Znaleziono 55 artykułów

Barbara Więzik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Mickiewiczowska koncepcja rosyjskiego romantyzmu", Krystyna Galon-Kurkowa, "Slavica Wratislaviensia" IX, "Acta Universitatis Wratislaviensis" No 330, Warszawa-Wrocław 1976 : [recenzja] Barbara Więzik Krystyna Galon-Kurkowa (aut. dzieła rec.) s. 128
"Satyryczne czasopisma Wielkiej Emigracji (Paryż 1832-1844)", Zofia Dżedżyk, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" R.XVI (1977) : [recenzja] Barbara Więzik Zofia Dżedżyk (aut. dzieła rec.) s. 147
"Przyczynek do portretu romantyka. Berwiński-dziennikarz", Maria Jagielska, "Studia Polonistyczne" IV Poznań 1977 : [recenzja] Barbara Więzik Maria Jagielska (aut. dzieła rec.) s. 150
"Funkcja tytułu w dziele literackim", Andrzej Stoff, "Zeszyty Naukowe UMK", Filologia Polska XI, z.66, Toruń 1975 : [recenzja] Barbara Więzik Andrzej Stoff (aut. dzieła rec.) s. 151
"Tomskie plany Stefana Żeromskiego", Hanna Maria Małgowska, "Slavia Orientalis" nr 2 (1976) : [recenzja] Barbara Więzik Hanna Maria Małgowska (aut. dzieła rec.) s. 152
"Poeta w ogrodzie. Ogród jako motyw ramy renesansowych i barokowych zbiorów poetyckich", Maria Eustachiewicz, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1975) : [recenzja] Barbara Więzik Maria Eustachiewicz (aut. dzieła rec.) s. 155
"Widowisko telewizyjne jako przedmiot badań naukowych", Pola Wert, "Acta Universitatis Lodziensis", Nauki Humanistyczno-Społeczne nr 2, Łódź 1975 : [recenzja] Barbara Więzik Pola Wert (aut. dzieła rec.) s. 155
"Poglądy teoretyczne Władysława Łozińskiego na powieść współczesną i historyczną", Karol Kosek, "Prace Naukowe UŚl." nr 99. Prace Historycznoliterackie IV, Katowice 1976 : [recenzja] Barbara Więzik Karol Kosek (aut. dzieła rec.) s. 156
"Nad Zawieyskim czyli podróż poślubna", Andrzej T. Kijowski, "Dialog" nr 5 (1977) : [recenzja] Barbara Więzik Andrzej T. Kijowski (aut. dzieła rec.) s. 157
"Nieznane artykuły rosyjskie Ludwika Krzywickiego o literaturze", Waldemar Klemm, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1977) : [recenzja] Barbara Więzik Waldemar Klemm (aut. dzieła rec.) s. 159
"Mochnacki o powstaniu listopadowym. Reportaż czy >>wielka<< historia", Grażyna Królikiewicz, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie" z.36, Kraków 1977 : [recenzja] Barbara Więzik Grażyna Królikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 160
"Z Mickiewiczem na Krymie", Wacław Kubacki, Warszawa 1977 : [recenzja] Barbara Więzik Wacław Kubacki (aut. dzieła rec.) s. 161
"Proza rosyjska początku XX wieku w recepcji polskiej", Franciszek Sielicki, "Slavia Orientalis" nr 2 (1976) : [recenzja] Barbara Więzik Franciszek Sielicki (aut. dzieła rec.) s. 162
"Z recepcji rosyjskiej prozy emigracyjnej w Polsce. 1918-1939", Franciszek Sielicki, "Slavica Wratislaviensia" IX, "Acta Universitatis Wratislaviensis" No 330, Warszawa-Wrocław 1976 : [recenzja] Barbara Więzik Franciszek Sielicki (aut. dzieła rec.) s. 162
"O jedną głoskę w >>Romantyczności<< Mickiewicza. (Scherzo tekstologiczne)", Stanisław Dąbrowski, "Ruch Literacki" z. 4 (1977) : [recenzja] Barbara Więzik Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 165
"Studia z dziejów rusycystyki historycznoliterackiej w Polsce", Praca zbiorowa, Red. R. Łużny, Wrocław 1976 : [recenzja] Barbara Więzik s. 166
"O polskich tłumaczeniach utworów Mikołaja Karamzina", Witold Kowalczyk, "Slavia Orientalis" nr 1 (1977) : [recenzja] Barbara Więzik Witold Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 167
"Trzy teatry w oczach krytyków klasycyzmu", Mieczysław Brahmer, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Barbara Więzik Mieczysław Brahmer (aut. dzieła rec.) s. 170
">>Janko muzykant<< Sienkiewicza w ZSRR w latach dwudziestych i trzydziestych", Tamara Agapkina, "Przegląd Humanistyczny" nr 10 (1976) : [recenzja] Barbara Więzik Tamara Agapkina (aut. dzieła rec.) s. 170
"La Fontaine, Krasicki i Krylow - wielcy bajkopisarze europejscy", Zdzisław Libera, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1977) : [recenzja] Barbara Więzik Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) s. 171
"Janko Kupała a Władysław Syrokomla", Włodzimierz Wilczyński, "Slavia Orientalis" nr 2 (1976) : [recenzja] Barbara Więzik Włodzimierz Wilczyński (aut. dzieła rec.) s. 176
"Staropolska uprzejmość Mickiewicza", Konrad Górski, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Barbara Więzik Konrad Górski (aut. dzieła rec.) s. 180
"Romantyzm, czyli >>Salto mortale ducha<<", Halina Krukowska, "Ruch Literacki" z. 4 (1977) : [recenzja] Barbara Więzik Halina Krukowska (aut. dzieła rec.) s. 183
"Geneza śląskich zainteresowań J.I.Kraszewskiego", Maria Pawłowiczowa, "Prace Naukowe UŚl." nr 99. Prace Historycznoliterackie IV, Katowice 1976 : [recenzja] Barbara Więzik Maria Pawłowiczowa (aut. dzieła rec.) s. 184
"Smutne oblicze komediopisarza", Zofia Jasińska, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Barbara Więzik Zofia Jasińska (aut. dzieła rec.) s. 184
"Tradycje teatru plebejskiego w komediach Aleksandra Fredry", Emil Stadnik, "Acta Universitatis Wratislaviensis" No 298, "Prace Literackie" XVIII, Wrocław 1976 : [recenzja] Barbara Więzik Emil Stadnik (aut. dzieła rec.) s. 185
"Wiersz Słowackiego >>Anioły stoją..<< i dwa warianty jego historycznej konkretyzacji w twórczości Żeromskiego", Stanisław Makowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1977) : [recenzja] Barbara Więzik Stanisław Makowski (aut. dzieła rec.) s. 187
"Sałtykow-Szczedrin w oczach Polaków", Tadeusz Szyszko, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1977) : [recenzja] Barbara Więzik Tadeusz Szyszko (aut. dzieła rec.) s. 189
"Problemy literatury polskiej okresu Oświecenia. S.II", Praca zbiorowa pod red. Z.Golińskiego, Wrocław 1977 : [recenzja] Barbara Więzik s. 190
"Kariera >>Dzierżymordy<<", Zenon Leszczyński, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Barbara Więzik Zenon Leszczyński (aut. dzieła rec.) s. 194
"Goszczyński. Opowieść biograficzna", Janina Rosnowska, Warszawa 1977 : [recenzja] Barbara Więzik Janina Rosnowska (aut. dzieła rec.) s. 196
"O polskich dziewiętnastowiecznych przekładach dramatu A. Puszkina", Anna Roszkowska, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie" z.36, Kraków 1977 : [recenzja] Barbara Więzik Anna Roszkowska (aut. dzieła rec.) s. 196
"Niemieckie listy Witkacego", Stefan Morawski, "Dialog" nr 5 (1978) : [recenzja] Barbara Więzik Stefan Morawski (aut. dzieła rec.) s. 200
">>Poezje<< Norwida w edycji Brockhausa", Bogdan Zakrzewski, "Acta Universitatis Wratislaviensis" No 298, "Prace Literackie" XVIII, Wrocław 1976 : [recenzja] Barbara Więzik Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 201
"Achacy Cureus - poeta gdański z czasów Zygmunta Augusta", Bronisław Nadolski, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XIII, Nauki Humanistyczno-Społeczne z.81 : [recenzja] Barbara Więzik Bronisław Nadolski (aut. dzieła rec.) s. 202
"Polska ballada ludowa", Jadwiga Jagiełło, Wrocław 1975 : [recenzja] Barbara Więzik Jadwiga Jagiełło (aut. dzieła rec.) s. 203
"Kilka uwag o znaczeniu nauk humanistycznych w naszych czasach", Janina Kulczycka-Saloni, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 (1977) : [recenzja] Barbara Więzik Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) s. 204
"Początki recepcji Majakowskiego w Polsce (1919-1923)", Witold Parniewski, "Zeszyty Naukowe UŁ", Filologia Rosyjska z.97, Łódź 1973 : [recenzja] Barbara Więzik Witold Parniewski (aut. dzieła rec.) s. 205
"Krasiński. Opowieść biograficzna", Zbigniew Sudolski, Warszawa 1977 : [recenzja] Barbara Więzik Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 207
"Berwińsciana Epistolarne", Oprac. M. Jagielska, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1978) :[ recenzja] Barbara Więzik s. 216
"O Teodorze Białynickim-Birula", Henryk Bułhak, "Przegląd Humanistyczny" nr 10 (1977) : [recenzja] Barbara Więzik Henryk Bułhak (aut. dzieła rec.) s. 222
">>Na zdrowie<< Jana Kochanowskiego- fraszka o wartości", Marian Wańczkowski, "Zeszyty Naukowe WSP w Opolu", Historia Literatury XIII, Opole 1975 : [recenzja] Barbara Więzik Marian Wańczkowski (aut. dzieła rec.) s. 229
"Typologia w literaturze pięknej", A.W. Gaługa, "Izwiestia Akademii Nauk SSSR. Seria litieratury i jazyka". T.37 (1976) : [recenzja] Barbara Więzik A.W. Gaługa (aut. dzieła rec.) s. 230
"Sylwetka literacka jako gatunek w twórczości A.W. Łunaczarskiego. (Przyczynek do typologii portretu literackiego)", W.S.Barachow, "Izwiestia Akademii Nauk SSSR. Seria litieratury i jazyka". T.37 (1976) : [recenzja] Barbara Więzik W.S. Barachow (aut. dzieła rec.) s. 230
"Benisławskiej rozmowa z Bogiem", Czesław Zgorzelski, "Roczniki Humanistyczne KUL", T.XXIV, z.1 (1978) : [recenzja] Barbara Więzik Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 232
"Siemantika i struktura powieswowanija ot pierwogo lica w chudożestwiennoj prozie. /Semantyka i struktura narracji w pierwszej osobie w prozie artystycznej Barbara Więzik K.N. Atarowa (aut. dzieła rec.) G.A. Lesskis (aut. dzieła rec.) s. 235
"Mieżdisciplinarnyj status i priedmiet sociolingwistiki. /Status między dyscyplinami i przedmiot socjolingwistyki Barbara Więzik A.D. Szwejcer (aut. dzieła rec.) s. 237
"O predmietie i mietodach sociolingwistiki. /O przedmiocie i metodach socjolingwistyki Barbara Więzik W.A. Zwiegincew (aut. dzieła rec.) s. 237
"Interpretacje filmowego >>Wesela<< w reżyserii A.Wajdy", Mirosława Salska, "Acta Universitatis Lodziensis", Nauki Humanistyczno-Społeczne nr 2, Łódź 1975 : [recenzja] Barbara Więzik Mirosława Salska (aut. dzieła rec.) s. 245
">>Bogurodzica<<. Problemy czasu powstania i tła kulturalnego", Stanisław Urbańczyk, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1978) :[ recenzja] Barbara Więzik Stanisław Urbańczyk (aut. dzieła rec.) s. 252
"Korespondencja Józefa Maksymiliana Ossolińskiego", Zebrała i oprac. W. Jabłońska, Wrocław 1975 : [recenzja] Barbara Więzik s. 256
"Socjaliści polscy wobec Adama Mickiewicza", Halina Winnicka, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 (1977) : [recenzja] Barbara Więzik Halina Winnicka (aut. dzieła rec.) s. 260
"Poniatie propozicji w łogikie i lingwistikie. (Pojęcie propozycji w logice i lingwistyce)", N.D. Arutiunowa, "Izwiestia Akademii Nauk SSSR". Serija litieratury i jazyja. T.35. Moskwa 1976 : [recenzja] Barbara Więzik N.D. Arutiunowa (aut. dzieła rec.) s. 276
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Dialektołogiczeskij aspiekt problemy >>jazyk i dialekt<<. (Aspekt dialektologiczny problemu >>język i dialekt<<)", L.E. Kałnyń, "Izwiestia Akademii Nauk SSSR". Serija litieratury i jazyja. T.35. Moskwa 1976 : [recenzja] Barbara Więzik L.E. Kałnyń (aut. dzieła rec.) s. 278
"Tieorija riealizma w estietikie M.J. Sałtykowa-Szczedrina. (Teoria realizmu w estetyce M.J. Sałtykowa-Szczedrina)", A.S. Kuriłow, "Izwiestia Akademii Nauk SSSR". Serija litieratury i jazyja. T.35. Moskwa 1976 : [recenzja] Barbara Więzik A.S. Kuriłow (aut. dzieła rec.) s. 278