Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 57
Palestra
2013, Tom 58, Numer 7-8(667-668)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W oczekiwaniu na Zjazd i Jubileusz Czesław Jaworski s. 9-11
Środki oddziaływania wychowawczego w prawie wykroczeń Radosław Krajewski s. 12-20
Nieumyślność w świetle propozycji nowelizacji Kodeksu karnego Katarzyna Banasik s. 21-30
Podstawy i zakres żądań odszkodowawczych związanych z pobytem w zakładzie karnym (areszcie śledczym) Tomasz Przesławski s. 31-38
Zakres podmiotowy zakazu reformationis in peius w postępowaniu ponownym w procesie karnym . Paweł Łuczyński s. 39-44
Istota prawa do pomocy prawnej dla osoby zatrzymanej procesowo Marta Kolendowska-Matejczuk Przemysław Tarwacki s. 45-55
Głos dziecka na wokandzie – o instytucji wysłuchania małoletniego Joanna Zajączkowska s. 56-67
Prawo do milczenia w postępowaniu w sprawach nieletnich Maciej Markowski s. 68-78
Mediacja w postępowaniu wykonawczym Dariusz Michta Andrzej Szczepański s. 79-85
Fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej – kilka słów komentarza Mikołaj Drozdowski s. 86-92
Wykładnia znamienia "włamanie" na gruncie art. 279 § 1 Kodeksu karnego Paweł Nowak s. 93-102
Obowiązki informacyjne spółdzielni a ochrona danych osobowych Małgorzata Wrzołek-Romańczuk s. 103-112
Udział Skarbu Państwa w postępowaniu o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Rafał Dul s. 113-118
Klauzule niedozwolone w umowach zawieranych w formie aktu notarialnego Bartosz Pawlak s. 119-125
Regres ubezpieczeniowy przy szkodzie w pojeździe członowym Tomasz Szanciło s. 126-133
Treść umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych po nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego Piotr Chochowski Eligiusz Krześniak s. 134-139
Czynności zachowawcze (art. 209 k.c.) Michał Warciński s. 140-144
Rzym III – współpraca państw członkowskich Unii Europejskiej w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodu i separacji Małgorzata Supera s. 145-148
Czy tymczasowo aresztowanemu przysługuje prawo do rozmów telefonicznych z obrońcą? Marcin Mazierski s. 149-155
Dopuszczalność sanowania czynności prawnych dokonanych przez „fałszywego” piastuna organu osoby prawnej Malwina Starczewska s. 156-159
Odsetki utracone Łukasz P. Supera s. 160-163
Zasadność kryminalizacji narażenia na zarażenie wirusem HIV Marek Derlatka s. 164-167
Europejski nakaz zapłaty a skarga o wznowienie postępowania Karol Weitz s. 168-172
Glosa do uchwały 7 sędziów Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2013 r., I KZP 19 Janusz Kanarek s. 173-177
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie IV Wydział Cywilny z 21 kwietnia 2011 r., sygn. VI ACa 996 Tomasz Bagdziński s. 178-187
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 13 lipca 2011 r., III CZP 31 Justyna Kornaszewska s. 188-192
Konstytucyjne aspekty prawa kontraktów na przykładzie wybranych europejskich systemów prawnych (cz. 2) Marcin Łolik s. 193-200
Przegląd kluczowych orzeczeń zapadłych w różnych krajach w sprawach związanych z sieciami peer to peer Piotr Dudek s. 201-211
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego z zakresu prawa i postępowania cywilnego Zbigniew Strus s. 212-215
Przegląd orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Zbigniew Szonert s. 216-219
Przegląd orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (marzec–kwiecień 2013): poglądy Trybunału Konstytucyjnego na ingerencję w wolność osobistą na podstawie rozporządzenia Michał Jackowski s. 220-223
Prawa rodziny w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu Zbigniew Cichoń s. 224-231
Van Gend en Loos i 50 lat integracji przez prawo (cz. 2) Tomasz T. Koncewicz s. 232-237
Czy przedmiot majątkowy należący w chwili testowania do majątku wspólnego małżonków pozostających w ustroju wspólności ustawowej może zostać objęty zapisem windykacyjnym? Ewa Stawicka s. 238-240
Czy obrońca z urzędu może odmówić oskarżonemu sporządzenia i wniesienia apelacji, uzasadniając to brakiem podstaw do sporządzenia środka odwoławczego? Antoni Bojańczyk s. 241-245
Wrotkarz – pieszy w ruchu drogowym Wojciech Kotowski s. 246-249
Duchem go czy literą? Marian Filar s. 250-251
Pożytki z nudnej podróży Andrzej Tomaszek s. 252-256
Vanae voces populi non sunt audiendae Witold Wołodkiewicz s. 257-259
Wołyń 1943 – w 70. rocznicę Władysław Lutwak s. 260-265
Przemilczane ludobójstwo Lucyna Kulińska s. 266-276
Wołyń: epopeja polskich losów 1939–2013: akt I i II Andrzej Bąkowski s. 277-279
Proces o Bagno i o bagno (cz. 3): siła złego na jednego idealistę Marek Sołtysik s. 280-287
"Profesor Stanisław Walczak: promotor reform więziennictwa w latach 1957–1969", pod. red. Michała Porowskiego, Legnica 2012 : [recenzja] Adam Redzik Michał Porowski (aut. dzieła rec.) s. 288-291
"Sztuka dyplomacji i negocjacji w świecie wielokulturowym", Krzysztof Karsznicki, Warszawa 2013 : [recenzja] Wojciech Kotowski Krzysztof Karsznicki (aut. dzieła rec.) s. 291-293
"Arbitraż i mediacja: księga pamiątkowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi", Warszawa 2012 : [recenzja] Zbigniew Banaszczyk s. 293-294
"Wokół Konwencji Europejskiej: komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka", Marek Antoni Nowicki, Warszawa 2013 : [recenzja] Justyna Matelska Marek Antoni Nowicki (aut. dzieła rec.) s. 294-295
Międzynarodowa konferencja pt. "Funkcjonowanie stałych sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych", Nowy Tomyśl, 19 kwietnia 2013 r. Wojciech Brych s. 296-297
Z posiedzeń Prezydium NRA Andrzej Bąkowski s. 298-304
Przegląd wydarzeń: marzec–maj 2013 Joanna Sędek s. 305-307
V Ogólnopolski Zlot Motocyklowy Adwokatów, III Ogólnopolski Rajd Rowerowo- ‑Pieszy Adwokatów, Mikołajki, 23–26 maja 2013 r. s. 307
Wyniki ankiety dotyczącej sytuacji materialnej adwokatów-seniorów s. 308-309
Izba Olsztyńska: XXIII Ogólnopolski Rejs Adwokacki imienia Adwokat Marii Budzanowskiej po Jezioraku Andrzej Kozielski s. 310-311
Izba Wrocławska : wybory w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu Leszek Rojek s. 311-312
Ogłoszenie wyników Rankingu Kancelarii Prawniczych oraz konkursu Prawnik Pro Bono Aleksandra Zalewska s. 313-315
Przekazanie dokumentów dotyczących wołyńskiego ludobójstwa do zasobu Archiwum Akt Nowych, Warszawa, 28 maja 2013 r. Maciej Kwiek s. 315-316
Table of contents s. 317-320