Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 63
Palestra
2005, Tom 50, Numer 7-8(571-572)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Oddech wolności Stanisław Mikke s. 9-10
Refleksje sierpniowe Czesław Jaworski s. 11-38
Sierpień ’80 Krzysztof Piesiewicz s. 39-43
Zakres obowiązywania zakazu prasowej publikacji danych osobowych i wizerunku a proces karny (cz. I) Radosław Koper s. 44-52
Majsterkowanie przy prawie karnym Agnieszka Rybak-Starczak s. 53-67
Finansowe środki karne za przestępstwa komunikacyjne po nowelizacji k.k. Michał Leciak s. 68-78
Zmiany w ustawach spółdzielczych wprowadzone ustawą z 3 czerwca 2005 r. – cz. I Małgorzata Wrzołek-Romańczuk s. 79-91
Charakter prawny art. 814 k.c. : rozważania na temat czasowych aspektów odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń Dariusz Fuchs s. 92-103
Zmiana właściwości miejscowej sądu w postępowaniu o dział spadku Andrzej Stempniak s. 104-111
O ratyfikacji przez Polskę konwencji haskiej znoszącej wymóg legalizacji dokumentów zagranicznych raz jeszcze Paweł Czubik s. 112-120
Tajemnica zawodowa adwokata – znaczące rozstrzygnięcia sądów Joanna Agacka-Indecka s. 121-122
Odpowiedzialność biegłych – nowe problemy Tadeusz Widła s. 123-132
O losie dziecka skłóconych rodziców : indukowane molestowanie seksualne (cz. II) Bohdan Bielski s. 133-139
Więcej niż niepamięć Stanisław Mikke s. 140-142
Kanikuła Marian Filar s. 143-144
„Europejska tragedia XX wieku : II Wojna Światowa”, Jerzy Holzer, Warszawa 2005 : [recenzja] Andrzej Bąkowski Jerzy Holzer (aut. dzieła rec.) s. 145-148
Naga prawda na ostrzu Marek Sołtysik s. 149-153
Z kręgu palestry (1) Stanisław Milewski s. 154-157
Franciszek Barss Jan Kocznur s. 158-162
Prasa o adwokaturze s. 162-164
Poglądy J. U. Niemcewicza na prawo karne i wykonanie kary s. 164
Proces o obrazę Prezydenta Francji s. 165
100 lat temu Karolina Stremska s. 166-169
Europejski Trybunał Praw Człowieka – przegląd orzecznictwa (styczeń–marzec 2005 r.) Marek Antoni Nowicki s. 170-176
Orzekanie przez Europejski Trybunał Praw Człowieka o zadośćuczynieniu w razie stwierdzenia naruszenia przez państwo Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (art. 41 EKPCz) Zbigniew Cichoń s. 177-180
Zarzut inadimpleti non est adimplendum w prawie wspólnotowym Tomasz Tadeusz Koncewicz s. 181-184
"Zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym : komentarz", Wojciech Kotowski, Warszawa 2005 : [recenzja] Lech K. Paprzycki Wojciech Kotowski (aut. dzieła rec.) s. 185-187
"Zbrodnia jako kategoria przestępstwa : studium prawno-karne i polityczno-kryminalne", Bogusław Sygit, Toruń 2005 : [recenzja] Lech K. Paprzycki Bogusław Sygit (aut. dzieła rec.) s. 187-190
"Oszustwo jako przestępstwo majątkowe i gospodarcze", Tomasz Oczkowski, Zakamycze 2004 : [recenzja] Maciej Rogalski Tomasz Oczkowski (aut. dzieła rec.) s. 190-193
"Wykonywanie zawodu radcy prawnego i adwokata", Zenon Klatka, Warszawa 2004 : [recenzja] Marta Melon Zenon Klatka (aut. dzieła rec.) s. 193-196
"Od zasady użyteczności do demokracji : filozofia polityczna Jeremy Benthama", Tomasz Tulejski, Łódź 2004 : [recenzja] Bartosz Wojciechowski Tomasz Tulejski (aut. dzieła rec.) s. 196-199
„Mock trial” w Warszawie – sprawozdanie z procesu pokazowego przeprowadzonego w Warszawie przez angielskich adwokatów z Southern Circuit of London, Warszawa 5 luty 2005 r. Bartosz Grohman Robert Małecki s. 200-202
Sprawozdanie z letniego kursu Europejskiego Prawa Konstytucyjnego i Instytucjonalnego Marcin Białecki s. 203-204
Nowe książki Agnieszka Metelska s. 205-208
O procesie tzw. unaukowienia opinii biegłych Stanisław Zabłocki s. 209-217
Postępowanie uproszczone – konieczność zmian Dariusz Cieślik Bartłomiej Szyprowski s. 217-222
W kwestii właściwości sądu drugiej instancji do wznowienia postępowania z przyczyn restytucyjnych Karol Weitz s. 223-229
Jeszcze w sprawie skargi na przewlekłość postępowania Teresa Flemming-Kulesza s. 230-232
Czyżby nowa wykładnia przepisu art. 4799 k.p.c.? Andrzej Marcinkowski s. 233
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego – Izba Cywilna Zbigniew Strus s. 234-239
Przegląd orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Zbigniew Szonert s. 240-249
Adwokat w orzecznictwie Sądu Najwyższego – (Izba Cywilna 2004–2005) Zdzisław Krzemiński s. 250-255
Przegląd orzecznictwa sądowego w sprawach należących do właściwości IPN – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (prawo karne materialne) Jerzy A. Kulesza s. 256-266
Przegląd glos krytycznych do orzeczeń Izby Karnej i Izby Wojskowej SN z zakresu prawa karnego materialnego, opublikowanych w okresie od kwietnia 2000 r. do marca 2005 r. Anna Błachnio-Parzych Michał Hudzik Justyna Pomykała s. 267-288
Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 27 kwietnia 2005 r., P 1 Piotr Kruszyński s. 289-294
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 14 lutego 2005 r., II KK 486 Michał Hudzik s. 295-307
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 24 czerwca 2003 r., II Aka 146 Andrzej Sakowicz s. 308-313
Uchwała podjęta przez uczestników konferencji „Rola prawników w państwie demokratycznym” w dniu 25 czerwca 2005 r. s. 314-315
Posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzej Bąkowski s. 315-317
Uchwała Nr 15 s. 317
Uchwała Nr 16 s. 317-318
Uchwała Nr 20 s. 318-320
Z prac Prezydium NRA Andrzej Bąkowski s. 320-322
Varia s. 322
Izbowy Konkurs Krasomówczy w Warszawie Bartosz Grohman s. 323-324
Sprawozdanie ze szkolenia wyjazdowego aplikantów Izby Warszawskiej w dniach 17–19 czerwca 2005 r. w Grzegorzewiczach Bartosz Grohman s. 324-325
Orlętom – Białe róże Stanisław Mikke s. 326-329
Rozstrzygnięcie XL Konkursu „Państwa i Prawa” s. 330-331
XXVII Mistrzostwa Polski Adwokatów w Tenisie Ziemnym Aleksander Kappes s. 331-332
W sprawie artykułu Marka Gałęzowskiego „Od Zułowa do Belwederu” Andrzej Macinkowski s. 333-334
Adwokaci i aplikanci adwokaccy w Powstaniu Warszawskim – uzupełnienie listy s. 334
Komunikaty s. 335-336
Zaskoczyć promotorów s. 351-352