Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 60
Palestra
2004, Tom 49, Numer 1-2(553-554)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dokąd ma zmierzać adwokatura polska – tekst wystąpienia Prezesa NRA adw. Stanisława Rymara wygłoszony na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Adwokatury, Warszawa, 10 stycznia 2004 r. s. 9-16
Uchwała Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury w Warszawie z 10 stycznia 2004 r. s. 17-18
Pomoc prawna w sprawach uchodźczych. Nowe wyzwania w związku z przystąpieniem Polski do UE Barbara Mikołajczyk s. 19-29
Klauzule o zakazie konkurencji w procesie koncentracji w europejskim i w polskim prawie konkurencji Piotr Barczak Andrzej Michałowski s. 30-43
Ewolucja reklamy produktów leczniczych w prawie polskim Adrian Niewęgłowski s. 44-57
Cywilne postępowanie pojednawcze Jan Turek s. 58-73
Wyrokowanie poza rozprawą w świetle zasady kontradyktoryjności procesu karnego Hanna Paluszkiewicz s. 74-83
Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych jako nowy rodzaj odpowiedzialności za czyny zabronione pod groźbą kary Hubert Skwarczyński s. 84-98
Prawnokarna ochrona godności zwłok człowieka Agnieszka Rybak s. 99-104
Na drugim biegunie Stanisław Mikke s. 105-107
Zakalec, czyli dwa syndromy Marian Filar s. 108-109
My, z rzymskiego prawa Andrzej Bąkowski s. 110-113
Z woli ojca Marek Sołtysik s. 114-117
Juryści spod Wawelu (1) Stanisław Milewski s. 118-122
Tajemnica zawodowa adwokata Edgar Hansen s. 123-125
40-lecie adwokatury radzieckiej Antoni Bądkowski s. 125-126
Doroczne zebranie waszyngtońskich adwokatów s. 126-127
Orzeczenie z dnia 17 lutego 1962 r. (WKD 2 s. 128
Orzeczenie z dnia 28 kwietnia 1962 r. (WKD 47 s. 128-129
Zbiór zasad etyki adwokackiej i godności zawodu s. 129-130
100 lat temu Karolina Stremska s. 131-135
Europejski Trybunał Praw Człowieka – przegląd orzecznictwa (lipiec–wrzesień 2003 r.) Marek Antoni Nowicki s. 136-143
CCBE informuje (1) Stanisław Rymar s. 144-146
Stanowisko Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Unii Europejskiej (CCBE) w kwestii praw podstawowych Ewa Stawicka s. 147-149
Sprawa Morgenbesser czyli precedens aplikancki w Luksemburgu Ewa Stawicka s. 150-151
Procedura odesłania wstępnego według art. 234 TWE Marcin Radwan s. 152-168
Skarga o stwierdzenie nieważności aktu prawa wspólnotowego Maciej Taborowski Anna Zawidzka s. 169-175
Skutki niezgodności prawa krajowego ze wspólnotowym. Niestosowanie normy czy uznanie jej za nieistniejącą? Tomasz Tadeusz Koncewicz s. 176-179
Europejski Trybunał Sprawiedliwości o kosztach adwokackich w postępowaniu toczącym się za granicą Ewa Stawicka s. 180-181
Jubileusz 150-lecia Berlińskiego Stowarzyszenia Adwokatów oraz Trzecia Konferencja Adwokatur Krajów Przystępujących do Unii Europejskiej, Berlin, 6–8 listopada 2003 r. Ewa Stawicka s. 182-183
Konferencja „Urzeczywistnianie praw człowieka w XXI w., a znaczenie parlamentu i regionów w procesie integracji z Unią Europejską w ujęciu prawa i etyki”, Opole, Kamień Śląski, 17–18 listopada 2003 r. Zbigniew Cichoń s. 184-187
Sprawozdanie z seminarium „Międzynarodowy Trybunał Karny z punktu widzenia obrońcy”, Trewir, 4–10 grudzień 2003 r. Bartosz Grohman Eligiusz Jerzy Krześniak s. 188-189
"Podstęp w toku czynności karnoprocesowych i operacyjnych", Bolesław Kurzępa, Toruń 2003 : [recenzja] Wojciech Kotowski Bolesław Kurzępa (aut. dzieła rec.) s. 190-196
"Czy prawo rzymskie przestało istnieć?", Witold Wołodkiewicz, Kraków 2003 : [recenzja] Jerzy Krzynówek Witold Wołodkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 196-199
"Odpowiedzialność za Mur : procesy strzelców przy Murze Berlińskim", Jerzy Zajadło, Gdańsk 2003 : [recenzja] Sebastian Sykuna Jerzy Zajadło (aut. dzieła rec.) s. 199-202
Nowe książki Agnieszka Metelska s. 203-206
Przegląd czasopism prawniczych Agnieszka Metelska s. 207-212
Czy współwłaściciel może skutecznie przeciwstawić się zameldowaniu drugiego współwłaściciela w nieruchomości? Andrzej Marcinkowski s. 213-214
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego – Izba Cywilna Zbigniew Strus s. 215-220
Przegląd orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Zbigniew Szonert s. 221-235
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 13 lutego 2002 r. IV CKN 672 Krzysztof Knoppek s. 236-239
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 8 marca 2002 r. III CKN 748 Tomasz Szanciło s. 240-246
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 3 lutego 2003 r. II KZ 61 Monika Zbrojewska s. 247-249
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury Andrzej Bąkowski s. 250-251
Posiedzenia NRA Andrzej Bąkowski s. 251
Z prac Prezydium NRA Andrzej Bąkowski s. 252-253
List Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej do Adwokatury Polskiej Leonardo Sandri s. 253-254
Z prac Rzecznika Prasowego NRA Agnieszka Metelska s. 254-257
Z życia izb adwokackich (Kraków, Kielce, Lublin, Wałbrzych, Wrocław) Stanisław Estreich Małgorzata Gruszecka Andrzej Malicki Ryszard Raźny Stanisław Szufel s. 258-267
Varia Anna Korzekwa s. 268-269
Konkurs na aplikację adwokacką a zasada „fair play” Katarzyna Cur-Szymańska Artur Krzykowski s. 270-272
Światło Pamięci Marek Sołtysik s. 273-281
Adw. Andrzej Wojciech Konopka (1931–2004) Andrzej Bąkowski s. 282-283
Adw. Witold Abert – (1932–2004) Marek Mazurkiewicz s. 284-286
Adw. Maria Budzanowska – w 16 rocznicę śmierci Andrzej Tomas s. 286-288
Adw. Adam Gutowicz (1914–2003) Marian Rogozik s. 288-290
Adw. Aurelia Mikulińska-Korczyńska (1933–2003) Stanisław J. Jaźwiecki s. 290-292
Adw. Lucjan Ostrowski (1927–2003) Zygmunt Tylicki s. 292-294
Listy do redakcji Ewa Szelchauz s. 295
Komunikaty s. 296