Znaleziono 11 artykułów

Maria lipczyńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Granice prawa oskarżonego do obrony Maria Lipczyńska Ryszard Ponikowski s. 1-14
W sprawie interpretacji art. 8 prawa o adwokaturze : immunitet adwokacki Maria Lipczyńska s. 1-3
Teoretyczne i praktyczne aspekty immunitetu adwokackiego a kodyfikacja prawa karnego z 1969 roku Maria Lipczyńska s. 17-25
"Naprawienie szkody w prawie karnym", Wiesław Daszkiewicz, Warszawa 1972 : [reecnzja] Maria Lipczyńska Wiesław Daszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 42-46
Wniosek o ściganie w sprawach o przestępstwo zgwałcenia w świetle ustawy i praktyki Maria Lipczyńska s. 44-53
Utrwalanie czynności karno-procesowych a współczesny styl pracy adwokata : rozważania na marginesie postulatów NRA z dnia 2.1.1974 r. oraz zalecenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9.VIII.1974 r. Ryszard Ponikowski Maria lipczyńska s. 57-66
"Zdanie pytajne w praktyce procesu karnego", Maria Lipczyńska, Wrocław 1967 : [recenzja] Roman Łyczywek Maria Lipczyńska (aut. dzieła rec.) s. 58-60
Problematyka kontaktów obrońcy z oskarżonym aresztowanym — w świetle nowego kodeksu postępowania karnego oraz kodeksu karnego wykonawczego Maria Lipczyńska s. 62-74
Rola adwokata w postępowaniu w sprawach nieletnich Maria Lipczyńska s. 66-73
"Oskarżenie prywatne", Maria Lipczyńska, Warszawa 1977 : [recenzja] Roman Łyczywek Maria Lipczyńska (aut. dzieła rec.) s. 89-92
"Kradzież czy paserstwo?", Maria Lipczyńska, "Nowe Prawo", 1963, nr 3 : [recenzja] M. Cybulska Maria Lipczyńska (aut. dzieła rec.) s. 108-109