Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 59
Przegląd Historyczny
1980, Tom 71, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Legenda o rzymskim pochodzeniu Litwinów i jej stosunek do mitu sarmackiego Elżbieta Kulicka s. 1-21
Resursy w Królestwie Polskim (1820-1863) Andrzej Szwarc s. 23-49
Polsko-niemiecka umowa gospodarcza z 17 marca 1930 r. : (case study mechanizmu podejmowania decyzji politycznych w II Rzeczypospolitej) Jerzy Halbersztadt s. 51-76
Opinia prasy o stosunku stronnictw opozycyjnych do polsko-radzieckiego układu o nieagresji z 1932 r. Jerzy Milewski s. 77-90
Fortfikacja wzorcowa Napoleona Ryszard Belostyk s. 91-111
Listy Franciszka Smolki do Tadeusza Romanowicza z 1870 roku Zbigniew Fras s. 113-119
Stryjkowski chyba nadal zagadkowy : (w związku z pracą Julii Radziszewskiej, Maciej Stryjkowski - historyk-poeta z epoki Odrodzenia, Katowice 1978) Zbysław Wojtkowiak Julia Radziszewska (aut. dzieła rec.) s. 121-129
O tolerancji w Wielkim Księstwie Litewskim : (na marginesie książki Marcelego Kosmana, Protestanci i kontrreformacja. Z dziejów tolerancji w Rzeczypospolitej XVI-XVII w., Wrocław [etc.] 1978) Jan Dzięgielewski Marcel Kosman (aut. dzieła rec.) s. 131-137
Małe miasto jako ośrodek rynku lokalnego i regionalnego na Pomorzu Gdańskim w XVII-XVIII w. : przykład Nowego nad Wisłą : (w związku z książką A. Pryłowski, Gospodarka Nowego n. Wisłą w latach 1662-1772. Problemy produkcji i wymiany, Bydgoszcz 1978) Józef Maroszek Andrzej Wyrobisz A. Pryłowski (aut. dzieła rec.) s. 139-145
"Aspekte der Nationenbildung im Mittelalter. Ergebnisse der Marburger Rundgespräche 1972-1975" hrsg. von Helmut Beumann und Werner Schröder, Sigmaringen 1978 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Helmut Beumann (aut. dzieła rec.) Werner Schröder (aut. dzieła rec.) s. 147-150
"Die Akten des Kanonisationsprozesses Dorotheas von Montau von 1394 bis 1521", hrsg. von Richard Stachnik [et al.], Köln-Wien 1978 : [recenzja] Karol Górski Richard Stachnik (aut. dzieła rec.) s. 150-151
"The elizabethan conquest of Ireland : a pattern established 1565-76", Nicholas Canny, Hassock Sussex : [recenzja] Antoni Mączak Nicholas Canny (aut. dzieła rec.) s. 151-154
"Filip II", Geoffrey Parker, Boston-Toronto 1978 : [recenzja] Jan Kieniewicz Geoffrey Parker (aut. dzieła rec.) s. 154-156
"Family and inheritance. Rural society in Western Europe, 1200-1800", wyd. J. Goody, J. Thirsk, E. P. Thopson, Cambridge 1976 : [recenzja] Andrzej Pośpiech J. Goody (aut. dzieła rec.) J. Thirsk (aut. dzieła rec.) E. P. Thopson (aut. dzieła rec.) s. 156-159
"The courts of Europe. Politics, patronage and royalty 1400-1800", wyd. A. G. Dickens, London 1977 : [recenzja] Wojciech Tygielski A. G. Dickens (aut. dzieła rec.) s. 159-161
"Les noblesses européennes de la fin du XVe siècle à la fin du XVIIIe siècle", Jean-Pierre Labatut, Paris 1978 : [recenzja] Antoni Mączak Jean-Pierre Labatut (aut. dzieła rec.) s. 161-163
"The Prague Slav Congress of 1848", Lawrence D. Orton, New York 1978 : [recenzja] Marian Tyrowicz Lawrence D. Orton (aut. dzieła rec.) s. 163-166
"Zagraniczne pożyczki państwowe na tle systemu dochodów i wydatków Polski międzywojennej", Andrzej Drwiłło, Gdańsk 1978 : [recenzja] Zbigniew Landau Andrzej Drwiłło (aut. dzieła rec.) s. 166-169
"W żołnierskim siodle", Stanisław Piotrowski, Warszawa 1978 : [recenzja] Janusz Odziemkowski Stanisław Piotrowski (aut. dzieła rec.) s. 169-171
"The Greek concept of jutice. From its shadow in Homer to its substance in Plato", Eric A. Havelock, Cambridge and London 1978 : [recenzja] Maria Niewęgłowski Eric A. Havelock (aut. dzieła rec.) s. 173
"Problemy metodologiczne dziejów Niemiec. Materiły z sesji naukowej zorganizowanej przez Zakład Historii Niemiec IH UAM w dniach 21-22 września 1977 r.", Poznań 1978 : [recenzja] Jerzy Halbersztadt s. 173-174
"Elementy demografii historycznej. Materiały do wykładów, ćwiczeń i metodyki prac badawczych", Jerzy Michalewicz, Warszawa 1979 : [recenzja] Wojciech Tygielski Jerzy Michalewicz (aut. dzieła rec.) s. 174-175
"Bizancjum a ziemie północno-zachodnio-słowiańskie we wczesnym średniowieczu. Studium archeologiczne", Eligia Gassowska, Wrocław 1979 : [recenzja] Zbigniew Morawski Eligia Gąssowska (aut. dzieła rec.) s. 175-176
"Normanowie", Lech Leciejewicz, Wrocław [etc.] 1979 : [recenzja] Marian Dygo Lech Leciejewicz (aut. dzieła rec.) s. 176-177
"Historia Gdańska, t. 1", oprac. zbiorowe pod red. Edmunda Cieślaka,, Gdańsk 1978 : [recenzja] Zbigniew Morawski Edmund Cieślak (aut. dzieła rec.) s. 177
"Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento" ; "Jahrbuch des italienisch-deutschen historischen Instituts in Trient, t. 1-3", Bologna, 1975-1977 : [recenzja] Wojciech Tygielski s. 178-179
"Dzieje Inowrocławia, t. 1", pod red. Mariana Biskupa, Wrocław [etc.] 1978 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Marian Biskup (aut. dzieła rec.) s. 178
"Balcanica. Guide to the Polish archives relatives to the history of Balkan countries", collective work under the scientific direction of Tadeusza Walichnowski, Warsaw 1979 : [recenzja] Rafał Karpiński Tadeusz Walichnowski (aut. dzieła rec.) s. 179-180
"Archeologiczeskije oczerki istorii nowgorodskoj torgowli X-XIV ww.", Elena A. Rybina, Moskwa 1978 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz Elena A. Rybina (aut. dzieła rec.) s. 180
"Muzułmańska sekta asasynów w piśmienictwie wieków średnich", Jerzy Hauziński, Poznań 1978 : [recenzja] Zbigniew Morawski Jerzy Hauziński (aut. dzieła rec.) s. 181-182
"Kronikarze czescy. Kanonik Wyszehradzki, Mnich Sazawski", tł., wstęp i koment. Maria Wojciechowska, Warszawa 1978 : [recenzja] Marian Dygo Maria Wojciechowska (aut. dzieła rec.) s. 181
"Polityka orientala Fryderyka II Hohenstaufa", Jerzy Hauziński, Poznań 1978 : [recenzja] Zbigniew Morawski Jerzy Hauziński (aut. dzieła rec.) s. 182
"Epithoma rerum hungaricarum", Petrus Ransanus, [ed.] Petrus Kulcsár, Budapest 1977 : [recenzja] Rafał Karpiński Petrus Kulcsár (aut. dzieła rec.) Petrus Ransanus (aut. dzieła rec.) s. 182-183
"Sztuka i ideologia XV wieku. Materiały Sympozjum Komitetu o Sztuce PAN, Warszawa 1-4 grudnia 1976", pod red. Piotra Skubiszewskiego, Warszawa 1978 : [recenzja] Marian Dygo Piotr Skubiszewski (aut. dzieła rec.) s. 183-184
"Poglądy monetarne w Polsce od XV do XVIII wieku", Aleksandra Popioł-Szymańska, Poznań 1978 : [recenzja] Marian Dygo Aleksandra Popioł-Szymańska (aut. dzieła rec.) s. 184-185
"Partiziati e aristocrazie nobiliari. Ceti dominanti e organizzazione del potere nell'Italia centro-settentrionale dal XVI al XVIII secolo", Trento 1978 : [recenzja] Antoni Mączak s. 185-186
"Problemy literatury staroploskiej, seria III", pod red. Janusza Pelca, Wrocław [etc.] 1978 : [recenzja] Rafał Karpiński Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 186-187
"Jan Kostka, kasztelan gdański, prezes Komisji Morskiej i rzecznik unii Prus z Koroną", Stanisław Bodniak, Zofia Skorupska, Wrocław 1979 : [recenzja] Andrzej Pośpiech Stanisław Bodniak (aut. dzieła rec.) Zofia Skorupska (aut. dzieła rec.) s. 187
"Vilniaus Akademijos Spaustuves Leidiniai 1576-1805. Bibliografija", K. Čepinè, I. Petrauskienè, Vilnius 1979 : [recenzja] Henryk Wisner I. Petrauskienè (aut. dzieła rec.) K. Čepinè (aut. dzieła rec.) s. 188-189
"O Zamoyskich, Zamościu i Akademii Zamoyskiej", Adam Andrzej Witusik, Lublin 1978 : [recenzja] Wojciech Tygielski Adam Andrzej Witusik (aut. dzieła rec.) s. 188
"Ikones książąt i królów polskich (reprodukcja fototypiczna wydania z 1605 r.)", Jan Głuchowski, oprac. Barbara Górska, Wrocław [etc.] : [recenzja] Marek Wrede Jan Głuchowski (aut. dzieła rec.) s. 189-190
"Ssyłka i oszczestwienno-politiczeskaja żizń w Sibiri (XVIII-naczało XX w.)", red. Ł. M. Goriuszkin, Nowosybirsk 1978 : [recenzja] Andrzej Szwarc Ł. M. Goriuszkin (aut. dzieła rec.) s. 190-192
"Wojownicy sarmaccy", Szymon Starowolski, przekł. i wstęp Jerzy Starnawski, Warszawa 1979 : [recenzja] Maria Sierocka Jerzy Starnawski (aut. dzieła rec.) Szymon Starowolski (aut. dzieła rec.) s. 190
"Pamiętnik mojego życia, t. 1-2", Tadeusz Bobrowski, oprac., wstępem i przypisami opatrzył Stefan Kieniewicz, Warszawa 1979 : [recenzja] Andrzej Szwarc Tadeusz Bobrowski (aut. dzieła rec.) Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) s. 192-193
"Prasa Galicji i Rzeczypospolitej Krakowskiej 1772-1850. Studia porównawcze", Marian Tyrowicz, Warszawa, 1978 : [recenzja] Andrzej Biernat Marian Tyrowicz (aut. dzieła rec.) s. 192
"Pamiętnik podolskiego powstania 1830-1831", Aleksander Gołyński, oprac. i wstępem poprzedził Eligiusz Kozłowski, Warszawa 1979 : [recenzja] Andrzej Biernat Aleksander Gołyński (aut. dzieła rec.) Eligiusz Kozłowski (aut. dzieła rec.) s. 193
"Polacy przez siebie samych odmalowani. Szkice fizjologiczne 1833-1862", wstęp i oprac. J. Rosnowska, oprac. C. Gajkowska, Kraków 1979 : [recenzja] Andrzej Szwarc C. Gajkowska (aut. dzieła rec.) J. Rosnowska (aut. dzieła rec.) s. 193-194
"Heroizm i kompromis. Prtret zbiorowy działaczy ludowych, t. 1-2", Tadeusz Kisielewski, Warszawa 1977-1979 : [recenzja] Wiesław Władyka Tadeusz Kisielewski (aut. dzieła rec.) s. 194
"Historiografia i polityka. Dzieje konkursu historycznego im. Juliana Ursyna Niemcewicza 1867-1922", Andrzej Feliks Grabski, Warszawa 1979 : [recenzja] Rafał Karpiński Andrzej Feliks Grabski (aut. dzieła rec.) s. 195-196
"U źródeł obozu belwederskiego", Andrzej Garlicki, Warszawa 1978 : [recenzja] Wiesław Władyka Andrzej Garlicki (aut. dzieła rec.) s. 195
"Moje wspomnienia", Wincenty Witos, przedm. i oprac. Antoni Czubiński [et al.], Warszawa 1978 : [recenzja] Tomasz Nałęcz Antoni Czubiński (aut. dzieła rec.) Wincenty Witos (aut. dzieła rec.) s. 196
"Ojczyzną był język i mowa... Kultura polska a odbudowa niepodległości w 1918 r.", Janusz Żarnowski, Warszawa 1978 : [recenzja] Tomasz Nałęcz Janusz Żarnowski (aut. dzieła rec.) s. 197
"Carat i ziemstwa na przełomie XIX i XX w.", Leszek Jaśkiewicz, Warszawa 1979 : [recenzja] Andrzej Szwarc Leszek Jaśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 197
"Przewrót majowy", Andrzej Garlicki, Warszawa 1978 : [recenzja] Wiesław Władyka Andrzej Garlicki (aut. dzieła rec.) s. 198
"Okupowanej Warszawy dzień powszedni. Studium historyczne", Tomasz Szarotka, wyd. 2 rozszerz., Warszawa 1979 : [recenzja] Wiesław Władyka Tomasz Szarotka (aut. dzieła rec.) s. 198
"Oddziały szturmowe konspiracyjnej Warszawy 1939-1944", Tomasz Strzembosz, Warszawa 1979 : [recenzja] Wiesław Władyka Tomasz Strzembosz (aut. dzieła rec.) s. 199-200
"Akcje zbrojne podziemnej Warszawy 1919-1944", Tomasz Strzembosz, Warszawa 1978 : [recenzja] Wiesław Władyka Tomasz Strzembosz (aut. dzieła rec.) s. 199
"Neuengamme", Bogdan Suchowiak, wyd. 2 rozszerz., Warszawa 1979 : [recenzja] Paweł Wróbel Bogdan Suchowiak (aut. dzieła rec.) s. 200
Komunikat - Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego [...]. s. 201