Znaleziono 10 artykułów

Marcin Szeliga

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kontynuacja badań wykopaliskowych na wielokulturowym stanowisku 6 w Tominach, pow. opatowski, w latach 2006-2007 Marcin Szeliga s. 9-27
Kolejne sezony badań wykopaliskowych (lata 2003-2004) przeprowadzonych na późnopaleolitycznym obozowisku pracownianym w Pawłowie, pow. sandomierski Jerzy Libera Marcin Szeliga Anna Zakościelna s. 9-13
Wstępne sprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych na wielokulturowym stan. 6 w Tominach, pow. opatowski, w 2006 Marcin Szeliga Anna Zakościelna s. 9-23
Pochówki z cmentarzyska ludności kultury pucharów lejkowatych w Pawłowie, stan. 3, pow. Sandomierz (badania 2001-2003 r.) Wanda Kozak-Zychman Marcin Szeliga s. 33-41
Ratownicze badania wykopaliskowe kopca I w Święcicy, pow. sandomierski, w 2005 r. Marek Florek Marcin Szeliga s. 37-48
Szczątki kostne z ciałopalnego cmentarzyska młodszego okresu przedrzymskiego w miescowości Pikule, stan. 2, pow. Janów Lubelski Wanda Kozak-Zychman Marcin Szeliga s. 95-97
Materiały antroplogiczne z XVI-XVIII-wiecznego cmentarzyska w Lublinie, stan. Ogród Saski Wanda Kozak-Zychman Marcin Szeliga s. 146-148
Wyniki dalszych badań antropologicznych szczątków kostnych z pochówków kultury wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej na stan. 1C w Gródku, pow. Hrubieszów Wanda Kozak-Zychman Marcin Szeliga s. 173-175
Wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku 30 w Husynnem, pow. hrubieszowski, w 2005 roku Marcin Szeliga s. 173-180
Konferencja "Miejsce Profesora Stefana Noska w archeologii polskiej 50 lat po wydaniu >>Materiałów do badań nad historią starożytną i wczesnośredniowieczną międzyrzecza Wisły i Bugu<<", Lublin 2007 Marcin Szeliga s. 373-375