Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 64
Przegląd Historyczny
1980, Tom 71, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Między prawem książęcym a władztwem gruntowym. 1, Z zagadnień początków poddaństwa w Polsce Karol Modzelewski s. 209-234
Szczuczyński ośrodek sukienniczy w latach 1698-1710 Irena Grochowska s. 235-252
Polska opinia publiczna wobec wojny domowej w Hiszpanii 1936-1937 Michał Czajka s. 253-275
Możliwości wzbogacenia problematyki dziejów handlu gdańskiego w XVII w. w archiwach miast portowych (Archiwum Departamentalne Żyrondy w Bordeaux) Jerzy Trzoska s. 277-293
Formowanie się miast-państw w południowej Mezopotamii Jerzy Targalski s. 295-323
Problemy religii Getów w korespondencji Godfryda Ernesta Groddecka i Joachima Lelewela Jan Trynkowski s. 325-331
Jeszcze o Twardowskim Roman Bugaj s. 333-342
Polacy w Rosji przed pierwszą wojna światową : (w związku z książką Zygmunta Łukawskiego, Ludność polska w Rosji 1863-1914, Wrocław [etc.] 1978) Andrzej Szwarc Paweł Wieczorkiewicz Zygmunt Łukawski (aut. dzieła rec.) s. 343-356
Portret Wielkopolski : (na marginesie pracy Edmunda Mokowskiego, Kształtowanie się stosunków społeczno-politycznych w Wielkopolsce w latach 1926-1939, Warszawa-Poznań 1979) Szymon Rudnicki Edmund Makowski (aut. dzieła rec.) s. 357-366
"La ville médiévale. Sysèteme social, sysèteme urbain", Yves Barel, Grenoble 1979 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Yves Barel (aut. dzieła rec.) s. 367-369
"Historia Mali", Michał Tymowski, Wrocław [etc.] 1979 : [recenzja] Bronisław Nowak Michał Tymowski (aut. dzieła rec.) s. 369-373
"Oczerki istoriczeskoj gieografii Mołdawii XIII-XV wieka", Łazar L. Polewoj, Kisziniew 1979 : [recenzja] Andrzej Żbikowski Łazar L. Polewoj (aut. dzieła rec.) s. 373-377
"Goroda Sibiri (ekonomika, uprawlenie i kultura gorodow Sibiri w dosowietskij pieriod)", pod red. O. N. Wiłkowa, Nowosibirsk 1974; "Istorija gorodow Sibiri dosowietskogo pierioda (XVII-naczało XX w.)", pod red. O. N. Wiłkowa, Nowosibirsk 1977; "Goroda Sibiri (epocha feodalizma i kapitalizma)", pod red. O. N. Wiłkowa, Nowosibirsk 1978 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz O. N. Wiłkow (aut. dzieła rec.) s. 377-386
"Wiek Oświecenia, t. 1-3", Warszawa 1978 : [recenzja] Anna Kamola s. 386-388
"Tri portreta epochi Wielikoj Francuskoj Riewolucji", A. Z. Manfred, Moskwa 1978 : [recenzja] Małgorzata Żbikowska A. Z. Manfred (aut. dzieła rec.) s. 388-391
"Przemiany społeczne w Królestwie Polskim 1815-1864", praca zespołowa wykonana pod kier. Witolda Kuli i Janiny Leskiewiczowej, Wrocław [etc.] 1979 : [recenzja] Ireneusz Ihnatowicz Witold Kula (aut. dzieła rec.) Janina Leskiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 391-397
"The Diehards. Aristocratic Society and Politics in Edwardian England", Gregory D. Philips, Cambridge Mass.-London : [recenzja] Daniel Grinberg Gregory D. Philips (aut. dzieła rec.) s. 397-399
"Die Sozialdemokratie und die Revolution von 1918/19", Heinrich August Winkler, Berlin-Bonn 1979 : [recenzja] Paweł Wróbel Heinrich August Winkler (aut. dzieła rec.) s. 399-401
"Dokumenty k historii mnichovského diktátu 1937-1939", Praha 1979 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski s. 401-403
"Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa I-IV w.", Marcel Simon, Warszawa 1979 : [recenzja] Ewa Wipszycka Marcel Simon (aut. dzieła rec.) s. 405-407
"Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu", oprac. B. Bravo [et al.], pod red. E. Wipszyckiej, Warszawa 1979 : [recenzja] Maria Niewęgłowska Benedetto Bravo (aut. dzieła rec.) Ewa Wipszycka (aut. dzieła rec.) s. 405
"Bizantyjczycy i ich świat", Peter Arnott, przeł. Krystyna Dudziak, Warszawa 1979 : [recenzja] Zbigniew Morawski Peter Arnott (aut. dzieła rec.) Krystyna Dudziak (aut. dzieła rec.) s. 407
"Romańskie kościoły pielgrzymkowe", Ks. Bolesław Przybyszewski, Kraków 1979 : [recenzja] Rafał Karpiński Bolesław Przybyszewski (aut. dzieła rec.) s. 408
"Informatione. Biuletyn Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych, 1", Rzym-Warszawa 1976 : [recenzja] Rafał Karpiński s. 409
"Pomorze Zachodnie w żywotach Ottona", przetł., wstęp i komentarz oprac. Jan Wikarjak, przedm. opatrzył Gerard Labuda, Warszawa 1979 : [recenzja] Marian Dygo Gerard Labuda (aut. dzieła rec.) Jan Wikarjak (aut. dzieła rec.) s. 410
"Tmutarakanskij kamen", A. A. Medyncewa, Moskwa 1979 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz A. A. Medyncewa (aut. dzieła rec.) s. 410
"Istituzioni, Cultura e Società in Italia e in Polonia (Secc. XIII-XIX). Atti del Convegno italo-polaco di Stidi Storici (Lecce-Napoli, 10-17 febbraio 1976)", wyd. Cosimo Damiano Fonseca, Lecce 1979 : [recenzja] Wojciech Tygielski Cosimo Damiano Fonseca (aut. dzieła rec.) s. 411-412
"Gniezno. Zarys dziejów", Jerzy Topolski, Poznań 1979 : [recenzja] Zbigniew Morawski Jerzy Topolski (aut. dzieła rec.) s. 413
"Gouvernement et vie de l'Eglise au Moyen Age. Recueil d'études", Raymonde Foreville, London 1979 : [recenzja] Stanisław Russocki Raymonde Foreville (aut. dzieła rec.) s. 414
"Zaniklé středověké osady a jejich plužiny. Metodika historickogeografického výzkumu v oblastii Drahanské vrchoviny", Ervin Černý, Praha 1979 : [recenzja] Marian Dygo Ervin Černý (aut. dzieła rec.) s. 415-416
"700 lat myśli polskiej: Filozofia i myśl społeczna XIII-XV wieku", red. Juliusz Domański, Warszawa 1978; "Filozofia i myśl społeczna XVI wieku", red. Lech Szczucki, Warszawa 1978; "Filozofia i myśl społeczna XVII wieku. Cz. 1-2", red. Zbigniew Ogonowski, Warszawa 1979; "Filozofia i myśl społeczna w latach 1831-1864", red. Andrzej Walicki, całość opatrzył wstępem Władysław Tatarkiewicz, Warszawa 1977 : [recenzja] Marek Urbański Juliusz Domański (aut. dzieła rec.) Zbigniew Ogonowski (aut. dzieła rec.) Lech Szczucki (aut. dzieła rec.) Władysław Tatarkiewicz (aut. dzieła rec.) Andrzej Walicki (aut. dzieła rec.) s. 416-417
"Filozofia i myśl społeczna XIII-XIV wieku", red. Julian Domański, Warszawa 1978 : [recenzja] Marek Urbański Julian Domański (aut. dzieła rec.) s. 417
"Architektura gotycka na ziemi chełmińskiej", Teresa Mroczko, Warszawa 1980 : [recenzja] Marian Dygo Teresa Mroczko (aut. dzieła rec.) s. 418-419
"Pametna bitka na narodite. Jewropejskijat jugoiztok i osmanskoto zawojewanie kraja na XIV i prywata połowina na XV w.", Bistra Cwetkowa, wyd. 2 przerobione i uzup., Warna 1979 : [recenzja] Rafał Karpiński Bistra Cwetkowa (aut. dzieła rec.) s. 419-420
"Sosłowje gorożan i feodalnoje gosudarstwo w Anglii XIV wieka", L. P. Repina, Moskwa 1979 : [recenzja] Zbigniew Morawski L. P. Repina (aut. dzieła rec.) s. 419
"Kolumb", Jakow Swiet, przeł. Marek Kalisz, Warszawa 1979 : [recenzja] Maria Wrede Jakow Swiet (aut. dzieła rec.) s. 420
"Dwór murowany w Polsce XVI wieku (wieża, kamienica, kasztel)", Teresa Jakimowicz, Warszawa-Poznań 1979 : [recenzja] Maria Sierocka Teresa Jakimowicz (aut. dzieła rec.) s. 421-422
"Henryk VIII", Albert Frederick Pollard, przeł. Irena Szymańska, Warszawa 1978 : [recenzja] Tomasz Jendryczko Albert Frederick Pollard (aut. dzieła rec.) s. 421
"Filozofia i myśl społeczna XVI wieku", red. Lech Szczucki, Warszawa 1978 : [recenzja] Marek Urbański Lech Szczucki (aut. dzieła rec.) s. 422
"Kriestjanstwo Russkogo Siewiera w XVI w.", A. I. Kopanew, Leningrad 1978 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz A. I. Kopanew (aut. dzieła rec.) s. 423-424
"The Swedish imperial experience 1560-1718", Michael Roberts, Cambridge [etc.] 1979 : [recenzja] Wojciech Tygielski Michael Roberts (aut. dzieła rec.) s. 424-426
"Agrarnaja istorija siewero-zapada Rossii XVI wieka. Siewier, Pskow", pod red. A. L. Szapiro, Leningrad 1978 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz A. L. Szapiro (aut. dzieła rec.) s. 424
"Ziemskije sobory Russkogo gosudarstwa w XVI-XVII ww.", Lew W. Czerepin, Moskwa 1978 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz Lew W. Czerepin (aut. dzieła rec.) s. 424
"Filozofia i myśl społeczna XVII wieku, cz. 1-2", red. Zbigniew Ogonowski, Warszawa 1979 : [recenzja] Marek Urbański Zbigniew Ogonowski (aut. dzieła rec.) s. 426
"Oczerki russkoj kultury XVII wieka, cz. 1", Moskwa 1979 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz s. 427
"Sejm zwyczajny z roku 1629", Anna Filipczak-Kocur, Warszawa-Wrocław 1979 : [recenzja] Rafał Karpiński Anna Filipczak-Kocur (aut. dzieła rec.) s. 427-428
"Polonica svecana artistica", Zygmunt Łakociński, "Źródła do dziejów sztuki polskiej, t. XVII", pod red. Andrzeja Ryszkiewicza, Wrocław [etc.] 1979 : [recenzja] Stefan Krzysztof Kuczyński Andrzej Ryszkiewicz (aut. dzieła rec.) Zygmunt Łakociński (aut. dzieła rec.) s. 428-429
"Preussen nach dem Siebenjähhrigen Krieg", Ingrid Mittenzwei, Berlin 1979 : [recenzja] Andrzej Klonder Ingrid Mittenzwei (aut. dzieła rec.) s. 429-430
"Kraków w latach 1796-1918, Dzieje Krakowa, t. 3", Janina Bieniarzówna, Jan M. Małecki, Kraków 1979 : [recenzja] Andrzej Szwarc Janina Bieniarzówna (aut. dzieła rec.) s. 430
"Koroliestwo Polskoje w 1815-1830 gg. Ekonomiczeskoje i socjalnoje razwitije", Łarisa A. Obuszenkowa, Moskwa 1979 : [recenzja] Andrzej Szwarc Łarisa A. Obuszenkowa (aut. dzieła rec.) s. 431
"Szkice na temat galicyjskich ruchów i myśli politycznej (1848-1892)", Rett R. Ludwikowski, Kraków 1980 : [recenzja] Andrzej Szwarc Rett R. Ludwikowski (aut. dzieła rec.) s. 432
"Pomory. Formirowanie gruppy i sistiema chozjajstwa", Tatiana A. Bernsztam, Leningrad 1978 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz Tatiana A. Bernsztam (aut. dzieła rec.) s. 432-433
"Statistical studies of historical social structure", K. W. Watcher, E. A. Hammel, P. Laslett, New York-San Francisco-London 1978 : [recenzja] Maria Sierocka E. A. Hammel (aut. dzieła rec.) P. Laslett (aut. dzieła rec.) K. W. Watcher (aut. dzieła rec.) s. 433-434
"Burżuazja warszawska drugiej połowy XIX wieku w świetle akt notarialnych", Joanna Hensel, Warszawa 1979 : [recenzja] Andrzej Biernat Joanna Hensel (aut. dzieła rec.) s. 434
"Konserwatyzm w poglądach społeczno-filozoficznych Henryka Rzewuskiego", Józef Urbaniak, Poznań 1979 : [recenzja] Tomasz Kizwalter Józef Urbaniak (aut. dzieła rec.) s. 435-436
"Filozofia i myśl społeczna w latach 1831-1864", red. Andrzej Walicki, oprac. tekstów Jan Garewicz, Warszawa 1977 : [recenzja] Andrzej Szwarc Jan Garewicz (aut. dzieła rec.) Andrzej Walicki (aut. dzieła rec.) s. 435
"Listy, t. 1, cz. 1-2", Józef Kalinowski (O. Rafał od św. Józefa OCD), wyd. Czesław Gil OCD, Lublin 1978 : [recenzja] Andrzej Biernat Czesław Gil (aut. dzieła rec.) Józef Kalinowski (aut. dzieła rec.) s. 436-437
"Historia XIX i XX wieku. Studia i szkice. Prace ofiarowane Henrykowi Jabłońskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin", komitet red. A. Garlicki, J. R. Szaflik, M. Wojciechowski, Wrocław [etc.] 1979 : [recenzja] Andrzej Biernat Andrzej Garlicki (aut. dzieła rec.) Józef Ryszard Szaflik (aut. dzieła rec.) Marian Wojciechowski (aut. dzieła rec.) s. 437-438
"Polonia wobec niepodległości Polski w czasie I wojny światowej", praca zbiorowa pod red. Haliny Florkowskiej-Frančić, Mirosława Frančića, Hieronima Kubiaka, Wrocław [etc.] 1979 : [recenzja] Tomasz Nałęcz Halina Florkowska-Frančić (aut. dzieła rec.) Mirosława Frančića (aut. dzieła rec.) Hieronima Kubiaka (aut. dzieła rec.) s. 438
"Prasa żydowska w Warszawie 1823-1939", Marian Fuks, Warszawa 1979 : [recenzja] Tomasz Nałęcz Marian Fuks (aut. dzieła rec.) s. 439
"Prasa i społeczność polska we Francji w latach 1920-1940", Andrzej Paczkowski, Wrocław [etc.] 1979 : [recenzja] Tomasz Nałęcz Andrzej Paczkowski (aut. dzieła rec.) s. 440-441
"Prasa polska w latach 1918-1939", Andrzej Paczkowski, "Historia prasy polskiej", red. Jerzy Łojek, Warszawa 1980 : [recenzja] Wiesław Władyka Andrzej Paczkowski (aut. dzieła rec.) Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 440
"Stronnictwo Pracy. Działalność polityczna i koncepcje programowe", Jacek Majchrowski, Kraków 1979 : [recenzja] Wiesław Władyka Jacek Majchrowski (aut. dzieła rec.) s. 441
"Związek Związków Zawodowych 1931-1939", Seweryn Ajzner, Warszawa 1979 : [recenzja] Wiesław Władyka Seweryn Ajzner (aut. dzieła rec.) s. 441-442