Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 37
Palestra
1986, Tom 30, Numer 12(348)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Cywiloprawne aspekty gospodarowania gruntami : (zagadnienia wybrane) Bronisław Barłowski s. 1-15
Prawo dziedziczenia - zagadnienia konstrukcyjne Michał Niedośpiał s. 15-23
Zasada nominalizmu w prawie cywilnym Aleksander Oleszko s. 23-37
Charakter prawny uchwał walnego zgromadzenia spółdzielni a uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli Krystyna Krzekotowska s. 38-45
Pracownicy nauki w świetle prawa o adwokaturze Piotr Kucharski s. 45-50
Stanisław Zgliczyński - wzorowy adwokat (działalność i tragiczny finał jego życia) Kazimierz Askanas s. 50-52
Adwokat Stanisław Mierzwa i jego dzieło Jan Kot s. 52-56
[Zespół Adwokacki zwrócił się z pytaniem] Stanisław Rymar s. 56-57
Miscellanea karno-procesowe (VII) Roman Łyczywek s. 57-60
Słowo o aplikacji adwokackiej Kazimierz Kalinowski s. 60-64
Istota aplikacji adwokackiej Ryszard Kalisz s. 64-68
Adw. Mieczysław Cincio 1919-1986 Edmund Samborowski s. 68-70
Adw. Jan Krajewski 1923-1986 Edmund Samborowski s. 70-71
Adw. Wiktor Kalka 1914-1986 Zygmunt Pubanc s. 71-73
"Prawo rzymskie - słownik encyklopedyczny", red. Witold Wołodkiewicz, Warszawa 1986 : [recenzja] Piotr Piszczek Witold Wołodkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 74-77
"Wykonanie orzeczeń w sprawach o roszczenia pracowników ze stosunku pracy : (studium teoretycznoprocesowe)", Kazimierz Korzan, Katowice 1985 : [recenzja] Zdzisław Świeboda Kazimierz Korzan (aut. dzieła rec.) s. 77-80
"System środków penalnych w prawie karnym skarbowym", Z. Siwik, Wrocław 1986 : [recenzja] Feliks Prusak Z. Siwik (aut. dzieła rec.) s. 80-82
Skład osobowy nowo wybranych organów adwokatury s. 83-84
Muzeum Adwokatury Polskiej s. 84-86
VI Ogólne Zebranie Członków Klubu Adwokatów Pisarzy A. D. s. 86-88
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 kwietnia 1986 r., III CZP 12 Zdzisław Krzemiński s. 88-91
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 maja 1985 r., III CZP 26 Jan Ciszewski s. 91-98
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 27 listopada 1984 r., III CZP 70 Sławomir Dalka s. 98-106
Glosa do uchwąły Sądu Najwyższego z dnia 14 grudnia 1984 r., III CZP 73 Krzysztof Zagrobelny s. 106-109
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 1985 r., I KR 17 Leszek Sługocki s. 110-112
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 22 stycznia 1985 r., IV KR 336 Tadeusz E. Huk s. 112-115
Postanowienie Sądu Administracyjnego z dnia 17.VI.1986 r., IV SA 406 s. 115
Prasa o adwokaturze E. M. s. 116-120
Pożegnalna wizyta adw. dra Zdzisława Czeszejko-Sochackiego s. 120
Nadanie Złotych i Srebrnych Odznak "Adwokatura PRL" s. 121
Powołanie komisji do spraw reformy prawa cywilnego J. J. s. 121-122
Sprawozdanie z przebiegu posiedzenia rozszerzonego składu Komisji Socjalno-Bytowej NRA w dniu 23 września 1985 r. s. 122-123
III Ogólnopolskie Biegi Przełajowe Adwokatury (Grzegorzewice, 11.X.1986 r.) Stanisław Rymar s. 123-124
Sprostowanie [I] s. 124
Sprostowanie [II] s. 124
Komunikaty s. 125
Nowości Wydawnictwa Prawniczego s. 126-127