Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1962, Tom 53, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sposób istnienia i budowa dzieła literackiego Henryk Markiewicz s. 331-352
"O rymotwórstwie i rymotwórcach" Ignacego Krasickiego Janina Wieczerska s. 353-392
Rimbaudyzm Iwaszkiewicza Jerzy Kwiatkowski s. 393-421
Neologizmy w dziełach Wacława Potockiego Zygmunt Saloni s. 423-462
Pieśń "Cesarzowno wszech najświętsza" i łaciński pierwowzór pieśni "Maryja, panno szlachetna" : nieznane zabytki polskiej i łacińskiej poezji bernardyńskiej Henryk Kowalewicz s. 463-474
Coleridge o Sarbiewskim Roman Pollak s. 475-476
Polskie pieśni w rękopiśmiennych śpiewnikach rosyjskich XVII-XVIII wieku Aleksandr Pozdniejew Czesław Hernas (tłum.) s. 477-489
Nieznany przekład epigramówm Owena Elżbieta Aleksandrowska s. 491-494
Z dziejów konfederacji Słowackiego Bogdan Zakrzewski s. 495-507
Ingerencja cenzury we wczesnych powieściach Kraszewskiego Jacek Kajtoch s. 509-524
Trzy listy Bolesława Prusa do Gustawa Świdy s. 525-530
"Dziennikarze i prasa w Warszawie w XVIII wieku", Jerzy Łojek, Warszawa 1960, Książka i Wiedza, s. 204 : [recenzja] Jerzy Szczepaniec Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 531-536
"Korespondencja Adama Naruszewicza. 1762-1796", z papierów po Ludwiku Bernackim uzupełnił, opracował i wydał Julian Platt, pod redakcją Tadeusza Mikulskiego, teksty i zwroty łacińskie tłumaczył Kazimierz Zathey, teksty francuksie tłumaczyła Helena Devechy, Wrocław 1959, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Plskiej Akademii Nauk, Źródła Historycznoliterackie, tom I, Polska Akademia Nauk, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, s. XVI, 611 + 33 ilustracji i 1 kartka erraty : [recenzja] Mieczysław Klimowicz Helena Devechy (aut. dzieła rec.) Tadeusz Mikulski (aut. dzieła rec.) Julian Platt (aut. dzieła rec.) Kazimierz Zathey (aut. dzieła rec.) s. 537-541
"Poglądy literackie koterii petersburskiej w latach 1841-1843", Mieczysław Inglot, Wrocław 1961, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Seria A, nr 73, s. 194 : [recenzja] Maria Straszewska Mieczysław Inglot (aut. dzieła rec.) s. 541-548
"Nowe studia o Norwidzie", pod redakcją Juliusza Wiktora Gomulickiego i Jana Zygmunta Jakubowskiego, Warszawa 1961, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 289, 2 nlb. + 13 wklejek ilustracyjnych : [recenzja] Zofia Stefanowska Juliusz Wiktor Gomulicki (aut. dzieła rec.) Jan Zygmunt Jakubowski (aut. dzieła rec.) s. 548-554
"Stefan Żeromski. Kalendarz życia i twórczości", opracowali Stanisław Kasztelowicz i Stenisław Eile, Kraków 1961, Wydawnictwo Literackie, s. 570, 2 nlb. + 69 ilustracji : [recenzja] Jerzy Kądziela Stanisław Eile (aut. dzieła rec.) Stanisław Kasztelowicz (aut. dzieła rec.) s. 554-569
"Trzy studia o Boyu", Roman Zimand, Warszawa 1961, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 369, 3 nlb. [książka niniejsza stanowi wariant pracy doktorskiej pt. "Publicystyka literacka Tadeusza Żeleńskiego (Boya)", pisanej w Instytutcie Badań Literackich pod kierunkiem prof. dra H. Markiewicza] : [recenzja] Zbigniew Żabicki Roman Zimand (aut. dzieła rec.) s. 570-578
"Zjazd Naukowy Polonistów. 10-13 grudnia 1958", redaktor naukowy Kazimierz Wyka, współpraca redakcyjna: Aniela Piorunowa, Wrocław 1960, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, s. XXI, 1 nlb., 621 : [recenzja] Witold Billip Aniela Piorunowa (aut. dzieła rec.) Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 579-584
"Die slawische Barockwelt", Andreas Angyal, Leipzig 1961, VEB. E A. Seemann, Buch- und Kunstverlag, s. 321 + 24 ilustracje : [recenzja] Julian Krzyżanowski Andreas Angyal (aut. dzieła rec.) s. 584-590
"Powieść angielska osiemnastego wieku a powieść polska lat 1764-1830", Zofia Sinko, indeks przygotowała Zofia Raułuszkiewicz, Warszawa 1961, Państwowy Instytut Wydawniczy, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, komitet redakcyjny: Julian Krzyżanowski, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, sekretarz komitetu redakcyjnego Aniela Piorunowa, seria: „Historia Literatury”, 6, redakcja serii: Maria Janion, Jan Kott, Zofia Szmydtowa, s. 242, 6 nlb. : [recenzja] Janina Pawłowicz Zofia Raułuszkiewicz (aut. dzieła rec.) Zofia Sinko (aut. dzieła rec.) s. 590-594
"The Languages of Criticism and the Structure of Poetry", Ronald S. Crane, Toronto 1953, University of Toronto Press, The Alexander Lectures, s. XXI, 214; "The New Apologists for Poetry", Murray Krieger, Minneapolis 1956, The University o Minnesota Press, s. XIV, 225; "Anatomy of Criticism", Four Essays, Northrop Frye, Princeton 1957, Princeton University Press, s. X, 383 : [recenzja] Zdzisław Łapiński Ronald S. Crane (aut. dzieła rec.) Northrop Frye (aut. dzieła rec.) Murray Krieger (aut. dzieła rec.) s. 594-617
Wrocławska konferencja naukowa poświęcona twórczości Ignacego Krasickiego i literaturze okresu Oświecenia 23-25 listopada 1961 Elżbieta Aleksandrowska s. 619-628
Ogólnopolska konferencja teoretycznoliteracka pomocniczych pracowników naukowych 7-12 lutego 1962 Ireneusz Opacki s. 628-636
Mark Siemionowicz Żywow (16 maja 1893 - 20 lutego 1962) [nekrolog] Henryk Markiewicz s. 637-641