrumentów wsparcia) wobec MSP w świetle badań własnych Robert Stanisławski s. 291-363
Rola funduszy strukturalnych w procesie wspierania rozwoju innowacyjnego polskich MSP Robert Stanisławski s. 331-338
Wnioski i rekomendacje na rzecz polityki innowacyjnej skierowanej do MSP Robert Stanisławski Edward Stawasz s. 365-398
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości jako przykład wsparcia rozwoju małej przedsiębiorczości w Polsce Robert Stanisławski s. 405-422
Potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie rozwoju ich potencjału innowacyjnego na podstawie badań własnych Robert Stanisławski s. 502-512