Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 32
Palestra
1978, Tom 22, Numer 7(247)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Cywilnoprawna problematyka w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym rolników Jan Szachułowicz s. 1-12
Postępowanie wyjaśniające i dowodowe w sprawach o roszczenia pracownicze Mieczysław Piekarski s. 12-20
Majątkowa wspólność małżeńska a domniemania z art. 134 k. k.w. Jan Kutrzebski s. 20-26
Pojęcie gwałtu na osobie w przestępstwie rozboju Stanisław Łagodziński s. 27-38
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie postępowania karnego : II półrocze 1977 roku Marian Cieślak Zbigniew Doda s. 39-75
W kwestii zmian w kodeksie postępowania administracyjnego (artykuł dyskusyjny) Irena Wyczółkowska s. 75-84
Przemówienie obrońcy w procesie karnym o wypadek drogowy Jacek Wasilewski s. 84-88
Miscellanea karno-procesowe Roman Łyczywek s. 88-90
Wspomnienie pośmiertne: Adwokat Stanisław Ochocki Józef Żuk s. 91-93
Wspomnienie pośmiertne: Adwokat Edmund Biejat Mieczysław Maślanko s. 93-95
"Postępowanie mediacyjne — na przykładzie spółdzielczości rolniczej", Wiesław Altyński, Sławomir Gołębiowski, Bronisław Słotwiński, Warszawa 1977 : [recenzja] Michał Iżykowski Krzysztof Knoppek Wiesław Altyński (aut. dzieła rec.) Sławomir Gołębiowski (aut. dzieła rec.) Bronisław Słotwiński (aut. dzieła rec.) s. 95-99
"Die Rechtsstellung des' Verteidigers im Strafverfahren, ein europäischer Vergleich", [b.m.] [b.r.] : [recenzja] s. 99-101
"Adwokat — pełnomocnik, obrońca, doradca", Stanisław Podemski, Warszawa 1977 : [recenzja] Stefan Mizera Stanisław Podemski (aut. dzieła rec.) s. 101-102
Życie i sprawy adwokatury : myśli - aforyzmy XLVI Stefan Mizera s. 103-104
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 3.III.1977 r. (I CZ 20 Sławomir Dalka s. 104-108
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 6 lipca 1977 r. (Rw 199 Stanisław Zimoch s. 108-112
Prasa o adwokaturze s. m. s. 112-115
Powołanie adwokatów: dra Zdzisława Czeszejki-Sochackiego i Włodzimierza Zatorskiego do składu Komisji do Spraw Indywidualnej Profilaktyki Społecznej przy OK FJN s. 116
Przyjęcie adw. dra Williama Beyera w poczet członków Société de Législation Comparée w Paryżu s. 116
Powierzenie adw. drowi Williamowi Beyerowi funkcji kierownika konwersatorium na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego s. 116
Jubileusz XXX-lecia miesięcznika „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” s. 117
Wizyta delegacji adwokatury francuskiej w Polsce Zbigniew Czerski s. 117-119
Izba białostocka Jerzy Korsak s. 119-121
Izba kielecka Stanisław Szufel s. 122-124
Izba lubelska Ferdynand Rymarz s. 124-125
Izba łódzka Juliusz Leszczyński s. 125-129
Izba olsztyńska Józef Żuk s. 129-130
Izba poznańska L. Runpe s. 130-132
Izba szczecińska J. Z. s. 132-133
Izba warszawska Henryk Pieliński s. 133-134
Izba wrocławska Andrzej Malicki s. 134-138
[Z obrad Walnego Zgromadzenia] Adam Zeli s. 138-140