Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 55
Palestra
2006, Tom 51, Numer 3-4(579-580)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czyn ciągły i ciąg przestępstw w znowelizowanym kodeksie karnym skarbowym Tomasz Grzegorczyk s. 9-13
Funkcja orzekania sądu a potrzeba poszukiwania dowodów przez sąd : cz. I Stanisław Cara s. 14-24
Kilka uwag na temat koncepcji publicznego funduszu kompensacyjnego dla ofiar przestępstw Radosław Giętkowski s. 25-34
Uprawnienie prokuratora do wszczęcia postępowania sądowego w sprawie cywilnej (art. 7 k.p.c.) : uwagi de lege lata i de lege ferenda Andrzej Grzegorz Harla s. 35-37
Czy możliwa jest ochrona tzw. formatów telewizyjnych w polskim prawie autorskim : zarys zagadnienia w ujęciu komparatystycznym Marta Cyran s. 38-55
O sprzeczności instytucji autoryzacji z konstytucją Michał Zaremba s. 56-71
Obrońca i prawo do obrony : uwagi na tle wyroku Sądu Najwyższego z 14 stycznia 2005 r., V KK 309 Antoni Bojańczyk s. 72-86
W sprawie "prania brudnych pieniędzy" : zeszyt specjalny Conseil National des Barreaux Sławomir Ciemny s. 87-89
Dzisiejsze zadania samorządu adwokackiego Andrzej Zwara s. 90-94
Morbus veritatis Stanisław Mikke s. 95-98
Siewcy wiatru Marian Filar s. 99-100
"Polacy na Kremlu i inne historyje" Andrzej Bąkowski s. 101-104
Na marginesie żądań przywrócenia kary śmierci Witold Wołodkiewicz s. 105-110
Syndrom mniejszego brata Marek Sołtysik s. 111-117
Refleksje "wyszarpane z pamięci" : na kanwie artykułu Marka Sołtysika Piotr Sendecki s. 118-124
Profesor Ernest Till (1846-1926) : w stusześćdziesięciolecie urodzin i osiemdziesięciolecie śmierci Adam Redzik s. 125-132
Adwokat Wacław Dlouhy : działacz konspiracji piłsudczykowskiej Marek Gałęzowski s. 133-136
Trójdźwięk Mozarta Marek Sołtysik s. 137-141
Tajemnica Mozarta Katarzyna Naliwajek-Mazurek s. 141-145
Polski Mozart Adam Redzik s. 145-146
Organizacja adwokackiego sądownictwa polubownego w Drugiej Rzeczypospolitej Tomasz Kotliński s. 147-156
Karnoprawna ochrona czci i dobrego imienia Józefa Piłsudskiego w latach 30. XX w. : cz. I Antoni Bojańczyk s. 157-164
Gościnna "Biblioteka Warszawska" : część I Stanisław Milewski s. 165-168
Rok 1964 (nr 5-6) s. 169-173
100 lat temu Karolina Stremska s. 174-176
Europejski Trybunał Praw Człowieka - przegląd orzecznictwa (październik-grudzień 2005 r.) Marek Antoni Nowicki s. 177-184
Komisja Praw Człowieka : kolejne spotkanie z okazji 15-lecia istnienia Piotr Sendecki s. 185-191
Rzadka i bezcenna wartość Francis Neate Małgorzata Wańkowicz (tłum.) s. 192-193
Informacje z CCBE Stanisław Rymar s. 194-196
W poszukiwaniu początku kreatywnej jurysprudencji Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich : kilka retrospektywnych refleksji Tomasz Tadeusz Koncewicz s. 197-199
"Miejsce i stosowanie umów międzynarodowych w polskim prawie administracyjnym", Marta Woźniak, Toruń 2005 : [recenzja] Roman Kwiecień Marta Woźniak (aut. dzieła rec.) s. 200-203
"Prawo w sieci. Zarys regulacji Internetu", Piotr Waglowski, Gliwice 2005 : [recenzja] Artur Kmieciak Piotr Waglowski (aut. dzieła rec.) s. 203-206
"W pół drogi" : polsko-niemiecko-ukraińskie seminarium poświęcone tematyce umów i unifikacji europejskiego prawa prywatnego, 19-22 stycznia 2006 r., Kraków Adam Redzik s. 207-209
"Prawo a polityka" : konferencja wydziałowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 24 lutego 2006 r., Warszawa Adam Redzik s. 209-211
Nowe książki Agnieszka Metelska s. 212-213
Dopuszczalność poddania sporów wekslowych pod rozstrzygnięcie sądu polubownego Karol Weitz s. 214-220
Wymagalność opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste ustalonej przez samorządowe kolegium odwoławcze albo sąd Roman Trzaskowski s. 220-227
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Cywilna Zbigniew Strus s. 228-234
Przegląd orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Zbigniew Szonert s. 235-241
Przegląd glos krytycznych do orzeczeń Izby Karnej i Izby Wojskowej Sądu Najwyższego z zakresu prawa karnego procesowego, opublikowanych w okresie od kwietnia 2004 r. do marca 2005 r. : (część II) Anna Błachnio-Parzych Michał Hudzik Justyna Pomykała s. 242-253
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 1 marca 2005 r. Tadeusz Bojarski s. 254-258
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 4 stycznia 2005 r. Zbigniew Kwiatkowski s. 259-268
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 15 grudnia 2005 r. Michał Leciak s. 269-273
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 14 lipca 2004 r. Jan Ciszewski s. 274-290
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 14 września 2005 r. Paweł Zdanikowski s. 291-297
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 4 czerwca 2004 r. Michał Niedośpiał s. 298-302
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach należących do właściwości Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (prawo karne procesowe) : cz. I Jerzy A. Kulesza s. 303-306
Posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzej Bąkowski s. 307-310
Z prac Prezydium Naczelnej Rady Adwokackej Andrzej Bąkowski s. 310-312
Uchwała Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu z 10 lutego 2006 r. s. 313
Nowoczesny konserwatysta Konstanty Radziwiłł Marek Stankiewicz s. 314
Varia s. 315-317
Wbrew nadziei miał nadzieję Stanisław Mikke s. 318-39
Szpalty pamięci : prof. dr hab. Stanisław Płaza (1927-2006) Dorota Malec s. 320-324
Komunikaty Sławomir Ciemny s. 325