Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Przegląd Historyczny
1961, Tom 52, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawy polskie w pismach i działalności P. M. Hennina Ryszard W. Wołoszyński s. 213-231
Misja A. Karabasza i A. Rakoczego Andrzej Garlicki s. 232-246
Polscy uchodźcy na Węgrzech w latach 1939-1945 Kazimierz Stasierski s. 247-273
Na marginesie historii Gromady Grudziąż : cz. 2 Peter Brock s. 274-296
Misja Franciszka Zacha w Zagrzebiu w 1848 roku Dragoslav Stranjaković s. 297-325
Jeszcze w sprawie polskiego naroku : uwagi polemiczne Wojciech Hejnosz s. 326-337
Uwagi o celach powstania listopadowego : na marginesie W. Bortnowskiego, Walka o cele powstania listopadowego, Łódź 1960 Władysław Zajewski s. 338-359
Uwagi o twórczości historycznej Karola Szajnochy na marginesie jego korespondencji : Korespondencja Karola Szajnochy, zebrał, wstępem i przypisami opatrzył Henryk Barycz, Wrocław 1959 Krystyna Śreniowska s. 360-364
"Le quartier Nord-Est de Volubilis", Robert Etienne, Paris 1960 : [recenzja] Anna Sadurska Robert Etienne (aut. dzieła rec.) s. 365-366
"Lübisches Mittelalter : Festgabe zum 800-jährigen Bestehen Lübecks seit der Neugründung unter Heinrich dem Löwen 1159 Anna Rutkowska-Płachcińska s. 367-372
"Zjednoczenie Pomorza Wschodniego z Polską w połowie XV wieku", Marian Biskup, Warszawa 1959 : [recenzja] Marian Małowist Marian Biskup (aut. dzieła rec.) s. 372-374
"Beiträge zur Geschichte des Dreizehnjährigen Krieges im Ordenslande Preussen", M. Hellmann, "Jahrbuch für die Geschichte Mittelund Ostdeutschlands", T. VIII, Tübingen 1960, s. 1-49 : [recenzja] Marian Biskup M. Hellmann (aut. dzieła rec.) s. 374-377
"Studia nad folwarkiem szlacheckim w Polsce w latach 1500-1580", Andrzej Wyczański, Warszawa 1960 : [recenzja] Antoni Mączak Andrzej Wyczański (aut. dzieła rec.) s. 377-388
"Protokoły Rady Stanu Księstwa Warszawskiego" wyd. Bronisław Pawłowski, T. I, cz. 1, Toruń 1960 : [recenzja] Jerzy Skowronek Bronisław Pawłowski (aut. dzieła rec.) s. 388-390
"Mickiewicz nakanunie wosstanija diekabristow : iz istorii russko-polskich obszczestwiennych i literaturnych swiazjej", S. S. Łanda, [w:] Litieratura Sławianskich Narodow, zesz. IV, Moskwa 1959, s. 91-185 : [recenzja] Wiktoria Śliwowska S. S. Łanda (aut. dzieła rec.) s. 390-392
"Diekabristy i polskoje nacionalno-oswoboditielnoje dwiżenije", P. Olszanskij, Moskwa 1959 : [recenzja] Wiktoria Śliwowska P. Olszanskij (aut. dzieła rec.) s. 392-395
"The Anti-Corn Law League, 1838-1846", Norman McCord, London 1958 : [recenzja] Henryk Katz Norman McCord (aut. dzieła rec.) s. 396-399
"Szkice z historii Galicji" T. I: "Galicja w latach 1900-1904", Walentyna Najdus, Warszawa 1958, T. 2: "Galicja w latach 1905-1907", Walentyna Najdus, Warszawa 1960 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Walentyna Najdus (aut. dzieła rec.) s. 399-403
Badania archeologiczne w Novae w Bułgaii w 1960 roku s. 404-405
Kronika. s. 405-410