Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 45
Przegląd Historyczny
1986, Tom 77, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Strenuus jako tytuł polskich rycerzy pasowanych (XIII-XV w.) Ambroży Bogucki s. 625-648
Vagrants all : środowiska przestępcze okolic Londynu w drugiej połowie XIV wieku Paweł T. Dobrowolski s. 649-656
Książka rękopiśmienna w Polsce i Rosji (XVI-XVIII w.) Janusz Tazbir s. 657-675
Emanuel Szafarczyk i sztyletnicy 1863 roku Zofia Strzyżewska s. 677-702
Ruchliwość w Polsce po II wojnie światowej jako element przeobrażeń społecznych i kształtowania postaw Krystyna Kersten s. 703-722
Józef Piłsudski przed i po powrocie majowym Andrzej Chojnowski s. 723-732
Stan badań i perspektywy studiów nad przestępczością w Księstwie Warszawskim Władysław Sobociński s. 733-743
Radzieckie biografie Karamzina (w związku z książkami: Natan Ejdelman, Posliednij lietopisiec, Moskwa 1983; Jewgienij Osietrow, Tri zizni Karamzina, Moskwa 1985) Andrzej Nowak Natan Ejdelman (aut. dzieła rec.) Jewgienij Osietrow (aut. dzieła rec.) s. 745-751
"Złota nie można sprzedawać jak prosa" : (na marginesie pracy Jean-Baptiste Kiéthéga, L'or de la Volta Noire, Archéelogie et histoire de l'exploration traditionelle (Région do Poura, Haute-Volta), Paris 1983) Bronisław Nowak Jean-Baptiste Kiéthéga (aut. dzieła rec.) s. 753-765
Daniel Beauvois o kresach południowych : (w związku z pracą D. Beauvois, Le noble, le serf et le revisor. La noblesse polonaise entre le tsarisme et les masses ukrainiennes (1831-1863), Paris-Montreaux 1985) Stefan Kieniewicz Daniel Beauvois (aut. dzieła rec.) s. 767-775
"Odysseus. Die Taten und Leiden des Helden in antiker Kunst und Literatur", Frank Brommer, Darmstadt 1983 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Frank Brommer (aut. dzieła rec.) s. 777-779
"Studia nad powstaniem Spartakusa", Roman Kamienik, Lublin 1984 : [recenzje] Jerzy Kolendo Roman Kamienik (aut. dzieła rec.) s. 779-784
"Velká Morava a počatky československé státnosti. K 1100. výroči smrti Metodéje", red. Josef Poulik, Bohuslav Chropovský a kol. Praha-Bratislava 1985 : [recenzja] Henryk Ruciński Bohuslav Chropovský (aut. dzieła rec.) Josef Poulik (aut. dzieła rec.) s. 784-790
"Z osidlenia západného a stredného Slovenska v stredoveku", Branislav Varsik, Bratislava 1984 : [recenzja] Adrienne Körmendy Branislav Varsik (aut. dzieła rec.) s. 790-792
"Cheiron. Materiali e strumenti di aggiornamento storiografico, t. 1-4", a cura di Marco Cattini e Marzio A. Romani ; t. 4 a cura di Marco Bianchini, Daniela Frigo e Cesare Mozzarelli, Brescia-Parma 1983, 1984, 1985 : [recenzja] Wojciech Tygielski Marco Bianchini (aut. dzieła rec.) Marco Cattini (aut. dzieła rec.) Daniela Frigo (aut. dzieła rec.) Cesare Mozzarelli (aut. dzieła rec.) Marzio A. Romani (aut. dzieła rec.) s. 792-794
"Ämterhandel im Spätmittelalter und im 16. Jahrhundert. Refarate eines internationalen Colloquiums in Berlin vom 1. bis 3. Mai 1980", wyd. Ilia Mieck, Berlin 1984 : [recenzja] Antoni Mączak Ilja Mieck (aut. dzieła rec.) s. 794-797
"Théodore Desorgues ou la Désorganisation, Aix-Paris 1763-1808", Michel Vovelle, Paris 1985, seria Univers Historique : [recenzja] Monika Senkowska-Gluck Michel Vovelle (aut. dzieła rec.) s. 798-802
"The emergence of carceral institutions: prisons, galleys and lumatic asylums 1550-1900", ed. Pieter Spierenburg, [Rotterdam] 1984 : [recenzja] Małgorzata Karpińska Pieter Spierenburg (aut. dzieła rec.) s. 802-806
"Priester der Klio. Historisch-sozialwissenschaftliche Studien zur Herkunft und Karriere deutscher Historiker und zur Geschichte der Geschichtswissenschaft 1800-1970", Wolfgang Weber, Frankfurt [etc.] 1984 : [recenzja] Henryk Olszewski Wolfgang Weber (aut. dzieła rec.) s. 806-811
"Izuczenie isotrii Afriki. Problemy i dostiżenija", red. B. B. Piotrowskij i B. M. Tupolew, Moskwa 1985 : [recenzja] Bronisław Nowak B. B. Piotrowskij (aut. dzieła rec.) B. M. Tupolew (aut. dzieła rec.) s. 812-814
"PNA: A centennial history of the Polish National Alliance of the United States of North America", Donald E. Pienkos, New York 1984 : [recenzja] Krzysztof Groniowski Donald E. Pienkos (aut. dzieła rec.) s. 815-819
"Die Kolonien und das Deutsche Reich. Die wirtschaftliche Bedeutung der deutschen Besitzungen in Uebersee", Francesca Schinzinger, Stuttgart 1984 : [recenzja] Marek Czapliński Francesca Schinzinger (aut. dzieła rec.) s. 819-822
"Československo a Marshallův plan (přispěvek k problematice mezinárodních souvislostí revolučního procesu v Československu v letech 1945-1948)", Zdeněk Veselý, Praha 1985 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Zdeněk Veselý (aut. dzieła rec.) s. 822-825
"Geschichte und Alternativen. Scheidewege des Handelns", Eva Ancsel, Budapest 1984 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Eva Ancsel (aut. dzieła rec.) s. 827-828
"Prośba za chrześcijanami. O zmartwychwstaniu umarłych", Atenagoras z Aten, z jęz. grec. przeł., wstępem i przypisami opatrzył Stanisław Kalinowski, Warszawa 1985 : [recenzja] Ewa Wipszycka Atenagoras z Aten (aut. dzieła rec.) Stanisław Kalinowski (aut. dzieła rec.) s. 828-829
"Homilie o Księgach Rodzaju, Wyjścia, Kapłańskiej", Orygenes, przekł. i oprac. Stanisław Kalinowski, wstęp ks. Emil Stanula, Warszawa 1984 : [recenzja] Ewa Wipszycka Stanisław Kalinowski (aut. dzieła rec.) Emil Stanula (aut. dzieła rec.) s. 829-830
"Grandes dates du Mali", Alpha Oumar Konare, Adam Ba Konare, Bamako 1983 : [recenzja] Michał Tymowski Alpha Oumar Konare (aut. dzieła rec.) Adam Ba Konare (aut. dzieła rec.) s. 830-831
"Pomniki sztuki w Polsce, t. I: Małopolska", Jerzy Z. Łoziński, Warszawa 1985 : [recenzja] Barłomiej Kaczorowski Jerzy Z. Łoziński (aut. dzieła rec.) s. 831-832
"Nummus et historia. Pieniądz Europy średniowiecznej", pod red. Stefana K. Kuczyńskiego i Stanisława Suchodolskiego, Warszawa 1985 : [recenzja] Marian Dygo Stefan K. Kuczyński (aut. dzieła rec.) Stanisław Suchodolski (aut. dzieła rec.) s. 832-833
"Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia Historica, t. I", Poznań 1985 : [recenzja] Rafał Karpiński s. 833-834
"Księga Komturstwa Gdańskiego", wyd. K. Ciesielska, I. Janosz-Biskupowa, Warszawa 1983 : [recenzja] Henryk Samsonowicz K. Ciesielska (aut. dzieła rec.) I. Janosz-Biskupowa (aut. dzieła rec.) s. 834-835
"Antologia mistyków franciszkańskich, t. I: Wiek XIII", zebr. i zred. o. Salezy Kafel, Warszawa 1985 : [recenzja] Rafał Karpiński Salezy Kafel (aut. dzieła rec.) s. 835-836
"Klasztory bernardyńskie w Polsce w jej granicach historycznych", pod red. ks. Hieronima Eugeniusza Wyczawskiego, Kalwaria Zebrzydowska 1985 : [recenzja] Rafał Karpiński Hieronim Eugeniusz Wyczawski (aut. dzieła rec.) s. 836-838
"De conflictu Hungarorum cum Solymano Turcarum imperatore ad Mohach historia verissima", Stephanus Brodericus, ed. Petrus Kulcsar, Budapest 1985 : [recenzja] Rafał Karpiński Stephanus Brodericus (aut. dzieła rec.) Csaba Csapodi (aut. dzieła rec.) Petrus Kulcsar (aut. dzieła rec.) s. 838-839
"Góra Świętej Anny. Sanktuarium diecezji opolskiej", Aschaffenburg 1985 : [recenzja] Rafał Karpiński s. 838
"Europejskość i polskość literatury naszego renesansu", Janusz Pelc, Warszawa 1984 : [recenzja] Rafał Karpiński Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 839-840
"Il Padre di Famiglia. Governo della casa e governo civile nella tradizione dell' "Economica" tra cinque e seicento", Daniela Frigo, Roma 1985 : [recenzja] Wojciech Tygielski Daniela Frigo (aut. dzieła rec.) s. 840
"Dekret w niebieskim ferowany parlamencie. Wybór testamentów z XVII-XVIII wieku", s. Małgorzata Borkowska, Krakow 1984 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Małgorzata Borkowska (aut. dzieła rec.) s. 840-841
"Orient i orientalizm w sztuce. Materiały sesji Stowarzyszenia Historykow Sztuki, Kraków, grudzień 1983", Warszawa 1986 : [recenzja] Barłomiej Kaczorowski s. 841-842
"Powstanie kościuszkowskie w dokumencie archiwalnym", oprac. Barbara Sobolowa, Warszawa 1985 : [recenzja] Łukasz Kądziela Barbara Sobolowa (aut. dzieła rec.) s. 842-843
"Pamiętnik", Walerian Łukasiński, oprac. i wstępem poprzedził Rafał Gerber, Warszawa 1986 : [recenzja] Małgorzata Karpińska Rafał Gerber (aut. dzieła rec.) Walerian Łukasiński (aut. dzieła rec.) s. 843-844
"Traktat o wieczystym przymierzu między narodami ucywilizowanymi. Konstytucja dla Europy", Wojciech Bogumił Jastrzębowski, oprac. i zarys dziejów myśli pacyfistycznej Franciszka Ramotowska, Warszawa-Łódź 1985 : [recenzja] Małgorzata Karpińska Wojciech Bogumił Jastrzębowski (aut. dzieła rec.) Franciszka Ramotowska (aut. dzieła rec.) s. 844-845
"Podróż do Polski", Sven Jonas Stille, przeł., wstępem i przypisami opatrzyła Janina Hera, Warszawa 1985 : [recenzja] Małgorzata Karpińska Janina Hera (aut. dzieła rec.) Sven Jonas Stille (aut. dzieła rec.) s. 845-846
"Materiały do biografii, genealogii i heraldyki polskiej, tom VII/VIII", kom. red. Maria Danielewicz-Zielińska [et al.], Rzym 1985 : [recenzja] Stefan Krzysztof Kuczyński Maria Danielewicz-Zielińska (aut. dzieła rec.) s. 846-847
"Adam Jerzy Czartoryski. Pamiętniki i memoriały polityczne 1776-1809", wybrał, oprac., wstępem i przypisami opatrzył Jerzy Skowronek, Warszawa 1986 : [recenzja] Adam Gałkowski Adam Jerzy Czartoryski (aut. dzieła rec.) Jerzy Skowronek (aut. dzieła rec.) s. 847-848