Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 50
Palestra
1962, Tom 6, Numer 3-4(51-52)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 3
Protokół posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 20 stycznia 1962 r. s. 3-32
Nowe przepisy z zakresu postępowania cywilnego międzynarodowego Jerzy Rajski s. 33-42
Zasady statutu ramowego spółdzielni budowlano-mieszkaniowej Jan Czerwiakowski s. 43-55
Uznanie sprekludowanej wierzytelności Aleksander Kunicki s. 56-60
Ochrona pracownicy w prawie pracy Maria Rafacz-Krzyżanowska s. 61-69
Wina nieumyślna i błąd przy przestępstwach dewizowych Bronisław Koch s. 70-78
Zamiar ewentualny a potrzeby praktyki sądowej Henryk Popławski s. 79-86
Nadzwyczajne złagodzenie kary w przyszłym polskim kodeksie karnym Krystyna Daszkiewicz s. 87-103
Odpowiedzialność karna na podstawie przepisów ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach Władysław Sieroszewski s. 104-114
Orzeczenie łączne w postępowaniu dyscyplinarnym Bronisław Olechnowicz s. 115-117
Zabezpieczenie wniosku o ustanowienie służebności drogi koniecznej Stanisław Garlicki Bolesław Wróblewski s. 118-120
Na marginesie wyroku SN z dn. 15. VI. 1961 r. V K 161-61 i glosy Mariana Mazura Zygmunt Łaguna s. 121-124
Przyczynek do historii sądownictwa lubelskiego Remigiusz Moszyński Leopold Policha s. 125-131
Prasa o adwokaturze s. 132-136
"Zasady odpowiedzialności państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszów", J. Kosik, Wrocław 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Jan Kosik (aut. dzieła rec.) s. 137
"Zarys prawa spadkowego", J. Gwiazdomorski, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Jan Gwiazdomorski (aut. dzieła rec.) s. 137-138
"Warunkowe zawieszenie wykonania kary. Podstawy stosowania", M. Leonieni, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Mikołaj Leonieni (aut. dzieła rec.) s. 138-139
"Postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych", E. Wengerek, Warszawa 1961: [recenzja] Andrzej Wiśniewski Edmund Wengerek (aut. dzieła rec.) s. 139-140
"Nadzór ogólny prokuratury", J. Paliwoda, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Józef Paliwoda (aut. dzieła rec.) s. 140-141
"Sądownictwo polubowne. Komentarz dla praktyki", K. Potrzebowski, W. Żywicki, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Karol Potrzebowski (aut. dzieła rec.) Władysław Żywicki (aut. dzieła rec.) s. 141
"Klauzula porządku publicznego w prawie międzynarodowym prywatnym", M. Sośniak, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Mieczysław Sośniak (aut. dzieła rec.) s. 141-143
"Dzieło sztuk plastycznych i jego twórca w świetle przepisów prawa autorskiego", A. Kopff, Kraków 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Andrzej Kopff (aut. dzieła rec.) s. 143
"Suwerenność a morze w prawie międzynarodowym", L. Ehrlich, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Ludwik Ehrlich (aut. dzieła rec.) s. 143-144
"Kodeks karny Wojska Polskiego i przepisy wprowadzające Kodeks karny Wojska Polskiego wraz ze skorowidzem rzeczowym, tabelami porównawczymi dawnej i nowej numeracji artykułów oraz przepisami karnymi niektórych ustaw szczególnych", oprac. J. Modlinger", Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Jerzy Modlinger (aut. dzieła rec.) s. 144
"Kodeks wojskowego postępowania karnego i przepisy wprowadzające wraz ze skorowidzem rzeczowym oraz ważniejsze przepisy szczególne", oprac. J. Modlinger, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Jerzy Modlinger (aut. dzieła rec.) s. 144
"O transporcie drogowym i spedycji krajowej", Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 144
Przegląd prasy prawniczej A. B. A. Ż. s. 145-150
O obrończej mowie oskarżonego : [recenzja artykułu O. Pazdniakowa opublikowany w "Sowietskoj Justicyi", 1961, nr 23] O. Pazdniakow s. 151
O zapobieganiu przestępczości i zadaniach ekspertyzy sądowej : [recenzja artykułu S. Mitriczewa opublikowanego w "Socyalisticzeskoj Zakonnosti", 1961, nr 12] S. Mitriczew (aut. dzieła rec.) s. 151-152
Prace kodyfikacyjne i projekt nowego kodeksu karnego Węgierskiej Republiki Ludowej : [recenzja artykułu S. Hałasza opublikowanego w "Acta Juridica", T. 3, 1961, nr 3-4] S. Hałasz (aut. dzieła rec.) s. 152-155
Ochrona praw autorskich przy przekładzie dzieł literackich : [recenzja artykułu Karela Knappa opublikowanego w czasopiśmie "Pravny Obzor", 1961, nr 10] Karel Knapp (aut. dzieła rec.) s. 155-156
Adwokatura w Ugandzie : [recenzja artykułu R. W. Cannona opublikowanego w "The International and Comparative Law Quarterly", 1961, nr 4] R. W. Cannon s. 156-157
Wspomnienie pośmiertne : Zygmunt Sokołowski : (w 30-lecie śmierci) Stanisław Janczewski s. 158-160
Wspomnienie pośmiertne : Adam Pawełek T. W-r s. 160-161
Wspomnienie pośmiertne : Bronisław Hassenbein s. 161-162
Z karty żałobnej s. 163-164
Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej s. 165-168
Wykaz liczbowy adwokatów i aplikantów adwokackich według stanu na dzień 1.1.1962 r. s. 169
Centralny Fundusz Szkolenia Aplikantów Adwokackich s. 169-170
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 171-173
Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach radców prawnych s. 174-177
Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 stycznia 1962 r. w sprawie oznaczenia liczby aplikantów adwokackich dla poszczególnych wojewódzkich izb adwokackich K. Zawadzki s. 178
Zarządzenie nr 8 Prezesa Głownej Komisji Arbitrażowej z dnia 30 grudnia 1961 r. w sprawie wpisu na listę radców prawnych osób wykonujących w dniu 1 stycznia 1962 r. czynności obsługi prawnej przedsiębiorstw państwowych, zjednoczeń oraz banków państwowych s. 179-181
Kronika : dziesięciolecie działalności Wydawnictwa Prawniczego s. 182
Kronika : wizyta prawników radzieckich w Polsce s. 182
Kronika : z życia izb adwokackich s. 182-186
Książki i czasopisma nadesłane s. 187-189
Komunikat s. 190
[Errata] s. 191-192