Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 33
Palestra
1963, Tom 7, Numer 6(66)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Funkcja społeczna i kulturalne oddziaływanie adwokatury w Polsce Ludowej Władysław Krąkowski s. 1-9
Aplikacja adwokacka : (de lege lata et de lege ferenda) Zdzisław Krzemiński s. 9-13
Dopuszczalność powództwa o ustalenie charakteru zatrudnienia Walery Masewicz s. 13-17
Projekt kodeksu karnego : actio libera in causa Zdzisław Papierkowski s. 17-20
Zmiana kwalifikacji przestępstwa a art. 13 ustawy o sprawach z oskarżenia prywatnego : (uwagi na tle orzecznictwa S. N.) Wiesław Daszkiewicz s. 21-29
Uwagi o realizacji nadzoru ogólnego prokuratury Józef Paliwoda s. 30-35
Jeszcze o recydywie w Wytycznych wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej z 19 stycznia 1962 r. Tadeusz Guzkiewicz s. 35-39
Czy właśnie chuligaństwo? Tadeusz Mędrzecki s. 39-43
Pytania i odpowiedzi prawne Stanisław Garlicki Marian Lisiewski s. 43-53
Książka o niektórych procesach z udziałem przysięgłych w Anglii Stanisław Waltoś J. M. D. Hardwick (aut. dzieła rec.) s. 54-57
"Zarys prawa rzeczowego", J. Wasilkowski, Warszawa 1963 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Jan Wsilkowski (aut. dzieła rec.) s. 58
"Nowy kodeks karny. Z rozważań nad projektem", I. Andrejew, Warszawa 1963 : [receznja] Andrzej Wiśniewski Igor Andejew (aut. dzieła rec.) s. 58
"Prawo cywilne. Zarys części ogólnej", A. Wolter, Warszawa 1963 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Aleksander Wolter (aut. dzieła rec.) s. 59
"Skorowidz orzeczeń Izby Karnej Sądu Najwyższego opublikowanych w zbiorze urzędowym w latach 1959-1962", oprac. Maria Dembicka, Warszawa 1963 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Maria Dembicka (aut. dzieła rec.) s. 59
"Konflikty w czasie norm cywilnoprawnych", M. Sośniak, Kraków 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Mieczysław Sośniak (aut. dzieła rec.) s. 59-60
"O funkcjach państwa", M. Maneli, Warszawa 1963 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Mieczysław Maneli (aut. dzieła rec.) s. 60
"Wywłaszczenie jako instrument gospodarski planowej rad narodowych", K. Sobczak, Toruń 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Karol Sobczak (aut. dzieła rec.) s. 60-61
"Rozwój demokracji w państwie radzieckim. Wybrane zagadnienia", W. Sokolewicz, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Wojciech Sokolewicz (aut. dzieła rec.) s. 61
Projekt kodeksu rodzinnego i opiekuńczego M. Cybulska B. Dobrzański (aut. dzieła rec.) E. Muszalski (aut. dzieła rec.) s. 62-63
Z zagadnień kodyfikacyjnych M. Cybulska Mieczysław Szerer (aut. dzieła rec.) s. 63-64
Represja ekonomiczna w sprawach karnych w teorii i praktyce : [recenzja artykułu Z. Naumowicza opublikowanego w czasopiśmie "Nowe Prawo", 1963, nr 3 M. Cybulska Z. Naumowicz (aut. dzieła rec.) s. 64-65
Podstawy odpowiedzialności pracownika za szkodę wyrządzoną zakładowi pracy : [recenzja artykułu Ignacego Wolberga opublikowanego w czasopiśmie "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", 1963, nr 3] M. Cybulska Ignacy Wolberg (aut. dzieła rec.) s. 65-66
Roszczenia z tytułu premii M. Cybulska Antoni Filcek (aut. dzieła rec.) s. 66-67
Orzeczenie dyscyplinarne S.N. w stosunku do adwokata M. Cybulska Marian Cieślak (aut. dzieła rec.) s. 67
Uczestnictwo adwokata w procesie cywilnym : [recenzja artykułu I. Ilinskiej i L. Leśnickiej opublikowanego w "Sowietskoj Justicyi"1963, nr 6] J. R. I. Ilinska (aut. dzieła rec.) L. Leśnicka (aut. dzieła rec.) s. 68
Adwokatura w Jugosławii : [recenzja artykułu Ivo Lapenny opublikowanego w "The International and Comparative Law Quarterly", 1963, nr 2] J. R. Ivo Lapenny (aut. dzieła rec.) s. 68-69
Postulaty obywateli ZSRR w zakresie kodyfikacji prawa rodzinnego : [recenzja artykułu I. Babuchina i J. Kordiewa opublikowanego w "Sowietskoj Justicyi", 1963, nr 7] J. R. I. Babuchin (aut. dzieła rec.) J. Kordiew (aut. dzieła rec.) s. 69-70
Dyskusja nad projektowanymi zmianami prawa rodzinnego w CSRS : [recenzja artykułu opublikowanego w czasopiśmie "Socialistická zákonnost", 1963, nr 1] J. R. s. 70-72
Prawo karne a samobójstwo : [recenzja artykułu M. Rateau opublikowanego w "Revue internationale de criminalogie et de police technique", 1962, nr 4] J. R. M. Rateau (aut. dzieła rec.) s. 72-73
Projekt nowej ustawy o ustroju adwokatury s. 73-74
Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej s. 74-77
Orzecznictwo Wojewódzkich Komisji Dyscyplinarnych s. 77-78
Kronika : z życia izb adwokackich s. 78-79