Znaleziono 39 artykułów

Lech Witkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Autorytet w kręgu zabobonów : trzydzieści trzy podręcznikowe i obiegowe przekłamania w sprawie pojmowania autorytetu dla pedagogiki Lech Witkowski s. 7-35
Genius loci Torunia : między dziedzictwem i odpowiedzialnością Lech Witkowski s. 9-18
O co tu się bić? : słowo wstępne od redaktora numeru Lech Witkowski s. 11-12
List do młodzieży: Terroryzm i uciekinierzy: młodzi i edukacja : o pułapkach adaptacji do świata Lech Witkowski s. 13-19
Memoriał w sprawie wspierania oddolnych inicjatyw społecznych w rewitalizacji systemowej polityki postpenitencjarnej RP : dziesięć tez Lech Witkowski s. 13-19
Głos gościnnego wprowadzenia Lech Witkowski s. 14-17
Aneks: komentarz do "Memoriału" postpenitencjarnego po dwóch latach Lech Witkowski s. 20-25
Estetyka versus aksjologia w ujęciu krytyczno-epistemologicznym teorii i praktyki kulturowej Lech Witkowski s. 21-72
Edukacja przez pryzmat teorii społecznej Jürgena Habermasa Lech Witkowski s. 23-37
Erikson jako "wielki nieobecny" : "Versus", czyli o rozumieniu faz w cyklu życia : słowo dopełniające o potencjale modelu Lech Witkowski s. 24-58
Problem edukacji antyfundamentalnej : w warunkach odbudowy edukacji w Polsce Lech Witkowski s. 25-39
Toward an alternative theory of humanistic education in Poland Lech Witkowski s. 37-56
Autorytet i wartości u stóp Lech Witkowski s. 44-69
Défis de l’autorité et compétences parentales: point de vue du philosophe (colloque AIFI, Montréal, 6-8 juin 2013) Lech Witkowski s. 51-59
Edukacja (dla) nowej formacji Lech Witkowski s. 51-75
Homo phenomenologicus : nowy racjonalizm F. Gansetha wobec fenomenologii Lech Witkowski s. 53-82
O dwoistości strukturalnej faz rozwoju w cyklu życia E.H. Eriksona Małgorzata Kaliszewska Lech Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 60-70
O problemie tożsamości osobowej w filozofii : część II : Dawid Hume Lech Witkowski s. 69-81
Louis Althusser : próba nowego odczytania Marksa Lech Witkowski s. 75-86
Spór o Poppera : przeciw ograniczeniom metaepistemologicznego regionu popperyzmu Lech Witkowski s. 83-106
Antonio Gramsci : marksizm jako filozofia rewolucyjnej praktyki Lech Witkowski s. 86-92
W kręgu recepcji epistemologii Leona Brunschvicga Lech Witkowski s. 93-126
O problemie tożsamości osobowej w filozofii : część I : J. Locke i G.W. Leibniz Lech Witkowski s. 99-113
Filozofia nauki a historia matematyki : przyczynek do dyskusji Lech Witkowski s. 99-123
Paul Ricoeur and the Hermeneutic Challenge of Cultural Authority in Education Lech Witkowski s. 115-127
Radlińska jako wyzwanie : (moja odpowiedź na dyskusję z książką "Niewidzialne środowisko") Lech Witkowski s. 117-132
Młodość i tożsamość w cyklu życia : zarys koncepcji Erika H. Eriksona Lech Witkowski s. 121-144
O strukturze rewolucji społecznych : przyczynek do teorii : część II Lech Witkowski s. 127-156
"The Self and Its Brain", Karl R. Popper, John C. Eccles, Springer 1977 : [recenzja] Lech Witkowski John C. Eccles (aut. dzieła rec.) Karl R. Popper (aut. dzieła rec.) s. 128-131
Filozofia F. Gonsetha jako program nowej rozprawy o metodzie Lech Witkowski s. 133-174
"Przeszkody dla rozwoju humanistyki w szkołach wyższych (z pedagogiką w tle) : w perspektywie troski o uniwersytet, kulturę humanistyczną i podręcznik", Monika Jaworska-Witkowska, Lech Witkowski, Toruń 2011 : [recenzja] Aleksandra Żukrowska Monika Jaworska-Witkowska (aut. dzieła rec.) Lech Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 143-148
Między tragizmem, śmietnikiem i pychą : próba odpowiedzi moim Znakomitym Polemistom Lech Witkowski s. 205-217
Hipoteza przewrotu mertonowskiego Lech Witkowski s. 219-234
Bachtin jako teoretyk kulturowego pogranicza Anna Zeidler-Janiszewska Lech Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 227-230
"Historie autorytetu wobec kultury i edukacji", Lech Witkowski, Kraków 2011 : [recenzja] Małgorzata Kaliszewska Lech Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 231-244
"Przeżycie - przebudzenie - przemiana. Inicjacyjne dynamizmy egzystencji ludzkiej w prozie Hermanna Hessego (tropy i kategorie pedagogiczne)", Monika Jaworska, Lech Witkowski, Bydgoszcz-Kraków-Szczecin, 2007 : [recenzja] Krzysztof Maliszewski Monika Jaworska (aut. dzieła rec.) Lech Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 265-267
"Wyzwania autorytetu w praktyce społecznej i kulturze symbolicznej (przechadzki krytyczne w poszukiwaniu dyskursu dla teorii)", Lech Witkowski, Kraków 2009 : [recenzja] Małgorzata Kaliszewska Lech Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 278-283
Przełom przełomów : dwoistość jako centralna kategoria paradygmatyczna pedagogiki zorientowanej kulturowo w świetle studiów historyczno-teoretyczno-krytycznych Lecha Witkowskiego Dariusz Kubinowski Lech Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 347-353
"Edukacja i sfera publiczna. Idee i doświadczenia pedagogiki radykalnej", Henry A. Giroux, Lech Witkowski, Kraków 2010 : [recenzja] Julita Orzelska Henry A. Giroux (aut. dzieła rec.) Lech Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 357-362