Znaleziono 47 artykułów

Wiesław Wenz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wiara istotną podstawą kanonicznej normy prawnej Wiesław Wenz s. 61-82
Pozycja kanoniczna wiernych żyjących w związkach niesakramentalnych : na kanwie dyskusji i propozycji w zakresie nowych możliwości kanoniczno-pastoralnych w codziennej praktyce życia Wiesław Wenz s. 65-88
Recepcja norm prawa powszechnego o szafarzu sakramentu chrztu świętego w prawie partykularnym wybranych synodów diecezjalnych w Polsce Wiesław Wenz s. 87-119
Prawa duchownych w Kodeksie Kanonów Kościołów wschodnich Wiesław Wenz s. 97-114
Skutki prawne wadliwych czynności prawnych kościelnych jednostek organizacyjnych w zakresie spraw majątkowych Michał Skwierczyński Wiesław Wenz s. 127-156
Apostazja i formalny akt wystąpienia z Kościoła : zasady postępowania w świetle norm kościelnych Wiesław Wenz s. 129-151
Prawna zdolność osoby transseksualnej do zawarcia małżeństwa w polskim systemie prawnym i porządku kanonicznym : quaestio disputanda Wiesław Wenz s. 135-150
Obowiązki duchownych w Kodeksie Kanonów Kościołów wschodnich Wiesław Wenz s. 141-162
Instytucja kanonicznej wizytacji w Wincentyńskim stowarzyszeniu życia apostolskiego Wiesław Wenz s. 143-167
Kanoniczna troska o ubogich w Wincentyńskim Stowarzyszeniu Życia apostolskiego Wiesłąw Wenz s. 151-170
Prawna ochrona tajemnicy spowiedzi w kościelnym posługiwaniu Wiesław Wenz s. 153-164
Obowiązki duchownych w Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich Wiesław Wenz s. 155-179
Decyzje sędziego oraz przesłanie sprawy do Trybunału Apelacyjnego i postępowanie na podstawie Instrukcji Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych Dignitas connubi Wiesław Wenz s. 159-172
Zapewnienie poszanowania i ochrony prawnej tajemnicy sakramentalnej w polskim systemie prawa Michał Janusiewicz Wiesław Wenz s. 161-184
Transseksualizm, a prawna zdolność osoby transseksualnej do zawarcia małżeństwa w polskim prawodawstwie cywilnym i porządku kanonicznym Wiesław Wenz s. 165-178
"Różnorodność posługiwania" wiernych świeckich w posłannictwie kościoła partykularnego w myśl Instrukcji Stolicy Apostolskiej z 15 VIII 1997 r. Wiesław Wenz s. 175-187
Prawa duchownych w Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich Wiesław Wenz s. 181-200
"Niemoc płciowa jako przeszkoda do małżeństwa : ewolucja czy zmiana koncepcji", Henryk Stawniak, Warszawa 2000 : [recenzja] Wiesław Wenz Henryk Stawniak (aut. dzieła rec.) s. 185-187
Kanoniczna wizja otwartej przestrzeni Kościoła Wiesław Wenz s. 187-198
Kodeksowe wspólne prawa i obowiązki duchownych w Kościele katolickim Wiesław Wenz s. 199-217
"Rola i zadania prezbiterium w życiu kościoła partykularnego : studium prawno-historyczne", Józef Wroceński, Warszawa 1998 : [recenzja] Wiesław Wenz Józef Wroceński (aut. dzieła rec.) s. 208-210
"Życie braterskie we wspólnocie : studium prawno-historyczne", Julian Kałowski, Warszawa 1999 : [recenzja] Wiesław Wenz Julian Kałowski (aut. dzieła rec.) s. 210-212
"Pojęcie „Rodzina Dominikańska” w świetle akt kapituł generalnych Zakonu Kaznodziejskiego w latach 1946-2001", Tomasz Wytrwał, Wrocław 2007 : [recenzja] Wiesław Wenz Tomasz Wytrwał (aut. dzieła rec.) s. 220-224
" Wkład Biskupa Antoniego Stankiewicza w dorobek myśli kanonistycznej w przedmiocie wad zgody małżeńskiej pod rządami Kodeksu Jana Pawła II", Bartosz Nowakowski, Warszawa 2007 : [recenzja] Wiesław Wenz Bartosz Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 225-229
"Prawo małżeńskie Kościoła Katolickiego", Piotr Mieczysław Gajda, Tarnów 2000 : [recenzja] Wiesław Wenz Piotr Mieczysław Gajda (aut. dzieła rec.) s. 237-240
"Matrimonium facit consensus", Wojciech Góralski, Warszawa 2000 : [recenzja] Wiesław Wenz Wojciech Góralski (aut. dzieła rec.) s. 240-241
21. niedziela zwykła, Czy wiem, kim jestem? Wiesław Wenz s. 240-241
22. niedziela zwykła, Wydaje mi się, że wiem, kim jestem Wiesław Wenz s. 241-243
23. niedziela zwykła, Dotykać duchowych ran człowieka Wiesław Wenz s. 243-244
Uroczystość Wniebowzięcia NMP, Otwarty szlak pielgrzymowania Wiesław Wenz s. 247-249
III niedziela Wielkiego Postu, Fundament świętości w życiu Wiesław Wenz s. 247-249
"Prawno-teologiczne elementy charyzmatu Zgromadzenia Misji Wincentyńskiej do powstania pierwszych "Reguł Wspólnych" (1617-1655)", Wiesław Wenz, Wrocław 1999 : [recenzja] Julian Kałowski Wiesław Wenz (aut. dzieła rec.) s. 249-251
20. Niedziela zwykła, Jezus wspomaga naszą wierność Wiesław Wenz s. 249-250
IV niedziela Wielkiego Postu, Ludzka bojaźń przed miłosiernym Panem Wiesław Wenz s. 249-250
21. Niedziela zwykła – uroczystość NMP Częstochowskiej, Maryja uczy nas zdobywania szczytów Wiesław Wenz s. 250-252
V niedziela Wielkiego Postu, Nowe przymierze - nowe serce Wiesław Wenz s. 251-252
24. niedziela zwykła, Oczekując przebaczenia od Boga i bliźnich Wiesław Wenz s. 255-257
25. niedziela zwykła, Hojność gospodarza a wyrachowanie robotnika Wiesław Wenz s. 257-258
26. niedziela zwykła, Pokuta - prosta droga do jedności z Bogiem i bliźnimi Wiesław Wenz s. 258-260
"Ecclesia temper reformanda : zjawisko synodalności w Polsce po Soborze Watykańskim II", Kazimierz Dullak, Szczecin 2007 : [recenzja] Wiesław Wenz Kazimierz Dullak (aut. dzieła rec.) s. 272-276
"Koncepcje odnowy życia konsekrowanego w Antepraeparatoria", Ambroży Skorupa, Lublin 2008 : [recenzja] Wiesław Wenz Ambroży Skorupa (aut. dzieła rec.) s. 280-283
"Działalność zakonodawcza bł. Honorata Koźmińskiego a nowe instytuty w Kościele Katolickim", Bożena Szewczul, Warszawa 2008 : [recenzja] Wiesław Wenz Bożena Szewczul (aut. dzieła rec.) s. 281-286
"Forum externum i forum internum w prawie kanonicznym : mię­dzy prawem a sumieniem, Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej (Lublin, 9-10 V 2005)", Lublin 2005 : [recenzja] Wiesław Wenz s. 297-299
"Prawo własne instytutu życia konsekrowanego jako funkcja charyzmatycznego obdarowania Kościoła : studium teologiczno-prawne", Wojciech Necel, Poznań 2006 : [recenzja] Wiesław Wenz Wojciech Necel (aut. dzieła rec.) s. 316-321
11. niedziela zwykła, Chrystusowe przebaczenie Wiesław Wenz s. 381-383
Uroczystość narodzenie św. Jana Chrzciciela, Mniej więcej Wiesław Wenz s. 383-386
Uroczystość św. Piotra i Pawła, Wolność i odpowiedzialność Wiesław Wenz s. 386-388