Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 61
Palestra
2003, Tom 47, Numer 1-2(541-542)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W 140. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego : adwokat Henryk Krajewski Krzysztof Pol s. 9-17
Spółka partnerska adwokatów (radców prawnych) - wybrane zagadnienia Eligiusz Jerzy Krześniak s. 18-26
Zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych Małgorzata Wszołek-Romańczuk s. 27-44
Karnoprawne aspekty ochrony prawa pracownika do tajemnicy komunikowania się : część I Antoni Bojańczuk s. 45-52
Skutki procesowe nieudokumentowanego zarzutu potrącenia w postępowaniu nakazowym Jarosław Horobiowski Janusz Kaspryszyn s. 53-59
Ochrona trwałości stosunku pracy działaczy związkowych w judykaturze Sądu Najwyższego Krzysztof Wojciech Baran s. 60-68
Zdarzenia niepożądane Stanisław Mikke s. 69-71
O roku uff...! Marian Filar s. 72-73
Dwie pocztówki z 1939 roku Andrzej Bąkowski s. 74-77
Fragment dziennika (bez daty) Witold Zalewski s. 78-80
Adwokaci - obrońcy pracowników naukowych i studentów Uniwersytetu Warszawskiego w stanie wojennym Adam Strzembosz s. 81-88
Zbrodnia sądowa - sprawa Obrońców Polskiej Poczty w Gdańsku Agnieszka Zakrzewska s. 89-94
Polskie Towarzystwo Prawnicze w Stanach Zjednoczonych Ameryki Adolf Seyrlhuber s. 95-99
Trzy najważniejsze dokumenty we wczesnych dziejach Zakonu Aleksander Cieślak s. 100-102
"Themis Polska" - "Żywioły nauki prawa" : część II Stanisław Milewski s. 103-107
Sądy koleżeńskie w ZSRR i w Federacji Rosyjskiej Piotr Szczemielinow s. 108-110
Małżeństwo pośmiertne s. 110
Małżeństwo pozorne s. 110-111
Walka z prostytucją w Anglii s. 111
100 lat temu Karolina Stremska s. 112-115
Przemówienie Paula-Alberta Iweins'a, Dziekana Paryskiej Izby Adwokackiej podczas ceremonii Rentrée Solennelle de la Conférence du Stage, 22 listodapa 2002 r. Paul-Albert Iweins Agnieszka Czachowska (tłum.) s. 116-122
Ponadnarodowe formy spółek w prawie europejskim Katarzyna Bilewska s. 123-128
Sprawa mienia zabużańskiego przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu Zbigniew Cichoń Wojciech Hermeliński s. 129-135
Europejski Trybunał Praw Człowieka - przegląd orzecznictwa (lipiec-wrzesień 2002 r.) Marek Antoni Nowicki s. 136-142
97. Sesja Plenarna CCBE (Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Unii Europejskiej) oraz spotkanie wielostronne Komitetu PECO (Komitetu dla Krajów Europy Środkowej i Wschodniej), Dublin 6-7 grudnia 2002 r. Ewa Stawicka s. 143-146
Konferencja: "Rola samorządów zawodowych w zliberalizowanej Europie" (pod auspicjami Europejskiej Akademii Prawa z siedzibą w Trewirze), Bruksela 28-29 listopada 2002 r. Ewa Stawicka s. 146-149
Zjazd Adwokatury Słowackiej, Bratysława 13-14 grudnia 2002 r. Stanisław Mikke s. 150-151
Księgi wieczyste prowadzone w systemie informatycznym Andrzej Michałowski s. 152-156
Sprawozdanie z "Conférence du Stage" i seminarium "Terroryzm a podstawowe prawa człowieka", Paryż 22 i 23 listopada 2002 r. Stanisław Rymar s. 157
"Ius est ars boni et aequi" : (prezentacja nowego rocznika prawniczego "Forum Iuridicum") Maciej Zieliński s. 158-160
"Ekspertyza sądowa", red. Józef Wójcikiewicz, Kraków-Zakamycze 2002 : [recenzja] Jan Widacki Józef Wójcikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 161-166
"Spółka partnerska ze szczególnym uwzględnieniem spółek adwokatów i radców prawnych", E. J. Krześniak, Kraków-Zakamycze 2002 : [recenzja] Andrzej Kidyba E.J. Krześniak (aut. dzieła rec.) s. 166-169
Nowe książki Agnieszka Metelska s. 170-173
Przegląd czasopism prawniczych Agnieszka Metelska s. 174-177
Czy przepis art. 380 k.p.c. ma zastosowanie w postępowaniu przed Sądem Najwyższym? Andrzej Marcinkowski s. 178
Adwokat w orzecznictwie Sądu Najwyższego : (Izba Cywilna 2001-2002) Zdzisław Krzemiński s. 179-186
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Cywilna Zbigniew Strus s. 187-193
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Teresa Flemming-Kulesza s. 194-200
Przegląd orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Zbigniew szonert s. 201-209
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 25 lutego 2002 r. Kazimierz Postulski s. 210-214
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 25 lutego 2002 r. Marek Kulik s. 215-221
Glosa do wyroku SA w Łodzi z 23 listopada 2000 r. Przemysław Palka s. 222-227
Posiedzenie NRA Andrzej Bąkowski s. 228-232
Z prac Prezydium NRA Andrzej Bąkowski s. 232-236
Z prac Prezydium NRA : Uchwała nr 16 s. 237
List od Prezydenta CCBE Johna Fisha skierowany do Premiera polskiego rządu Leszka Millera, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Krzysztofa Janika oraz do Ministra Sprawiedliwości Grzegorza Kurczuka John Fish s. 237-238
Projekt ustawy o sprawowaniu przez samorządy zawodowe pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów zaufania publicznego oraz o nadzorze nad działalnością samorządów zawodowych (projekt roboczy 27 września 2002 r.) s. 239-248
Bohaterom Powstania Styczniowego s. 248
Życie publiczne adwokatów s. 248
Z działalności Rzecznika Prasowego NRA Agnieszka Metelska s. 249
Z życia izb adwokackich : Izba lubelska Kazimierz Hubert Konarzewski s. 250-252
Izba warszawska : Spotkanie z Janem Nowakiem-Jeziorańskim Karolina Stremska s. 252-255
Izba warszawska : Spotkanie z Prezesem IPN prof. dr hab. Leonem Kieresem s. 256
[Komisja Klubowa Okręgowej Rady Adwokackiej] Andrzej Lagut s. 257
Varia s. 257
Adwokat Jerzy Biejat (1921-2002) Andrzej Bąkowski s. 258-259
Adwokat Leszek Gajda (1940-2002) Piotr Latos s. 260-262
Adwokat Antoni Karaś (1923-2002) Wiesław Szelest s. 262-263
O.G. = B = -S.O.S.!!! styczeń 2003 r. Jerzy Pręczkowski s. 264-265
[Zarząd Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków] Jan Maria Stokłosa s. 266
Akademia Prawa Europejskiego : Program Otwarty : koferencje i szkolenia z zakresu prawa europejskiego w 2003 r. s. 267-268