Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Przegląd Historyczny
1954, Tom 45, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przemiany urbanistyczne Warszawy w okresie dziesięciolecia Stanisław Dziewulski s. 573-585
Statystyka ludnościowa Warszawy w drugiej połowie XVIII wieku Barbara Grochulska s. 586-608, 888-890
Rywalizacja polsko-tatarska o Ukrainę na przełomie lat 1660-1661 Zbigniew Wójcik s. 609-634, 890-891
Zagadnienie polityki antycechowej w czasach Stanisława Augusta Jerzy Michalski s. 635-651, 891-893
Klasy posiadające w Niemczech wobec sprawy polskiej (1894-1914) Adam Galos s. 652-690, 893-894
Sprawozdanie z badań przeprowadzonych w okresie od 7 do 30 maja 1953 r. nad osadnictwem średniowiecznym i architekturą romańską w Opatowie Jerzy Gąssowski Tadeusz Manteuffel Zdzisław Tomaszewski s. 691-721
Korespondencja Szczęsnego Potockiego z Sewerynem Rzewuskim z lat 1788-1796 Emanuel Rostworowski s. 722-740
Z korespondencji Zygmunta Padlewskiego Maria Złotorzycka s. 741-760
Bronisław Szwarce o sytuacji okręgu białostockiego w 1861 roku Maria Złotorzycka s. 761-763
Z zagadnień ruchu polskiego na Warmii i Mazurach w latach 1920-1923 Tadeusz Grygier s. 764-780
W sprawie agresji imperialistycznej przeciwko Polsce w 1939 roku : na marginesie książki W. T. Fomina, Imperialisticzeskaja agressija protiw Polszi w 1939 g., Moskwa 1952 Stanisław Wroński W. T. Fomin (aut. dzieła rec.) s. 781-807
"Actes du Deuxième Congrès International d'Epigraphie grecque et latine", Paryż 1953 : [recenzje] Iza Bieżuńska-Małowist s. 808-816
"Siewiernoje Priczernomorje", S. A. Żabielew, Moskwa-Leningrad 1953 : [recenzja] Tadeusz Zawadzki S. A. Żabielew (aut. dzieła rec.) s. 816-819
"Party Politics in the Age of Caesar", Lily Ross Taylor, Berkeley and Los Angeles 1949 : [recenzja] Hanna Geremek Lily Ross Taylor (aut. dzieła rec.) s. 819-824
"Dĕjiny venkovského lidu v Čechách v dóbě předhusitské. T. I : Dĕjiny venkovského lidu od 10 stol. do prvni poloviny 13 stol.", František Graus, Praga 1953 : [recenzja] Aleksander Gieysztor František Graus (aut. dzieła rec.) s. 824-834
"Studi in onore di Gino Luzzatto" T. I-II, Mediolan 1949-1951 : [recenzja] Marian Małowist s. 834-839
"Histoire du Commerce. T. I : La Terre et les hommes", Jacques Lacour-Gayet, b.m.w 1950 : [recenzja] Antoni Mączak Jaques Lacour-Gayet (aut. dzieła rec.) s. 839-845
"Srednije wieka : sbornik", Moskwa 1953 : [recenzja] Bronisław Geremek s. 845-850
"Między saskim absolutyzmem a złotą wolnością : z dziejów wewnętrznych Rzeczypospolitej w latach 1712-1715", Józef Gierowski, Wrocław 1953 : [recenzja] Kazimierz Piwarski Józef Gierowski (aut. dzieła rec.) s. 850-857
"Teki Archiwalne" T. I, pod red. A. Stebelskiego, Warszawa 1953 : [recenzja] Zofia Kamieńska Adam Stebelski (aut. dzieła rec.) s. 857-862
"Julian Maciej Goslar : zarys życia i materiały biograficzne", Marian Tyrowicz, Warszawa 1953 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Marian Tyrowicz (aut. dzieła rec.) s. 862-866
"Wossojedinienie Ukrainy s Rossijej : dokumenty i materiały w triech tomach" T. I (1620-1647), T. II (1648-1651), T. III (1651-1654), Moskwa 1953 : [recenzja] Mirosław Wierzchowski s. 866-874
"W 300 rocznicę zjednoczenia Ukrainy z Rosją : pod sztandarem bratniej przyjaźni : zbiór materiałów i dokumentów o wspólnej walce wyzwoleńczej i nierozerwalnej przyjaźni ludu polskiego, ukraińskiego i rosyjskiego", pod red. J. Kowalskiego, Warszawa 1954 : [recenzja] Janusz Żarnowski J. Kowalski (aut. dzieła rec.) s. 874-876
W sprawie "Zapomnianego przywileju o rękojemstwie kmiecym" Bogdan Sobol s. 877-880
Uwagi w związku z listem mgra B. Sobola dotyczącym publikacji przywileju z r. 1539 o rękojemstwie kmiecym w ziemi płockiej Anna Sucheni-Grabowska s. 880-884
List do redakcji w sprawie autentycznych i przerobionych wydań apokryfu ks. Piotra Ściegiennego Marian Tyrowicz s. 884-886