Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Palestra
1964, Tom 8, Numer 1(73)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O reformie adwokatury s. 1-4
Przepisy przejściowe i końcowe ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o ograniczeniu podziału gospodarstw rolnych Władysław Chojnowski s. 5-8
Z problematyki służebności gruntowych Włodzimierz Dzięciołowski s. 8-15
Zastosowanie art. 3 k.p.c. w sprawach o odszkodowanie za skutki wypadku Stanisław Rejman s. 16-19
Obrońca a obrońca społeczny w przyszłym k.p.k. Mieczysław Siewierski s. 19-27
O niektórych zagadnieniach prawomocności postanowień prokuratorskich umarzających postępowanie karne : (artykuł dyskusyjny) Alfred Kaftal s. 27-35
Element społeczny w rozstrzyganiu sporów gospodarczych oraz nowe przepisy o rozstrzyganiu sporów przez arbitraż państwowy Piotr Szczemielinow s. 35-36
Sylwetki wybitnych adwokatów : Franciszek Barss Jan Kocznur s. 37-42
Jeszcze o odsetkach za opóźnienie i innych materialnoprawnych skutkach wytoczenia procesu : (uwagi do artykułu M. Lisieckiego pt. "Wniesienie czy doręczenie pozwu", zamieszczonego w numerze 11 „Palestry” z 1963 r.) Bronisław Dobrzański s. 42-46
[Czy przepisy art. 52] E. Wierzbowski s. 46-48
"Prawo lokalowe - przepisy, orzecznictwo i wyjaśnienia", zebrał i oprac. Józef Prokopczuk, Warszawa 1963 : [recenzja] Stefan Mizera Józef Prokopczuk (aut. dzieła rec.) s. 48-51
Prasa o dawokaturze s. 51-54
Przegląd wydawnictw prawniczych Andrzej Wiśniewski s. 55-57
Wykonanie kary pozbawienia prawa prowadzenia pojazdów mechanicznych [przegląd artykułu Stanisława Waltosia, zamieszczonego w Nr 11(1963) czasopisma "Nowe Prawo"] Maria Cybulska s. 57-59
Powierzenie wykonania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców [przegląd artykułu Tadeusza Rowińskiego, zamieszczonego w Nr 9(1963) czasopisma "Nowe Prawo"] Maria Cybulska s. 59-60
O ustroju adwokatury w Rumunii [przegląd artykułu Stefana Klyty, zamieszczonego w Nr 9(1963) czasopisma "Nowe Prawo"] Maria Cybulska s. 60-61
O adwokaturze [przegląd artykułu J. Nawrota pt. "Praca zespołowa adwokatów w państwach kapitalistycznych", zamieszczonego w Nr 11(1963) czasopisma „Nowe Prawo”] Maria Cybulska s. 61-63
Poglądy J. U. Niemcewicza na prawo karne i wykonanie kary [przegląd art. Stanisława Walczaka o tym samym tytule, zamieszczonego w zeszycie 1(1963) "Przeglądu Penitencjarnego"] Maria Cybulska s. 63-64
O sądowym nadzorze penitencjarnym w ustawodawstwie polskim [przegląd artykułu Jerzego Śliwowskiego o tym samym tytule, zamieszczonego w zeszycie 1(1963) „Przeglądu Penitencjarnego”] Maria Cybulska s. 64-65
Renta z ubezpieczenia społecznego a odszkodowanie Maria Cybulska s. 65-66
Ochrona własności socjalistycznej a odpowiedzialność materialna pracownika w prawie węgierskim J. R. s. 66-67
Dopuszczenie do wykonywania zawodu adwokata w USA i Japonii J. R. s. 67-69
Obowiązkowe ubezpieczenie lotnicze w Jugosławii J. R. s. 69
Małżeństwa pośmiertne A. B. s. 70
Proces o obrazę Prezydenta Francji A. B. s. 70-71
Szybkość jazdy na autostradach A. B. s. 71
Z karty żałobnej s. 72-73
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 73-74
Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich s. 75-77
kronika z życia izb adwokackich s. 77-78