Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 59
Palestra
2013, Tom 58, Numer 1-2(661-662)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Powstanie Styczniowe jako fenomen prawny: w 150. rocznicę wybuchu Maksymilian Stanulewicz s. 9-16
Bezpieczeństwo publiczne a prawo jednostki do prywatności Wojciech Hermeliński s. 17-26
Projektowane zmiany dotyczące kosztów sądowych w sprawach cywilnych Piotr Fik Łukasz Niestrój s. 27-38
Regulacje prawne zasady „kultury bezpieczeństwa” w systemie raportowania zdarzeń w lotnictwie cywilnym Małgorzata Polkowska s. 39-46
Cash pooling – aspekty podatkowe Dominik Gajewski s. 47-56
Wpływ wspólnotowego prawa procesowego cywilnego na ewolucję instytucji „pomocy prawnej” w polskim międzynarodowym postępowaniu cywilnym w świetle Kodeksu postępowania cywilnego Tomasz Demendecki s. 57-63
"Korzystanie z trwałego i widocznego urządzenia" jako przesłanka zasiedzenia służebności gruntowej odpowiadającej treścią służebności przesyłu Marlena Jankowska Mirosław Pawełczyk s. 64-78
Udział adwokata w europejskim postępowaniu nakazowym – zagadnienia wybrane (cz. 2) Agata Harast s. 79-84
Kontratyp działania w granicach szczególnych uprawnień i obowiązków (cz. 1) Iwona Gierula s. 85-89
Tajemnica obrończa a podsłuch procesowy i kontrola operacyjna Dobrosława Szumiło-Kulczycka s. 90-100
Pojęcie uzgodnionej praktyki w świetle art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Aleksander Maziarz s. 101-106
Zakres orzekania (kognicji) sądu o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza w sentencji postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku (na marginesie uchwały SN z 13 października 2010 r., III CZP 64 Michał Niedośpiał s. 108-115
Zaskarżalność postanowienia o przyznaniu od Skarbu Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oraz niedopuszczalność przyznania tych kosztów poniżej stawki minimalnej Anna Kobińska s. 116-122
Odpowiedzialność cywilna radcy prawnego i adwokata za błędy procesowe Tomasz Szanciło s. 123-132
Dopuszczalność zażalenia na postanowienie w przedmiocie przyznania od Skarbu Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez peł- nomocnika z urzędu Piotr Rylski s. 133-139
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 30 listopada 2011 r., II Aka 349 Maciej Fingas s. 140-149
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 28 października 2011 r., VI ACa 392 Joanna Dominowska s. 150-155
Glosa do wyroku SN z 15 marca 2012 r., I CSK 330 Bartosz Chudziński s. 156-161
Nowa ustawa o adwokaturze na Ukrainie Andrij Kosyło s. 162-169
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego z zakresu prawa i postępowania cywilnego Zbigniew Strus s. 170-175
Przegląd orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Zbigniew Szonert s. 176-181
Przegląd orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Orzecznictwo TK w sprawach karnych w drugiej połowie 2012 r Michał Jackowski s. 182-186
Europejski Trybunał Praw Człowieka – przegląd orzecznictwa (lipiec–grudzień 2012 r.) Marek Antoni Nowicki s. 187-195
W poszukiwaniu granic jurysdykcyjnych: o sztuce jurysdykcyjnej wstrzemięź- liwości i ustąpienia pola Tomasz T. Koncewicz s. 196-201
Czy w wypadku istnienia dwóch różnych co do treści postanowień stwierdzających nabycie spadku po tym samym spadkodawcy należy skorzystać ze szczególnego trybu opisanego w art. 679 k.p.c., czy też z instytucji wznowienia postępowania? Ewa Stawicka s. 202-203
Jakie skutki procesowe wywołuje prowadzenie obrony przez adwokata skazanego na karę dyscyplinarną zawieszenia w czynnościach zawodowych? Antoni Bojańczyk s. 204-209
Zawinione najechanie kierującego samochodem na prawidłowo jadącego rowerzystę Wojciech Kotowski s. 210-214
Oskarżony Sherlock Holmes Stanisław Milewski s. 215-221
Prezent świąteczny Marian Filar s. 222-223
Pogłoski o wojnie Andrzej Tomaszek s. 224-227
Najtrudniejsza sprawa kryminalna (cz. 3): zaciśnięte usta komisarza Swolkienia Marek Sołtysik s. 228-233
Czy bronić "zdrajców Narodu", "zbrodniarzy faszystowsko-hitlerowskich" i "volksdeutschów"? : uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 25 maja 1946 r. w sprawie udziału adwokatów w procesach o zdradę Narodu lub o rehabilitację wyłączonych ze społeczeństwa Marcin Zaborski s. 234-247
"Kompensacja szkód wynikłych ze zdarzeń medycznych: problematyka cywilnoprawna i ubezpieczeniowa", pod red. Eugeniusza Kowalewskiego, Toruń 2011 : [recenzja] Katarzyna Krupa-Lipińska Eugeniusz Kowalewski (aut. dzieła rec.) s. 248-253
"Adwokat: rozmowa o życiu w ciekawych czasach Witold Wołodkiewicz", Maciej Dubois, Michał Komar, Warszawa 2012 : [recenzja] Witold Wołodkiewicz Maciej Dubois (aut. dzieła rec.) Michał Komar (aut. dzieła rec.) s. 253-258
"Sumienie i mózg: o wewnętrznym regulatorze zachowań moralnych", Ryszard Stach, Kraków 2012 : [recenzja] Józef K. Gierowski Ryszard Stach (aut. dzieła rec.) s. 258-263
"Niewinnie skazany", Mirosław Szlązak, Warszawa 2012 : [recenzja] Teresa Gens Elżbieta Opalska Mirosław Szlązak (aut. dzieła rec.) s. 263-264
"História advokácie na Slovensk", Peter Kerecman, Rudolf Manik, Bratislava 2011 : [recenzja] Adam Redzik Peter Kerecman (aut. dzieła rec.) Rudolf Manik (aut. dzieła rec.) s. 264-265
Etyka zawodów prawniczych w praktyce: relacje na sali rozpraw, Kazimierz Dolny, 19–20 października 2012 r. Grzegorz Borkowski s. 266-270
Sprawozdanie z konferencji z cyklu: "Arbitration and mediation in Central and Eastern Europe and Some Asian countries" pt. "Arbitrators and Mediators in settling national and international disputes", Baku, Azerbejdżan, 25 października 2012 r. Włodzimierz Brych s. 271-272
Debata "Status sędziego w Polsce", Warszawa, 28 listopada 2012 r. Ryszard Siciński s. 272-273
Wolność adwokatury na przestrzeni dziejów – międzynarodowa konferencja na temat historii adwokatury, Bratysława, 30 listopada 2012 r. Ewa Stawicka s. 274-275
Konferencja "Pamięć i odpowiedzialność" w 150-lecie wybuchu Powstania Styczniowego, Łódź, 16 stycznia 2013 r. Maciej Kwiek s. 276
Z posiedzeń plenarnych NRA Andrzej Bąkowski s. 277-281
Z posiedzeń Prezydium NRA Andrzej Bąkowski s. 281-285
Izba olsztyńska : XIII Turniej Toga Golf 2012 Jerzy Dobrzański s. 286-288
Izba Warszawska : II Otwarty Turniej Piłki Siatkowej Adwokatów Agnieszka Bykowska-Giler s. 288-289
Izba Wrocławska : Zaduszki 2012 Anna Ślęzak s. 289-290
Karanie za stalking w świetle praktyki państw obcych Julian J. Bąkowski s. 292-297
O kryteriach miarkowania nadmiernych kar umownych w kontekście orzecznictwa Sądu Najwyższego Jarosław Szewczyk s. 298-304
I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Aplikantów Adwokackich, Toruń, 19– 21 października 2012 r. Michał Indan-Pykno Maciej Indan-Pykno s. 305-306
Profesor Zbigniew Radwański (1924–2012) s. 307-308
Adwokat Andrzej Sarapata (1945–2013) Jerzy Stworzewicz s. 308-309
Profesor Adam Daniel Rotfeld laureatem nagrody im. Edwarda Joachima Wendego Laudacja Tomasz Wardyński s. 310-312
Jubileusz 40-lecia pracy naukowej prof. Jerzego Malca s. 312
II Otwarte Mistrzostwa Adwokatury w Brydżu Sportowym: zapowiedź s. 312
Czy może wrócić przepoczwarzona cenzura? Jacek Kędzierski s. 313-315
III Forum Prawa Spółek, Łódź, 17 maja 2013 r. s. 315
Inicjatywa Koła Seniorów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie Ryszard Siciński s. 316
Table of contents s. 317-320