Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 56
Palestra
2006, Tom 51, Numer 5-6(581-582)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 19 kwietnia 2006 r. wraz z uzasadnieniem, w sprawie wniosku Naczelnej Rady Adwokackiej Sygn. akt K 6 s. 9-48
Przebieg rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym w dniu 19 kwietnia 2006 r. z wniosku Naczelnej Rady Adwokackiej s. 49-106
Konstytucja, sprawiedliwość i prawo Marek Safijan s. 107-117
Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną niezgodnym z prawem prawomocnym orzeczeniem lub ostateczną decyzją (art. 417 § 2 k.c.) Zbigniew Banaszczyk s. 118-135
Spółka cicha : kilka uwag na tle porównawczym Adam Redzik s. 136-146
Poszukiwanie dowodów przez sąd w świetle przepisów k.p.k. : (cz. II ) Stanisław Cora s. 147-154
Sądownictwo dyscyplinarne adwokatury. Samorządowe czy państwowe? Andrzej Bąkowski s. 155-159
Jakie zmiany w adwokackim postępowaniu dyscyplinarnym? Wiesław Wolski s. 160-164
Czy istnieje potrzeba wprowadzenia radykalnych zmian w sądownictwie dyscyplinarnym zawodów prawniczych? Katarzyna Chudy s. 165-178
Adwokacki obowiązek doskonalenia zawodowego Jacek Giezek Andrzej Malicki s. 179-183
Identyfikacja osmologiczna w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego Joanna Dzierżanowska s. 184-194
Uwagi o projekcie ustawy z 22 grudnia 2005 r. "o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw" Dobrosława Szumiło-Kulczycka s. 195-199
Handlarze czy narzędzia sprawiedliwości Stanisław Mikke s. 200-204
Legislacyjna wpadka Marian Filar s. 205-206
"Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939-1946" Andrzej Bąkowski s. 207-211
Uwagi na marginesie konstytucyjnego modelu państwa prawa Witold Wołodkiewicz s. 212-218
Jan w cieniu Marii, Maria jako Piotr w mroku Marek Sołtysik s. 219-225
Karnoprawna ochrona czci i dobrego imienia Józefa Piłsudskiego w latach 30. XX w. : (cz. II) Antoni Bojańczyk s. 226-234
Inwigilacja adwokatury Edmund Mazur s. 235-241
Na gościnnych łamach : część II Stanisław Milewski s. 242-245
Rok 1964 (nr 7-8) s. 246-249
100 lat temu Karolina Stremska s. 250-253
Europejski Trybunał Praw Człowieka - przegląd orzecznictwa (styczeń-marzec 2006 r.) : cz. 1 Marek Antoni Nowicki s. 254-257
Zakaz "nadużycia prawa” w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich Tomasz Tadeusz Koncewicz s. 258-264
"Dowody elektroniczne w procesie karnym TNOiK", Arkadiusz Lach, Toruń 2004 : [recenzja] Dorota Karczmarska Arkadiusz Lach (aut. dzieła rec.) s. 265-268
XIII Ogólnopolskie Dni Prawnicze, Poznań 18-21 maja 2006 : garść refleksji Piotr Sendecki s. 269-275
Spotkanie dyskusyjne CCBE poświęcone dostępowi do pomocy prawnej i świadczeniu usług prawnych pro bono Monika Strus-Wołos s. 275-277
Nowe książki Agnieszka Metelska s. 278-281
Złożenie rękojmi jako warunek formalny wniosku o przejęcie nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym Karol Weitz s. 282-287
Faktura VAT wystawiona przez wierzyciela jako stwierdzenie wierzytelności pismem w rozumieniu art. 514 k.c. Roman Trzaskowski s. 287-293
Pytania i odpowiedzi prawne Ewa Stawicka s. 294-295
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Cywilna Zbigniew Strus s. 296-300
Przegląd orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Zbigniew Szonert s. 301-305
Przegląd glos krytycznych do orzeczeń Izby Karnej i Izby Wojskowej Sądu Najwyższego z zakresu prawa karnego procesowego, opublikowanych w okresie od kwietnia 2004 r. do marca 2005 r. : (część III) Anna Błachnio-Parzych Michał Hudzik Justyna Pomykała s. 306-314
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 24 maja 2004 r. Andrzej Sakowicz s. 315-322
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 lipca 2004 r. Grzegorz Rząsa s. 323-332
Przegląd orzecznictwa w sprawach należących do właściwości Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (prawo karne procesowe) : cz. II Jerzy A. Kulesza s. 333-342
Posiedzenie plenarne NRA w dniach 25-26 marca 2006 r. w Grzegorzewicach Andrzej Bąkowski s. 343-347
Uchwała nr 39 s. 347-353
Uchwała nr 41 s. 353-354
[List Prezydenta Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE] Manuel Cavaleiro Brandăo s. 354-355
Z prac Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzej Bąkowski s. 356-358
Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej podjęte na posiedzeniu w dniu 21.03.2006 r. dotyczące projektu ustawy o postępowaniu dyscyplinarnym wobec osób wykonujących niektóre zawody prawnicze s. 358-359
Życie publiczne adwokatów Agnieszka Metelska s. 359-361
Izbowy Konkurs Krasomówczy w Warszawie, 1 kwietnia 2006 Bartosz Grohman s. 362-364
Z życia Izby Bartosz Grohman s. 364-365
"Konferencja Jeune Barreau", (Bruksela 12-14 stycznia 2006 r.) Bartosz Grohman s. 366-368
Informacja o egzaminie na aplikację adwokacką i egzaminie adwokackim w Izbie bydgoskiej Jan Montowski s. 368-369
Medal "25-lecia podpisania Porozumień Sierpniowych" dla bydgoskiego adwokata Jan Montowski s. 368
Odsłonięcie kamienia memorialnego poświęconego adwokatom bydgoskim - ofiarom II wojny światowej Jan Montowski s. 369-371
Martyrologia adwokatów bydgoskich w latach 1939-1945 wystąpienie dziekana w Katedrze bydgoskiej Jan Montowski s. 371-373
Jubileusz XXX-lecia Adwokatury Wałbrzysko-Jeleniogórskiej Janusz Grodziński s. 373-376
Jubileusz 60-lecia Adwokatury Dolnośląskiej Barbara Józefowicz-Olczyk s. 376-379
Szpalty pamięci : dr Krzysztof Poklewski-Koziełł (1915-2006) Antoni Bojańczyk s. 381-385
Małe sprostowanie i uzupełnienie Edmund Mazur s. 386-387
Informacja przewodniczącego Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej Piotr Sendecki s. 388-389