Znaleziono 18 artykułów

Beata Szluz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streetworking jako nowa forma interwencji i pracy z osobami wykluczonymi społecznie Beata Szluz s. 101-111
Bezdomne kobiety w opinii bezdomnych kobiet Beata Szluz s. 105-117
Problem bezdomności w Norwegii : skala zjawiska, uwarunkowania, przeciwdziałanie Beata Szluz s. 107-115
Bezdomność w opinii mieszkańców bloków socjalnych Beata Szluz s. 113-124
Zjawisko bezdomności w Niemczech Beata Szluz s. 129-141
Bezdomna kobieta jako matka Beata Szluz s. 205-218
Problem pracy osób niepełnosprawnych Beata Szluz s. 213-225
Aktywizacja zawodowa bezdomnych Jarosław Koral Beata Szluz s. 215-229
"Zjawisko bezdomności w wybranych krajach Unii Europejskiej = The Phenomenon of homelessness in selected European Union countries", Beata Szluz, Rzeszów 2014 : [recenzja] Jarosław Koral Beata Szluz (aut. dzieła rec.) s. 240-242
"Edukacyjne obszary "głębokiej zmiany" w dialogu i perspektywie", oprac. Anna Karpińska, Białystok 2005 : [recenzja] Beata Szluz Anna Karpińska (aut. dzieła rec.) s. 241-247
Opieka wychowawcza nad dziećmi upośledzonymi umysłowo do 1989 roku Beata Szluz s. 247-263
Opieka w społeczności nad osobami niepełnosprawnymi Beata Szluz s. 259-276
"Polityka społeczna - wybrane zagadnienia. Skrypt dla studentów", Jarosław Koral, Warszawa 2014 : [recenzja] Beata Szluz Jarosław Koral (aut. dzieła rec.) s. 263-265
Problemy werbalne społeczności niepełnosprawnych Beata Szluz s. 277-285
Formy pomocy osobom niepełnosprawnym intelektualnie na przykładzie organizacji Caritas Beata Szluz s. 291-304
Dylematy w sferze zatrudnienia osób niepełnosprawnych Beata Szluz s. 301-313
Osoby niepełnosprawne w Unii Europejskiej : sytuacja i perspektywy Beata Szluz s. 325-337
"Etyczno-społeczne aspekty bezrobocia w świetle doświadczeń polskich", Jarosław Koral, Warszawa 2004 : [recenzja] Beata Szluz Jarosław Koral (aut. dzieła rec.) s. 329-332