Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 62
Palestra
2005, Tom 50, Numer 11-12(575-576)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kontratyp relacji prasowej w prawie polskim Michał Zaremba s. 11-28
Powrót do retrybutywizmu Janusz Kochanowski s. 29-34
Konieczność czy przejaw konformizmu ustawodawcy? Rozważania na tle obowiązku rejestracji transakcji podejrzanych Anna Golonka s. 35-48
„Oko za oko”, czyli naprawienie szkody w przestępstwach przeciwko życiu i zdrowiu Agnieszka Rybak-Starczak s. 49-60
Pojęcie wypadku lotniczego i doktryna forum non conveniens w systemie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika lotniczego Małgorzata Polkowska s. 61-75
Zagadnienia wstępne dotyczące pojęcia ujemnego interesu umowy Piotr Ostapa s. 76-85
Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej) z 10 października 1998 r. (uchwała NRA nr 2 /XVIII/98), ze zmianami wprowadzonymi uchwałą NRA z 19 listopada 2005 r. nr 32 s. 86-99
O aktualnych problemach prawa antymonopolowego i tajemnicy adwokackiej : sprawozdanie i refleksje pokonferencyjne Mariusz Swora s. 100-105
Prawo w Cyberlandii Stanisław Mikke s. 106-109
Owoce Marian Filar s. 110-112
Wrzesień 1939 w pamięci żyjących, zapisie historii, legendzie narodu Andrzej Bąkowski s. 113-116
Aura wokół Reymonta Marek Sołtysik s. 117-124
Śmierć w Konstantynopolu : 150 lat później Jerzy W. Borejsza s. 125-131
Z tajemnic domu Mickiewiczów Marek Sołtysik s. 132-134
Świadkownia i inne słowa umarłe Antoni Bojańczyk s. 135-137
Wspomnienie o adw. Eugeniuszu Śmiarowskim (1878–1932) Leszek Kania s. 138-142
Mieczysław Honzatko – profesor, kodyfikator, adwokat Adam Redzik s. 143-152
Fryderyk Zoll (młodszy) 1865–1948 w 140. rocznicę urodzin Krzysztof Pol s. 153-158
W stronę nauki prawa (cz. III) Stanisław Milewski s. 159-162
Adwokaci warszawscy w okresie rewolucji 1905–1907 s. 163-169
Kilka uwag o sztuce przemawiania w sądzie Mieczysław Szerer s. 169-173
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 173-174
100 lat temu Karolina Stremska s. 175-178
Europejska Konwencja Praw Człowieka nadal najskuteczniejszym na świecie instrumentem ochrony praw człowieka : w 55. rocznicę podpisania Konwencji Zbigniew Cichoń s. 179-188
Europejski Trybunał Praw Człowieka – przegląd orzecznictwa (kwiecień–czerwiec 2005 r.) Marek Antoni Nowicki s. 189-191
Wzruszalność orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Michał Balcerzak s. 192-199
Wspólnotowy system ochrony prawnej: w stronę sądowej decentralizacji Tomasz Tadeusz Koncewicz s. 200-203
"Ochrona porządku prawnego w Siłach Zbrojnych w Rzeczypospolitej Polskiej", Stanisław M. Przyjemski, Gdańsk 2005 : [recenzja] Lech K. Paprzycki Stanisław M. Przyjemski (aut. dzieła rec.) s. 204-206
"Kodeks postępowania karnego : objaśnienia dla studentów", Jan Grajewski, Piotr Rogoziński, Sławomir Steinborn, Zakamycze 2005 : [recenzja] Jan Grajewski (aut. dzieła rec.) Piotr Rogoziński (aut. dzieła rec.) s. 206-207
"Kodeks wykroczeń : komentarz", Marek Bojarski, Wojciech Radecki, Warszawa 2005 : [recenzja] Wojciech Kotowski Marek Bojarski (aut. dzieła rec.) Wojciech Radecki (aut. dzieła rec.) s. 207-210
"Przekroczenie granic obrony koniecznej w polskim prawie karnym", M. Szafraniec, Zakamycze 2004 : [recenzja] Małgorzata Michalska M. Szafraniec (aut. dzieła rec.) s. 210-214
"Dochodzenie roszczeń cywilnych w procesie karnym", Edward Samborski, [b.m.] 2004 : [recenzja] Maciej Rogalski Edward Samborski (aut. dzieła rec.) s. 214-217
"Prawo rodzinne w Polsce i w Europie", Piotr Kasprzyk, Lublin 2005 : [recenzja] Henryk Haak Piotr Kasprzyk (aut. dzieła rec.) s. 218-222
"Atomizm a indywidualizm : rozważania nad myślą polityczną i prawną Wilhelma von Humboldta", Maciej Chmieliński, Łódź 2004 : [recenzja] Bartosz Wojciechowski Maciej Chmieliński (aut. dzieła rec.) s. 223-225
Sprawozdanie z Kongresu UIA, Fez, 31 sierpnia–4 września 2005 r. Sławomir Ciemny s. 226-227
Nowe książki Ewa Stawicka s. 228-230
Przegląd czasopism prawniczych Ewa Stawicka s. 231-232
Radca prawny substytutem adwokata w postępowaniu cywilnym Karol Weitz s. 233-236
Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie gospodarczej Karol Weitz s. 237-240
Apelacja w sprawie z zakresu ubezpieczeń społecznych – jej braki i skutki nieuzupełnienia Teresa Flemming-Kulesza s. 241-244
W jakiej wysokości należy uiścić opłatę kancelaryjną za kserokopię protokołu rozprawy? Andrzej Marcinkowski s. 245-246
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego – Izba Cywilna Zbigniew Strus s. 247-252
Przegląd orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Zbigniew Szonert s. 253-263
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 26 sierpnia 2004 r., I KZP 17 Jarosław Majewski s. 264-269
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 30 marca 2005 r., WA 4 Marcin Świerk s. 270-274
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 11 marca 2005 r., II AKa 28 Jan Widacki s. 275-279
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 28 listopada 2002 r., II AKa 398 Marek Siwek s. 280-286
Posiedzenie NRA Andrzej Bąkowski s. 287-289
Z prac Prezydium NRA Andrzej Bąkowski s. 290-293
Życie publiczne adwokatów : Adwokaci w Sejmie i w Senacie oraz w Trybunale Stanu s. 293-294
„Złota Waga” dla dziennikarzy Stanisław Mikke s. 294-296
„Plus Minus”z minusem Monika Strus-Wołos s. 296-297
Uchwała Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie z 22 listopada 2005 r. s. 298-299
Wybór adwokatów z Izby krakowskiej do władz Sejmu i na członków Trybunału Stanu : Kolega adwokat Janusz Satora Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Stanisław J. Jaźwiecki s. 299-300
„Adwokatura Zasłużonym” dla Stefana Korbońskiego Stanisław Mikke s. 301-302
Polski ślad na rumuńskiej ziemi Wojciech Koncewicz s. 303-306
Adwokat Kazimierz Cyprian Ujazdowski (1898–1942) Lech K. Paprzycki s. 307-311
Adwokat Karol Głogowski (1933–2005) Andrzej Kern Marian Relisz-Redlicki s. 311-318
Adwokat Michał Dereziński (1897–1976) Leon Kasperski s. 318-321
Lincz sprawiedliwy? Janusz Czarniecki s. 322-323
Adwokaci i aplikanci adwokaccy w Powstaniu Warszawskim – uzupełnienie listy Ryszard Rudnicki s. 323
Komunikaty Bartosz Łuć s. 324-325